รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 8,171 5,219 39 1,418.67 11 5,566 0 26.01 0.47 7.00 297.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 6,395 4,453 47 1,602.99 17 5,676 1.41 81.47 1.44 9.32 424.52
เขื่อนแม่งัด      265 251 130 49 117.38 44 308 0 0.28 0.09 0.14 5.70
เขื่อนกิ่วลม      106 78 53 50 49.14 46 555 0.39 18.51 3.33 0.67 21.93
เขื่อนแม่กวง      263 132 73 28 59.33 23 186 0.08 4.21 2.27 0.04 4.03
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 149 89 53 83.09 49 236 0 0.04 0.02 0.52 14.38
เขื่อนแควน้อย      939 512 382 41 339.29 36 1,402 0.11 14.94 1.07 1.12 57.80
เขื่อนแม่มอก      110 44 31 28 15.40 14 244 0 1.05 0.43 0 2.69
รวมภาคเหนือ      24,825 15,731 10,430 42 3,685.29 15 14,173 1.99 146.51 1.03 18.81 828.05
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 910 1,150 58 1,049.93 53 2,276 0 16.87 0.74 5.40 220.64
เขื่อนลำตะคอง      314 223 135 43 112.60 36 263 0 1.38 0.52 0.17 12.29
เขื่อนลำพระเพลิง      155 72 19 12 17.18 11 165 0 0.23 0.14 0.09 1.98
เขื่อนน้ำอูน      520 323 242 46 196.75 38 454 0 2.58 0.57 0.51 35.95
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 713 438 18 -142.93 -6 2,493 0.13 9.73 0.39 0.50 19.65
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,045 1,523 77 691.25 35 1,677 0.89 19.68 1.17 3.01 55.89
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 93 42 26 5.47 3 160 0.01 1.01 0.63 0 2.41
เขื่อนห้วยหลวง      136 48 49 36 42.41 31 163 0 0 0 0.20 6.73
เขื่อนลำนางรอง      121 38 21 17 17.26 14 49 0.03 0.49 1.00 0 0.36
เขื่อนมูลบน      141 64 43 30 35.52 25 94 0 0.27 0.29 0.25 4.41
เขื่อนน้ำพุง      165 111 83 50 74.93 45 135 0.08 1.97 1.46 0 2.52
เขื่อนลำแซะ      275 148 69 25 62.27 23 197 0 1.34 0.68 0.10 10.37
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,786 3,813 46 2,305.57 28 8,126 1.14 55.55 0.68 10.23 373.20
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 420 188 20 185.14 19 2,322 0 0 0 0.44 20.38
เขื่อนกระเสียว      299 68 59 20 18.77 6 331 0 0 0 0.21 1.78
เขื่อนทับเสลา      160 41 35 22 18.20 11 133 0 0 0 0.07 1.48
เขื่อนเจ้าพระยา      13.18/5.64 * 80 **
รวมภาคกลาง      1,419 529 282 20 222.11 16 2,786 0.00 0.00 0.00 0.72 23.64
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,752 14,419 81 4,153.97 23 4,651 2.88 118.27 2.54 16.00 578.94
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 6,797 6,315 71 3,302.52 37 5,500 0 40.20 0.73 17.07 651.47
รวมภาคตะวันตก      26,605 22,549 20,734 78 7,456.49 28 10,151 2.88 158.47 1.56 33.07 1,230.41
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 72 40 35 28.35 24 50 0.05 2.09 4.18 0.24 13.44
เขื่อนหนองปลาไหล      164 133 34 21 20.58 13 211 0.15 5.12 2.43 0.25 10.40
เขื่อนคลองสียัด      420 233 74 18 43.67 10 289 0 0 0 0.38 31.99
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 125 106 47 101.82 45 310 0.01 0.24 0.08 1.77 54.62
เขื่อนประแสร์      295 192 96 33 76.05 26 276 0 0 0 0.73 21.34
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 225 164 56 144.51 49 355 0.02 1.13 0.32 1.20 50.35
รวมภาคตะวันออก      1,515 980 515 34 414.98 27 1,491 0.23 8.58 0.58 4.57 182.14
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 553 381 54 315.98 45 901 0.73 25.68 2.85 2.16 78.34
เขื่อนปราณบุรี      391 318 229 59 211.47 54 458 0 6.06 1.32 0.19 39.97
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,514 3,523 62 2,171.59 39 2,662 0.78 78.86 2.96 7.09 280.00
เขื่อนบางลาง      1,454 1,141 1,039 71 762.89 52 1,575 8.23 108.36 6.88 3.52 132.17
รวมภาคใต้      8,194 6,525 5,172 63 3,461.93 42 5,596 9.74 218.96 3.91 12.96 530.48
รวมทั้งประเทศ 70,926 50,100 40,946 58 17,546.37 25 42,323 15.98 588.07 1.39 80.36 3,167.92
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ