รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 14 ตุลาคม 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 9,117 5,884 44 2,083.74 15 5,617 18.87 2,391.14 42.57 13.80 4,919.01
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 8,318 5,365 56 2,514.53 26 5,716 10.85 3,543.11 61.99 27.86 5,356.01
เขื่อนแม่งัด      265 215 149 56 137.21 52 314 0.60 96.08 30.60 0.03 195.52
เขื่อนกิ่วลม      106 90 64 60 60.29 57 560 1.10 359.94 64.28 1.72 389.16
เขื่อนแม่กวง      263 116 73 28 58.91 22 190 0.52 94.02 49.48 0.89 154.32
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 176 118 69 111.54 66 246 0.21 130.41 53.01 0.30 182.03
เขื่อนแควน้อย      939 725 500 53 457.20 49 1,482 2.13 561.41 37.88 0.86 665.96
เขื่อนแม่มอก      110 35 43 39 26.62 24 255 0.37 39.57 15.52 0.29 32.53
รวมภาคเหนือ      24,825 18,791 12,195 49 5,450.04 22 14,380 34.65 7,215.68 50.18 45.75 11,894.54
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,317 1,668 84 1,567.60 79 2,303 0 1,671.42 72.58 5.40 1,099.02
เขื่อนลำตะคอง      314 271 180 57 156.80 50 266 2.50 90.90 34.17 0.43 105.60
เขื่อนลำพระเพลิง      155 100 44 28 42.55 27 170 0 52.06 30.62 1.05 72.14
เขื่อนน้ำอูน      520 489 335 64 290.00 56 460 0 233.43 50.75 2.78 307.16
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 847 621 26 39.55 2 2,536 0 374.45 14.77 0.30 170.20
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,388 1,862 95 1,030.39 52 1,674 3.98 1,728.51 103.26 0.26 624.20
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 118 52 32 15.26 9 162 0.89 53.38 32.95 0.68 99.74
เขื่อนห้วยหลวง      136 69 84 62 77.50 57 165 0 90.21 54.68 0.91 60.96
เขื่อนลำนางรอง      121 42 25 20 21.40 18 51 0.20 18.15 35.60 0 22.65
เขื่อนมูลบน      141 76 56 40 49.04 35 96 0.40 41.19 42.91 0.35 38.81
เขื่อนน้ำพุง      165 126 91 55 82.50 50 136 0.31 100.57 73.95 0.09 91.52
เขื่อนลำแซะ      275 183 115 42 107.51 39 203 0.35 91.06 44.86 0.03 104.17
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 5,026 5,131 61 3,480.10 42 8,222 8.63 4,545.33 55.28 12.28 2,796.17
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 691 378 39 375.02 39 2,438 1.56 453.05 18.58 0.13 468.85
เขื่อนกระเสียว      299 108 78 26 37.56 13 339 1.41 39.26 11.58 0.02 23.77
เขื่อนทับเสลา      160 48 36 22 18.90 12 140 0.08 4.14 2.96 0 9.89
เขื่อนเจ้าพระยา      16.45/6.06 * 120 **
รวมภาคกลาง      1,419 847 491 35 431.48 30 2,917 3.05 496.45 17.02 0.15 502.51
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 16,219 15,527 88 5,261.81 30 4,661 22.35 3,711.96 79.64 5.01 3,677.62
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,875 7,911 89 4,899.03 55 5,494 17.00 5,450.81 99.21 16.00 4,391.42
รวมภาคตะวันตก      26,605 24,094 23,438 88 10,160.84 38 10,155 39.35 9,162.77 90.23 21.01 8,069.04
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 89 61 52 49.21 42 50 0.32 35.52 71.03 0.27 70.39
เขื่อนหนองปลาไหล      164 167 102 62 88.09 54 218 0.88 100.45 46.08 0 34.69
เขื่อนคลองสียัด      420 389 146 35 115.85 28 299 1.35 135.94 45.46 0 265.35
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 222 204 91 199.41 89 316 1.84 209.72 66.37 0.05 187.13
เขื่อนประแสร์      295 280 148 50 128.24 43 286 3.06 147.83 51.69 0.23 180.79
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 290 265 90 245.00 83 391 2.16 234.25 59.91 0 213.22
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,438 925 61 825.80 55 1,560 9.61 863.71 55.37 0.55 951.57
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 640 572 81 506.58 71 896 4.90 1,002.56 111.89 4.32 1,003.11
เขื่อนปราณบุรี      391 346 284 73 266.18 68 454 1.65 531.43 117.05 1.58 567.92
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,841 3,887 69 2,534.97 45 2,680 5.42 1,791.05 66.83 5.06 2,483.56
เขื่อนบางลาง      1,454 855 803 55 526.97 36 1,581 13.49 752.87 47.62 2.98 980.24
รวมภาคใต้      8,194 6,682 5,545 68 3,834.70 47 5,611 25.46 4,077.91 72.68 13.94 5,034.83
รวมทั้งประเทศ 70,926 56,877 47,725 67 24,182.96 34 42,845 120.75 26,361.85 61.53 93.68 29,248.66
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ