รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 13 ตุลาคม 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 9,095 5,879 44 2,079.02 15 5,617 23.35 2,372.27 42.23 10.40 4,905.21
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 8,316 5,382 57 2,532.16 27 5,716 6.30 3,532.26 61.80 15.50 5,328.15
เขื่อนแม่งัด      265 213 149 56 136.71 52 314 0.77 95.49 30.41 0.27 195.49
เขื่อนกิ่วลม      106 90 64 61 60.92 57 560 0.97 358.84 64.08 1.68 387.44
เขื่อนแม่กวง      263 116 73 28 59.31 23 190 0.39 93.49 49.21 0.95 153.43
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 176 118 69 111.63 66 246 0.02 130.20 52.93 0.30 181.73
เขื่อนแควน้อย      939 724 499 53 456.00 49 1,482 2.36 559.28 37.74 0.86 665.10
เขื่อนแม่มอก      110 35 42 39 26.54 24 255 0.46 39.20 15.37 0.29 32.23
รวมภาคเหนือ      24,825 18,765 12,207 49 5,462.29 22 14,380 34.62 7,181.03 49.94 30.25 11,848.78
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,322 1,673 84 1,573.00 79 2,303 0 1,671.42 72.58 5.40 1,093.62
เขื่อนลำตะคอง      314 272 178 56 154.92 49 266 2.05 88.39 33.23 0.43 105.16
เขื่อนลำพระเพลิง      155 102 44 29 42.94 28 170 0.31 52.06 30.62 1.13 71.09
เขื่อนน้ำอูน      520 491 337 65 291.88 56 460 0 233.43 50.75 2.35 304.38
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 853 624 26 42.74 2 2,536 0 374.45 14.77 0.30 169.90
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,381 1,859 95 1,027.61 52 1,674 3.72 1,724.53 103.02 0 623.94
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 118 52 32 15.06 9 162 0.09 52.49 32.40 0 99.06
เขื่อนห้วยหลวง      136 69 85 63 78.48 58 165 0 90.21 54.68 0.91 60.05
เขื่อนลำนางรอง      121 42 25 20 21.22 17 51 0.16 17.96 35.21 0 22.65
เขื่อนมูลบน      141 76 56 40 49.04 35 96 0.59 40.79 42.49 0.35 38.46
เขื่อนน้ำพุง      165 126 90 55 82.35 50 136 0.22 100.26 73.72 0 91.43
เขื่อนลำแซะ      275 183 114 42 107.29 39 203 0.59 90.72 44.69 0.03 104.14
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 5,035 5,137 61 3,486.53 42 8,222 7.73 4,536.71 55.18 10.90 2,783.88
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 693 377 39 373.91 39 2,438 1.56 451.49 18.52 0.13 468.72
เขื่อนกระเสียว      299 110 76 25 36.20 12 339 1.71 37.85 11.17 0.02 23.75
เขื่อนทับเสลา      160 47 36 22 18.82 12 140 0.08 4.06 2.90 0 9.89
เขื่อนเจ้าพระยา      16.5/6.1 * 125 **
รวมภาคกลาง      1,419 849 489 34 428.93 30 2,917 3.35 493.40 16.91 0.15 502.36
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 16,215 15,508 87 5,242.53 30 4,661 27.61 3,689.61 79.16 4.98 3,672.61
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,882 7,911 89 4,899.03 55 5,494 9.71 5,433.81 98.90 16.02 4,375.42
รวมภาคตะวันตก      26,605 24,097 23,419 88 10,141.56 38 10,155 37.32 9,123.42 89.84 21.00 8,048.03
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 89 61 52 48.54 41 50 0.35 35.19 70.38 0.25 70.13
เขื่อนหนองปลาไหล      164 166 101 62 87.44 53 218 1.28 99.57 45.68 0 34.69
เขื่อนคลองสียัด      420 389 145 34 114.60 27 299 0.40 134.59 45.01 0 265.35
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 222 202 90 197.64 88 316 1.74 207.88 65.78 0.05 187.08
เขื่อนประแสร์      295 281 146 49 125.56 43 286 0.38 144.77 50.62 0.23 180.56
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 289 262 89 242.91 82 391 2.68 232.09 59.36 0 213.22
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,436 916 60 816.69 54 1,560 6.83 854.09 54.75 0.53 951.03
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 640 571 80 506.13 71 896 4.62 997.66 111.35 4.32 998.79
เขื่อนปราณบุรี      391 344 284 73 266.18 68 454 1.65 529.77 116.69 1.58 566.34
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,841 3,887 69 2,534.97 45 2,680 6.62 1,785.63 66.63 4.82 2,478.50
เขื่อนบางลาง      1,454 849 793 55 516.56 36 1,581 11.47 739.38 46.77 2.95 977.26
รวมภาคใต้      8,194 6,675 5,534 68 3,823.84 47 5,611 24.36 4,052.44 72.22 13.67 5,020.89
รวมทั้งประเทศ 70,926 56,857 47,702 67 24,159.84 34 42,845 114.21 26,241.09 61.25 76.50 29,154.97
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ