รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 10 ตุลาคม 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 9,025 5,844 43 2,044.45 15 5,617 6.08 2,305.16 41.04 10.40 4,874.01
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 8,301 5,406 57 2,555.73 27 5,716 8.40 3,507.16 61.36 15.65 5,281.33
เขื่อนแม่งัด      265 210 147 56 135.21 51 314 0.23 93.55 29.79 0.08 195.09
เขื่อนกิ่วลม      106 89 66 62 62.82 59 560 1.05 355.97 63.57 1.55 382.67
เขื่อนแม่กวง      263 117 75 29 61.25 23 190 0.40 92.32 48.59 1.05 150.42
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 175 118 70 112.19 66 246 0.06 129.83 52.78 0.34 180.79
เขื่อนแควน้อย      939 722 495 53 452.10 48 1,482 1.24 552.65 37.29 0.86 662.51
เขื่อนแม่มอก      110 34 42 38 25.90 24 255 0.29 37.67 14.77 0.29 31.35
รวมภาคเหนือ      24,825 18,673 12,194 49 5,449.65 22 14,380 17.75 7,074.31 49.20 30.22 11,758.17
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,340 1,687 85 1,586.50 80 2,303 0 1,668.77 72.46 5.40 1,077.47
เขื่อนลำตะคอง      314 274 176 56 153.28 49 266 0.33 84.92 31.92 0.43 103.87
เขื่อนลำพระเพลิง      155 105 46 30 45.04 29 170 0.35 50.77 29.86 0.63 67.80
เขื่อนน้ำอูน      520 498 342 66 296.88 57 460 0 233.43 50.75 2.26 297.49
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 865 630 26 49.15 2 2,536 1.30 374.45 14.77 0.30 168.99
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,388 1,853 94 1,022.05 52 1,674 6.49 1,715.90 102.50 0 623.69
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 119 52 32 14.94 9 162 0.05 52.34 32.31 0 99.06
เขื่อนห้วยหลวง      136 72 88 65 81.30 60 165 0 90.21 54.68 0.89 57.35
เขื่อนลำนางรอง      121 42 24 20 20.70 17 51 0.37 17.45 34.22 0 22.65
เขื่อนมูลบน      141 77 56 39 48.53 34 96 0.31 39.43 41.07 0.29 37.40
เขื่อนน้ำพุง      165 126 90 55 82.20 50 136 0.07 99.90 73.46 0 91.43
เขื่อนลำแซะ      275 184 112 41 105.31 38 203 1.09 88.17 43.43 0.17 103.84
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 5,088 5,156 62 3,505.88 42 8,222 10.36 4,515.74 54.92 10.37 2,751.04
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 693 375 39 371.69 39 2,438 0.45 447.92 18.37 0.13 468.33
เขื่อนกระเสียว      299 113 74 25 33.93 11 339 0.50 35.42 10.45 0.02 23.69
เขื่อนทับเสลา      160 45 36 22 18.74 12 140 0.08 3.90 2.79 0.08 9.81
เขื่อนเจ้าพระยา      16.5/6.73 * 194 **
รวมภาคกลาง      1,419 851 484 34 424.36 30 2,917 1.03 487.24 16.70 0.23 501.83
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 16,199 15,450 87 5,184.79 29 4,661 20.45 3,614.18 77.54 4.99 3,657.65
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,907 7,918 89 4,906.32 55 5,494 13.78 5,385.94 98.03 20.09 4,323.22
รวมภาคตะวันตก      26,605 24,107 23,368 88 10,091.11 38 10,155 34.23 9,000.12 88.63 25.08 7,980.87
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 85 59 51 47.07 40 50 0.35 34.58 69.16 0.20 69.44
เขื่อนหนองปลาไหล      164 161 98 60 84.96 52 218 0.48 96.14 44.10 0 34.69
เขื่อนคลองสียัด      420 389 143 34 112.95 27 299 0.50 132.64 44.36 0 265.35
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 223 197 88 192.47 86 316 2.18 202.50 64.08 0.05 186.92
เขื่อนประแสร์      295 283 146 49 125.56 43 286 0.82 143.63 50.22 0.23 179.87
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 286 254 86 234.59 80 391 2.66 223.56 57.18 0 213.22
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,426 897 59 797.60 53 1,560 6.99 833.05 53.40 0.48 949.49
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 650 577 81 511.92 72 896 5.09 984.28 109.85 6.91 983.24
เขื่อนปราณบุรี      391 345 284 73 266.18 68 454 2.47 524.81 115.60 1.58 561.61
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,830 3,887 69 2,534.97 45 2,680 2.48 1,767.25 65.94 5.01 2,461.20
เขื่อนบางลาง      1,454 823 766 53 489.97 34 1,581 10.57 703.55 44.50 2.98 968.33
รวมภาคใต้      8,194 6,648 5,513 67 3,803.04 46 5,611 20.61 3,979.89 70.93 16.48 4,974.38
รวมทั้งประเทศ 70,926 56,792 47,614 67 24,071.64 34 42,845 90.97 25,890.35 60.43 82.86 28,915.78
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ