รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 24 ตุลาคม 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 9,344 5,925 44 2,124.76 16 5,617 7.30 2,538.33 45.19 6.90 5,021.48
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 8,340 5,320 56 2,469.60 26 5,716 5.77 3,620.06 63.33 9.05 5,471.75
เขื่อนแม่งัด      265 224 154 58 141.52 53 314 0.13 101.37 32.28 0.08 196.21
เขื่อนกิ่วลม      106 94 58 55 54.71 52 560 1.11 372.35 66.49 1.52 405.27
เขื่อนแม่กวง      263 118 74 28 59.69 23 190 0.23 98.17 51.67 0.63 157.31
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 177 116 68 109.87 65 246 0.02 131.82 53.59 0.30 185.04
เขื่อนแควน้อย      939 728 500 53 456.90 49 1,482 0.77 573.88 38.72 1.30 678.04
เขื่อนแม่มอก      110 37 42 38 26.22 24 255 0.29 42.28 16.58 0.29 35.48
รวมภาคเหนือ      24,825 19,063 12,188 49 5,443.27 22 14,380 15.62 7,478.26 52.00 20.07 12,150.58
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,281 1,624 82 1,524.40 77 2,303 0 1,681.17 73.00 5.40 1,151.97
เขื่อนลำตะคอง      314 267 179 57 156.16 50 266 0.46 96.48 36.27 0.43 109.88
เขื่อนลำพระเพลิง      155 90 35 22 33.15 21 170 0.10 54.29 31.94 0.86 82.04
เขื่อนน้ำอูน      520 474 318 61 273.13 53 460 0 233.43 50.75 2.36 330.68
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 818 605 25 23.78 1 2,536 0 374.45 14.77 0.30 173.25
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,386 1,870 95 1,038.76 53 1,674 0.94 1,749.99 104.54 0 624.20
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 115 51 31 13.72 8 162 0.07 53.87 33.25 0 101.17
เขื่อนห้วยหลวง      136 69 78 57 71.13 52 165 0 90.21 54.68 0.30 67.18
เขื่อนลำนางรอง      121 41 25 21 21.83 18 51 0.12 18.79 36.84 0 22.65
เขื่อนมูลบน      141 76 53 38 46.18 33 96 0.03 42.59 44.36 0.38 42.60
เขื่อนน้ำพุง      165 128 91 55 82.64 50 136 0.07 101.42 74.57 0 91.52
เขื่อนลำแซะ      275 180 111 40 103.55 38 203 0.22 96.46 47.51 1.43 112.59
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,922 5,039 60 3,388.43 40 8,222 2.01 4,593.15 55.86 11.46 2,909.73
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 704 369 38 366.14 38 2,438 0 454.36 18.64 0.88 472.47
เขื่อนกระเสียว      299 110 84 28 43.80 15 339 0.25 46.00 13.57 0.02 23.95
เขื่อนทับเสลา      160 54 36 23 19.29 12 140 0 4.53 3.24 0 9.89
เขื่อนเจ้าพระยา      15.96/5.64 * 80 **
รวมภาคกลาง      1,419 867 489 34 429.23 30 2,917 0.25 504.89 17.31 0.90 506.31
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 16,386 15,581 88 5,315.86 30 4,661 13.81 3,875.00 83.14 10.19 3,764.47
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,849 7,849 89 4,837.18 55 5,494 1.53 5,528.49 100.63 15.08 4,521.04
รวมภาคตะวันตก      26,605 24,235 23,430 88 10,153.04 38 10,155 15.34 9,403.49 92.60 25.27 8,285.51
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 93 64 54 51.66 44 50 0 36.05 72.11 0.21 72.72
เขื่อนหนองปลาไหล      164 169 100 61 86.11 53 218 0.20 103.01 47.25 0 34.69
เขื่อนคลองสียัด      420 392 146 35 115.95 28 299 0 137.04 45.83 0 265.35
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 223 210 94 205.05 92 316 0.41 216.05 68.37 0.05 187.67
เขื่อนประแสร์      295 286 149 50 128.94 44 286 0 151.62 53.01 0.12 182.32
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 297 273 93 253.94 86 391 0.60 243.91 62.38 0 213.22
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,460 941 62 841.65 56 1,560 1.21 887.68 56.90 0.38 955.97
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 666 557 78 491.54 69 896 2.71 1,036.22 115.65 3.02 1,049.34
เขื่อนปราณบุรี      391 370 293 75 275.00 70 454 1.93 551.15 121.40 0.19 578.13
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,848 3,876 69 2,524.90 45 2,680 5.74 1,835.99 68.51 5.39 2,535.03
เขื่อนบางลาง      1,454 913 841 58 564.26 39 1,581 9.88 836.11 52.88 5.00 1,025.12
รวมภาคใต้      8,194 6,797 5,566 68 3,855.70 47 5,611 20.26 4,259.47 75.91 13.60 5,187.62
รวมทั้งประเทศ 70,926 57,345 47,654 67 24,111.32 34 42,845 54.69 27,126.94 63.31 71.68 29,995.72
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ