รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 8,121 5,201 39 1,401.08 10 5,566 0 26.01 0.47 7.00 311.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 6,352 4,436 47 1,585.51 17 5,676 1.47 84.41 1.49 9.37 443.26
เขื่อนแม่งัด      265 249 128 48 115.67 44 308 0 0.28 0.09 0.14 5.98
เขื่อนกิ่วลม      106 77 53 50 49.60 47 555 0.76 19.93 3.59 0.30 22.90
เขื่อนแม่กวง      263 130 73 28 59.33 23 186 0.08 4.37 2.35 0.04 4.11
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 149 88 52 81.99 48 236 0 0.04 0.02 0.52 15.42
เขื่อนแควน้อย      939 505 381 41 337.67 36 1,402 0.37 15.69 1.12 1.12 60.04
เขื่อนแม่มอก      110 43 31 28 15.24 14 244 0 1.05 0.43 0.02 2.74
รวมภาคเหนือ      24,825 15,626 10,391 42 3,646.09 15 14,173 2.68 151.78 1.07 18.51 865.45
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 897 1,137 57 1,037.04 52 2,276 0 16.87 0.74 5.38 231.40
เขื่อนลำตะคอง      314 222 134 43 111.19 35 263 0 1.38 0.52 0.43 13.09
เขื่อนลำพระเพลิง      155 71 18 12 16.92 11 165 0 0.23 0.14 0.09 2.15
เขื่อนน้ำอูน      520 320 241 46 195.75 38 454 0 2.58 0.57 0.51 36.98
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 711 436 18 -145.46 -6 2,493 0.13 9.99 0.40 0 20.15
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,029 1,515 77 683.84 35 1,677 0.94 24.06 1.43 3.04 62.01
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 92 42 26 5.47 3 160 0.01 1.03 0.65 0 2.41
เขื่อนห้วยหลวง      136 47 48 36 41.90 31 163 0 0 0 0.11 7.03
เขื่อนลำนางรอง      121 38 21 17 17.19 14 49 0.03 0.52 1.07 0 0.36
เขื่อนมูลบน      141 63 42 30 34.91 25 94 0 0.27 0.29 0.25 4.92
เขื่อนน้ำพุง      165 110 83 50 74.79 45 135 0.18 2.15 1.59 0.10 2.62
เขื่อนลำแซะ      275 147 69 25 61.92 23 197 0.06 1.45 0.74 0.15 10.66
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,747 3,786 45 2,280.92 27 8,126 1.35 60.53 0.74 10.06 393.78
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 416 187 19 183.90 19 2,322 0 0 0 0.43 21.25
เขื่อนกระเสียว      299 68 59 20 18.68 6 331 0 0 0 0.21 2.20
เขื่อนทับเสลา      160 41 35 22 18.04 11 133 0 0 0 0.08 1.64
เขื่อนเจ้าพระยา      13.3/5.64 * 80 **
รวมภาคกลาง      1,419 525 281 20 220.62 16 2,786 0.00 0.00 0.00 0.72 25.09
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,720 14,386 81 4,120.87 23 4,651 4.87 124.66 2.68 15.95 610.87
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 6,767 6,283 71 3,270.66 37 5,500 2.23 44.70 0.81 17.01 685.56
รวมภาคตะวันตก      26,605 22,488 20,669 78 7,391.53 28 10,151 7.10 169.36 1.67 32.96 1,296.43
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 71 40 34 27.68 24 50 0.06 2.15 4.29 0.34 14.11
เขื่อนหนองปลาไหล      164 132 33 20 19.95 12 211 0.05 5.23 2.48 0.25 10.89
เขื่อนคลองสียัด      420 229 73 17 42.80 10 289 0 0 0 0.38 32.74
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 123 105 47 100.01 45 310 0.01 0.25 0.08 0.43 56.39
เขื่อนประแสร์      295 191 94 32 74.33 25 276 0 0 0 0.76 22.86
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 223 162 55 142.02 48 355 0.03 1.18 0.33 1.20 52.75
รวมภาคตะวันออก      1,515 969 506 33 406.79 27 1,491 0.15 8.81 0.59 3.36 189.74
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 548 379 53 313.80 44 901 1.38 28.13 3.12 2.16 82.66
เขื่อนปราณบุรี      391 316 228 58 210.04 54 458 0 6.06 1.32 0.19 40.34
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,501 3,511 62 2,159.39 38 2,662 0.75 81.47 3.06 7.05 293.86
เขื่อนบางลาง      1,454 1,140 1,051 72 774.77 53 1,575 5.95 127.59 8.10 3.49 139.20
รวมภาคใต้      8,194 6,504 5,168 63 3,458.00 42 5,596 8.08 243.25 4.35 12.89 556.06
รวมทั้งประเทศ 70,926 49,859 40,801 58 17,403.95 25 42,323 19.36 633.73 1.50 78.50 3,326.55
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ