รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 8,142 5,210 39 1,409.87 10 5,566 0 26.01 0.47 7.00 304.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 6,373 4,444 47 1,594.25 17 5,676 1.47 82.94 1.46 9.37 433.89
เขื่อนแม่งัด      265 250 129 49 116.47 44 308 0 0.28 0.09 0.14 5.84
เขื่อนกิ่วลม      106 77 53 50 49.14 46 555 0.67 19.17 3.45 0.67 22.59
เขื่อนแม่กวง      263 131 73 28 59.33 23 186 0.08 4.29 2.31 0.04 4.07
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 149 89 52 82.54 49 236 0 0.04 0.02 0.52 14.90
เขื่อนแควน้อย      939 507 381 41 338.48 36 1,402 0.37 15.32 1.09 1.12 58.92
เขื่อนแม่มอก      110 44 31 28 15.32 14 244 0 1.05 0.43 0.02 2.72
รวมภาคเหนือ      24,825 15,673 10,410 42 3,665.40 15 14,173 2.59 149.10 1.05 18.88 846.93
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 903 1,143 58 1,043.48 53 2,276 0 16.87 0.74 5.38 226.02
เขื่อนลำตะคอง      314 222 135 43 111.87 36 263 0 1.38 0.52 0.37 12.66
เขื่อนลำพระเพลิง      155 72 18 12 17.05 11 165 0 0.23 0.14 0.09 2.06
เขื่อนน้ำอูน      520 322 241 46 196.25 38 454 0 2.58 0.57 0.51 36.46
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 713 437 18 -144.20 -6 2,493 0.13 9.86 0.40 0.50 20.15
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,033 1,520 77 688.77 35 1,677 3.44 23.12 1.38 3.08 58.97
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 92 42 26 5.47 3 160 0.01 1.02 0.64 0 2.41
เขื่อนห้วยหลวง      136 47 49 36 42.11 31 163 0 0 0 0.20 6.92
เขื่อนลำนางรอง      121 38 21 17 17.19 14 49 0 0.49 1.00 0 0.36
เขื่อนมูลบน      141 63 42 30 35.22 25 94 0 0.27 0.29 0.25 4.67
เขื่อนน้ำพุง      165 110 83 50 74.79 45 135 0 1.97 1.46 0 2.52
เขื่อนลำแซะ      275 147 69 25 62.10 23 197 0.06 1.40 0.71 0.15 10.52
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,763 3,801 45 2,294.30 27 8,126 3.64 59.19 0.73 10.53 383.72
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 418 188 20 184.67 19 2,322 0 0 0 0.44 20.82
เขื่อนกระเสียว      299 68 59 20 18.72 6 331 0 0 0 0.21 1.99
เขื่อนทับเสลา      160 41 35 22 18.12 11 133 0 0 0 0.08 1.56
เขื่อนเจ้าพระยา      13.26/5.64 * 80 **
รวมภาคกลาง      1,419 527 282 20 221.51 16 2,786 0.00 0.00 0.00 0.73 24.37
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,736 14,401 81 4,135.58 23 4,651 1.52 119.79 2.58 15.98 594.92
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 6,784 6,299 71 3,286.58 37 5,500 2.27 42.47 0.77 17.08 668.55
รวมภาคตะวันตก      26,605 22,520 20,699 78 7,422.16 28 10,151 3.79 162.26 1.60 33.06 1,263.47
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 71 40 34 27.97 24 50 0 2.09 4.18 0.32 13.76
เขื่อนหนองปลาไหล      164 132 34 21 20.27 12 211 0.07 5.18 2.46 0.25 10.64
เขื่อนคลองสียัด      420 231 73 17 43.24 10 289 0 0 0 0.38 32.36
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 124 105 47 100.46 45 310 0.01 0.24 0.08 1.34 55.96
เขื่อนประแสร์      295 192 95 32 75.19 25 276 0 0 0 0.76 22.10
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 224 163 55 143.27 49 355 0.03 1.16 0.33 1.20 51.55
รวมภาคตะวันออก      1,515 974 510 34 410.40 27 1,491 0.11 8.67 0.58 4.25 186.37
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 550 380 53 314.73 44 901 1.07 26.75 2.97 2.16 80.50
เขื่อนปราณบุรี      391 317 228 58 210.76 54 458 0 6.06 1.32 0.19 40.15
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,507 3,518 62 2,166.17 38 2,662 1.86 80.72 3.03 6.81 286.81
เขื่อนบางลาง      1,454 1,141 1,049 72 772.48 53 1,575 13.28 121.64 7.72 3.54 135.71
รวมภาคใต้      8,194 6,515 5,175 63 3,464.14 42 5,596 16.21 235.17 4.20 12.70 543.17
รวมทั้งประเทศ 70,926 49,972 40,876 58 17,477.91 25 42,323 26.34 614.39 1.45 80.15 3,248.03
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ