รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 12 ตุลาคม 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 9,077 5,866 44 2,066.44 15 5,617 26.70 2,348.92 41.82 10.40 4,894.81
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 8,311 5,392 57 2,541.98 27 5,716 10.41 3,525.96 61.69 15.69 5,312.65
เขื่อนแม่งัด      265 212 148 56 136.21 51 314 0.78 94.72 30.16 0.08 195.22
เขื่อนกิ่วลม      106 89 65 61 61.63 58 560 0.92 357.87 63.91 1.54 385.76
เขื่อนแม่กวง      263 116 74 28 59.91 23 190 0.38 93.10 49.00 0.99 152.47
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 176 118 69 111.91 66 246 0.13 130.18 52.92 0.32 181.43
เขื่อนแควน้อย      939 723 498 53 454.50 48 1,482 2.13 556.91 37.58 0.86 664.23
เขื่อนแม่มอก      110 35 42 38 26.38 24 255 0.78 38.74 15.19 0.29 31.94
รวมภาคเหนือ      24,825 18,739 12,204 49 5,458.96 22 14,380 42.23 7,146.40 49.70 30.17 11,818.51
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,327 1,678 85 1,578.40 80 2,303 0 1,671.42 72.58 5.40 1,088.22
เขื่อนลำตะคอง      314 272 176 56 153.47 49 266 0.53 86.34 32.46 0.43 104.73
เขื่อนลำพระเพลิง      155 103 45 29 43.80 28 170 0.42 51.75 30.44 1.17 69.96
เขื่อนน้ำอูน      520 493 339 65 294.38 57 460 0 233.43 50.75 2.31 302.03
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 857 625 26 44.34 2 2,536 0 374.45 14.77 0.31 169.60
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,381 1,856 94 1,024.83 52 1,674 0.94 1,720.81 102.80 0 623.94
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 118 52 32 14.98 9 162 0.05 52.40 32.35 0 99.06
เขื่อนห้วยหลวง      136 70 86 63 79.46 59 165 0 90.21 54.68 0.89 59.14
เขื่อนลำนางรอง      121 42 25 20 21.05 17 51 0.11 17.80 34.90 0 22.65
เขื่อนมูลบน      141 77 56 39 48.53 34 96 0.30 40.20 41.88 0.35 38.11
เขื่อนน้ำพุง      165 126 90 55 82.20 50 136 0.07 100.04 73.56 0 91.43
เขื่อนลำแซะ      275 183 114 41 106.85 39 203 0.86 90.13 44.40 0.10 104.11
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 5,048 5,143 61 3,492.29 42 8,222 3.28 4,528.98 55.08 10.96 2,772.98
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 694 376 39 372.80 39 2,438 1.56 449.93 18.45 0.13 468.59
เขื่อนกระเสียว      299 111 75 25 34.54 12 339 0.31 36.14 10.66 0.02 23.73
เขื่อนทับเสลา      160 47 36 22 18.74 12 140 0.08 3.98 2.84 0 9.89
เขื่อนเจ้าพระยา      16.5/6.51 * 169 **
รวมภาคกลาง      1,419 852 486 34 426.08 30 2,917 1.95 490.05 16.80 0.15 502.21
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 16,211 15,484 87 5,219.41 29 4,661 25.06 3,662.00 78.57 4.99 3,667.63
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,893 7,918 89 4,906.32 55 5,494 17.24 5,424.10 98.73 16.25 4,359.40
รวมภาคตะวันตก      26,605 24,104 23,403 88 10,125.73 38 10,155 42.30 9,086.10 89.47 21.24 8,027.03
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 89 60 51 47.86 41 50 0.26 34.84 69.68 0.23 69.88
เขื่อนหนองปลาไหล      164 166 100 61 86.44 53 218 0.83 98.29 45.09 0 34.69
เขื่อนคลองสียัด      420 389 144 34 114.30 27 299 1.20 134.19 44.88 0 265.35
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 222 200 90 195.97 87 316 1.73 206.14 65.23 0.05 187.03
เขื่อนประแสร์      295 281 146 49 125.56 43 286 0.38 144.39 50.49 0.23 180.33
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 287 260 88 240.30 81 391 2.41 229.41 58.67 0 213.22
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,434 910 60 810.43 54 1,560 6.81 847.26 54.31 0.51 950.50
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 643 572 81 506.58 71 896 4.83 993.03 110.83 4.32 994.47
เขื่อนปราณบุรี      391 343 284 73 266.18 68 454 1.65 528.12 116.33 1.58 564.76
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,840 3,885 69 2,533.53 45 2,680 6.53 1,779.01 66.38 7.61 2,473.68
เขื่อนบางลาง      1,454 842 784 54 508.15 35 1,581 17.10 727.91 46.04 2.97 974.31
รวมภาคใต้      8,194 6,667 5,525 67 3,814.44 47 5,611 30.11 4,028.07 71.79 16.48 5,007.22
รวมทั้งประเทศ 70,926 56,845 47,670 67 24,127.93 34 42,845 126.68 26,126.86 60.98 79.51 29,078.45
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ