รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 26 กันยายน 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 8,609 5,766 43 1,966.31 15 5,617 22.56 2,110.48 37.57 2.00 4,762.50
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 8,106 5,459 57 2,608.95 27 5,716 11.48 3,366.79 58.90 8.88 5,096.52
เขื่อนแม่งัด      265 184 146 55 133.70 51 314 0.24 90.62 28.86 0.07 194.15
เขื่อนกิ่วลม      106 69 68 64 64.38 61 560 1.01 339.98 60.71 1.01 365.12
เขื่อนแม่กวง      263 111 79 30 65.25 25 190 0.40 86.49 45.52 0.04 141.15
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 157 121 71 114.52 67 246 0.42 126.44 51.40 0.32 175.07
เขื่อนแควน้อย      939 647 510 54 466.80 50 1,482 1.54 529.43 35.72 0.86 625.37
เขื่อนแม่มอก      110 30 38 35 22.13 20 255 0.29 29.77 11.68 0.29 27.22
รวมภาคเหนือ      24,825 17,913 12,187 49 5,442.04 22 14,380 37.94 6,680.00 46.45 13.47 11,387.10
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,377 1,736 88 1,636.40 83 2,303 1.64 1,644.76 71.42 4.44 1,003.56
เขื่อนลำตะคอง      314 267 171 54 148.20 47 266 1.61 74.39 27.97 0.09 99.87
เขื่อนลำพระเพลิง      155 92 42 27 40.15 26 170 0.87 42.18 24.81 0.69 63.83
เขื่อนน้ำอูน      520 520 366 70 321.44 62 460 0.73 230.56 50.12 1.88 269.62
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 802 646 27 65.39 3 2,536 1.23 369.41 14.57 0.30 164.79
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,374 1,898 97 1,066.80 54 1,674 11.86 1,668.22 99.65 30.79 545.69
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 115 51 31 13.76 8 162 0.01 51.01 31.49 0 99.06
เขื่อนห้วยหลวง      136 67 94 69 86.95 64 165 0 88.85 53.85 0.24 51.04
เขื่อนลำนางรอง      121 41 22 18 18.60 15 51 0.73 15.37 30.14 0 22.65
เขื่อนมูลบน      141 76 52 37 44.75 32 96 0.70 35.03 36.49 0.05 36.50
เขื่อนน้ำพุง      165 127 89 54 80.60 49 136 0.21 97.34 71.57 0 91.43
เขื่อนลำแซะ      275 171 100 36 92.98 34 203 1.06 73.46 36.19 0.03 102.26
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 5,030 5,267 63 3,616.02 43 8,222 20.65 4,390.58 53.40 38.51 2,550.30
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 640 432 45 429.41 45 2,438 1.54 432.97 17.76 0.09 415.12
เขื่อนกระเสียว      299 123 70 23 29.72 10 339 0.72 30.49 8.99 0.02 23.44
เขื่อนทับเสลา      160 43 36 23 19.37 12 140 0 3.82 2.73 0 9.10
เขื่อนเจ้าพระยา      16.38/9.73 * 699 **
รวมภาคกลาง      1,419 806 539 38 478.50 34 2,917 2.26 467.28 16.02 0.11 447.66
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 16,243 15,209 86 4,943.76 28 4,661 29.10 3,304.80 70.90 1.19 3,602.63
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 8,021 7,995 90 4,983.15 56 5,494 28.34 5,169.15 94.09 20.09 4,043.12
รวมภาคตะวันตก      26,605 24,264 23,204 87 9,926.91 37 10,155 57.44 8,473.95 83.45 21.28 7,645.75
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 75 52 45 40.33 34 50 0.13 32.10 64.20 0.21 66.19
เขื่อนหนองปลาไหล      164 127 94 57 80.01 49 218 0.16 87.08 39.95 0 34.69
เขื่อนคลองสียัด      420 357 127 30 96.50 23 299 0 112.24 37.54 0 263.60
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 203 179 80 174.41 78 316 1.64 183.50 58.07 0.05 186.17
เขื่อนประแสร์      295 261 140 47 119.84 41 286 1.95 131.90 46.12 0.49 175.87
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 266 233 79 213.39 72 391 0.61 201.28 51.48 0 213.22
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,289 824 54 724.48 48 1,560 4.49 748.10 47.96 0.75 939.74
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 678 611 86 546.09 77 896 12.60 893.33 99.70 8.90 861.00
เขื่อนปราณบุรี      391 280 287 73 269.20 69 454 9.48 444.37 97.88 10.22 479.03
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,825 3,874 69 2,522.02 45 2,680 8.96 1,674.29 62.47 7.17 2,386.11
เขื่อนบางลาง      1,454 675 748 51 471.69 32 1,581 2.06 641.87 40.60 3.06 926.38
รวมภาคใต้      8,194 6,458 5,519 67 3,809.00 46 5,611 33.10 3,653.86 65.12 29.35 4,652.52
รวมทั้งประเทศ 70,926 55,760 47,539 67 23,996.95 34 42,845 155.88 24,413.77 56.98 103.47 27,623.07
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ