รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 21 ตุลาคม 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 9,208 5,926 44 2,126.34 16 5,617 15.14 2,518.07 44.83 6.90 5,000.78
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 8,331 5,327 56 2,477.40 26 5,716 7.63 3,599.09 62.97 8.96 5,444.83
เขื่อนแม่งัด      265 217 153 58 141.22 53 314 0.40 100.73 32.08 0.04 195.98
เขื่อนกิ่วลม      106 89 60 56 56.38 53 560 1.12 369.43 65.97 1.54 400.69
เขื่อนแม่กวง      263 115 75 29 61.06 23 190 0.35 97.51 51.32 0.56 155.39
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 174 117 69 110.43 65 246 0.11 131.48 53.45 0.30 184.14
เขื่อนแควน้อย      939 727 501 53 458.40 49 1,482 0.64 571.76 38.58 0.86 674.65
เขื่อนแม่มอก      110 35 42 38 26.38 24 255 0.14 41.40 16.23 0.29 34.59
รวมภาคเหนือ      24,825 18,896 12,202 49 5,457.61 22 14,380 25.53 7,429.47 51.67 19.45 12,091.05
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,287 1,641 83 1,540.60 78 2,303 2.43 1,681.17 73.00 5.13 1,135.77
เขื่อนลำตะคอง      314 267 180 57 156.88 50 266 0.46 95.29 35.82 0.43 108.58
เขื่อนลำพระเพลิง      155 92 37 24 35.38 23 170 0.23 53.80 31.65 1.04 79.40
เขื่อนน้ำอูน      520 474 323 62 278.13 53 460 0 233.43 50.75 2.34 323.62
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 816 609 25 28.48 1 2,536 0 374.45 14.77 0.30 172.32
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,390 1,867 95 1,035.97 53 1,674 0.94 1,744.38 104.20 0 624.20
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 115 51 31 13.61 8 162 0.01 53.70 33.15 0 101.17
เขื่อนห้วยหลวง      136 65 79 58 72.23 53 165 0 90.21 54.68 0.45 66.13
เขื่อนลำนางรอง      121 40 25 21 21.66 18 51 0.03 18.52 36.31 0 22.65
เขื่อนมูลบน      141 75 54 39 47.30 34 96 0.12 42.41 44.18 0.38 41.45
เขื่อนน้ำพุง      165 127 91 55 82.64 50 136 0.07 101.21 74.42 0 91.52
เขื่อนลำแซะ      275 182 114 41 106.85 39 203 0.45 95.54 47.06 1.24 108.70
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,931 5,070 61 3,419.73 41 8,222 4.74 4,584.11 55.75 11.31 2,875.51
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 688 374 39 370.58 39 2,438 0.41 454.36 18.64 0.09 470.64
เขื่อนกระเสียว      299 99 83 28 42.84 14 339 0.59 44.89 13.24 0.02 23.89
เขื่อนทับเสลา      160 49 36 23 19.29 12 140 0.08 4.53 3.24 0 9.89
เขื่อนเจ้าพระยา      16.5/6.2 * 136 **
รวมภาคกลาง      1,419 837 493 35 432.71 30 2,917 1.08 503.78 17.27 0.11 504.42
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 16,251 15,585 88 5,319.73 30 4,661 13.14 3,837.75 82.34 8.08 3,734.09
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,842 7,878 89 4,866.25 55 5,494 5.71 5,509.39 100.28 12.00 4,475.83
รวมภาคตะวันตก      26,605 24,093 23,463 88 10,185.98 38 10,155 18.85 9,347.14 92.04 20.08 8,209.92
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 91 63 54 50.88 43 50 0.03 36.02 72.04 0.21 72.07
เขื่อนหนองปลาไหล      164 165 101 62 87.27 53 218 0.02 102.61 47.07 0 34.69
เขื่อนคลองสียัด      420 392 146 35 116.25 28 299 0 137.04 45.83 0 265.35
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 224 209 93 204.28 91 316 0.26 215.06 68.06 0.05 187.51
เขื่อนประแสร์      295 284 150 51 129.78 44 286 0 151.62 53.01 0.17 181.96
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 296 272 92 252.88 86 391 1.13 242.64 62.06 0 213.22
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,451 941 62 841.34 56 1,560 1.44 884.99 56.73 0.43 954.80
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 647 559 79 493.74 70 896 3.59 1,027.65 114.69 3.46 1,039.40
เขื่อนปราณบุรี      391 359 287 73 269.20 69 454 3.00 544.55 119.94 0.19 577.57
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,848 3,879 69 2,527.77 45 2,680 3.85 1,821.12 67.95 3.50 2,518.34
เขื่อนบางลาง      1,454 894 837 58 560.68 39 1,581 6.11 814.03 51.49 4.81 1,006.93
รวมภาคใต้      8,194 6,749 5,562 68 3,851.39 47 5,611 16.55 4,207.35 74.98 11.96 5,142.24
รวมทั้งประเทศ 70,926 56,957 47,731 67 24,188.76 34 42,845 68.19 26,956.84 62.92 63.34 29,777.94
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ