รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 7 ตุลาคม 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 8,954 5,854 43 2,053.87 15 5,617 15.48 2,282.24 40.63 10.37 4,842.84
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 8,282 5,429 57 2,579.35 27 5,716 12.12 3,480.10 60.88 17.41 5,232.51
เขื่อนแม่งัด      265 208 147 55 134.61 51 314 0.40 92.64 29.50 0.10 194.87
เขื่อนกิ่วลม      106 86 68 64 64.14 60 560 1.64 352.37 62.92 1.64 377.75
เขื่อนแม่กวง      263 116 77 29 62.56 24 190 0.62 91.15 47.97 0.40 148.06
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 175 119 70 112.56 66 246 0.11 129.19 52.52 0.29 179.79
เขื่อนแควน้อย      939 712 496 53 453.00 48 1,482 2.89 547.36 36.93 4.32 656.46
เขื่อนแม่มอก      110 34 42 38 25.74 23 255 0.54 36.63 14.36 0.29 30.46
รวมภาคเหนือ      24,825 18,566 12,231 49 5,485.83 22 14,380 33.80 7,011.68 48.76 34.82 11,662.74
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,356 1,700 86 1,600.00 81 2,303 0 1,666.15 72.35 5.60 1,061.35
เขื่อนลำตะคอง      314 275 175 56 152.33 48 266 1.26 83.07 31.23 0.43 102.50
เขื่อนลำพระเพลิง      155 107 45 29 43.64 28 170 1.57 48.65 28.62 0 67.17
เขื่อนน้ำอูน      520 505 348 67 303.13 58 460 0.97 233.04 50.66 2.22 290.68
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 869 632 26 50.76 2 2,536 0 371.85 14.66 0.30 168.09
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,386 1,851 94 1,019.27 52 1,674 3.71 1,708.47 102.06 0 623.69
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 119 52 32 14.70 9 162 0.25 52.07 32.14 0 99.06
เขื่อนห้วยหลวง      136 72 90 67 83.72 62 165 0.34 90.21 54.68 0.75 54.85
เขื่อนลำนางรอง      121 42 23 19 19.83 16 51 0.09 16.62 32.59 0 22.65
เขื่อนมูลบน      141 78 54 39 47.41 34 96 0.46 38.55 40.16 0.05 37.01
เขื่อนน้ำพุง      165 125 90 54 81.91 50 136 0.22 99.39 73.08 0 91.43
เขื่อนลำแซะ      275 183 110 40 102.67 37 203 0.54 85.46 42.10 0.03 103.61
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 5,117 5,170 62 3,519.37 42 8,222 9.41 4,493.53 54.65 9.38 2,722.09
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 688 378 39 375.02 39 2,438 0 447.02 18.34 2.63 467.94
เขื่อนกระเสียว      299 112 73 24 32.50 11 339 1.05 33.84 9.98 0.02 23.64
เขื่อนทับเสลา      160 45 36 22 18.90 12 140 0 3.82 2.73 0.08 9.57
เขื่อนเจ้าพระยา      16.4/6.06 * 120 **
รวมภาคกลาง      1,419 846 486 34 426.42 30 2,917 1.05 484.68 16.62 2.73 501.15
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 16,179 15,404 87 5,138.69 29 4,661 24.91 3,546.73 76.09 5.01 3,642.68
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,915 7,940 90 4,928.23 56 5,494 17.42 5,344.69 97.28 20.08 4,263.04
รวมภาคตะวันตก      26,605 24,094 23,344 88 10,066.92 38 10,155 42.33 8,891.42 87.56 25.09 7,905.72
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 82 57 49 44.92 38 50 0 33.60 67.21 0.25 68.80
เขื่อนหนองปลาไหล      164 152 97 60 83.97 51 218 0.89 94.10 43.16 0 34.69
เขื่อนคลองสียัด      420 387 140 33 110.20 26 299 3.85 129.09 43.17 0.25 264.85
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 222 191 85 186.43 83 316 2.47 196.26 62.11 0.05 186.76
เขื่อนประแสร์      295 283 143 49 123.14 42 286 1.49 140.08 48.98 0.23 179.17
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 282 248 84 228.64 78 391 1.62 217.40 55.60 0 213.22
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,408 877 58 777.30 51 1,560 10.32 810.53 51.96 0.78 947.49
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 656 585 82 520.41 73 896 8.50 967.10 107.94 8.81 958.70
เขื่อนปราณบุรี      391 338 279 71 261.84 67 454 4.62 515.51 113.55 1.58 556.87
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,798 3,884 69 2,532.09 45 2,680 11.17 1,745.08 65.11 5.06 2,442.95
เขื่อนบางลาง      1,454 785 754 52 477.26 33 1,581 5.40 681.49 43.10 3.07 959.28
รวมภาคใต้      8,194 6,578 5,502 67 3,791.60 46 5,611 29.69 3,909.18 69.67 18.52 4,917.80
รวมทั้งประเทศ 70,926 56,609 47,610 67 24,067.44 34 42,845 126.60 25,601.02 59.75 91.32 28,656.99
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ