รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 25 กันยายน 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 8,606 5,746 43 1,946.09 14 5,617 26.62 2,087.92 37.17 3.00 4,760.50
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 8,092 5,457 57 2,606.98 27 5,716 9.48 3,355.31 58.70 8.84 5,087.64
เขื่อนแม่งัด      265 184 146 55 133.60 50 314 0.40 90.38 28.78 0.07 194.07
เขื่อนกิ่วลม      106 67 68 64 64.38 61 560 1.01 338.97 60.53 1.01 364.11
เขื่อนแม่กวง      263 111 79 30 64.94 25 190 0.46 86.09 45.31 0.04 141.11
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 158 121 71 114.42 67 246 0.69 126.02 51.23 0.32 174.75
เขื่อนแควน้อย      939 642 509 54 466.20 50 1,482 2.18 527.90 35.62 0.91 624.51
เขื่อนแม่มอก      110 30 38 35 22.13 20 255 0.47 29.48 11.56 0.29 26.92
รวมภาคเหนือ      24,825 17,891 12,164 49 5,418.74 22 14,380 41.31 6,642.07 46.19 14.48 11,373.61
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,379 1,739 88 1,639.20 83 2,303 4.06 1,643.12 71.35 4.06 999.12
เขื่อนลำตะคอง      314 266 170 54 146.86 47 266 2.38 72.77 27.36 0.09 99.78
เขื่อนลำพระเพลิง      155 91 41 27 39.99 26 170 7.22 41.31 24.30 0.66 63.14
เขื่อนน้ำอูน      520 522 367 71 322.23 62 460 0.69 229.83 49.96 1.47 267.74
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 798 646 27 65.39 3 2,536 0 368.18 14.52 0.30 164.49
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,369 1,918 98 1,086.58 55 1,674 19.65 1,656.36 98.95 35.84 514.90
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 116 51 31 13.76 8 162 0.09 51.00 31.48 0 99.06
เขื่อนห้วยหลวง      136 67 94 69 87.25 64 165 0 88.85 53.85 0.24 50.80
เขื่อนลำนางรอง      121 41 21 18 17.90 15 51 0.73 14.64 28.71 0 22.65
เขื่อนมูลบน      141 76 51 36 44.13 31 96 2.12 34.33 35.76 0.05 36.45
เขื่อนน้ำพุง      165 127 88 54 80.45 49 136 0.21 97.13 71.42 0 91.43
เขื่อนลำแซะ      275 170 99 36 92.03 33 203 2.95 72.40 35.67 0.03 102.22
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 5,023 5,286 63 3,635.77 43 8,222 40.10 4,369.92 53.15 42.74 2,511.78
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 628 431 45 428.30 45 2,438 1.54 431.43 17.70 0.09 415.03
เขื่อนกระเสียว      299 124 69 23 29.05 10 339 0.95 29.77 8.78 0.02 23.42
เขื่อนทับเสลา      160 43 36 23 19.37 12 140 0.08 3.82 2.73 0 9.10
เขื่อนเจ้าพระยา      16.36/9.73 * 699 **
รวมภาคกลาง      1,419 795 537 38 476.72 34 2,917 2.57 465.02 15.94 0.11 447.55
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 16,251 15,182 86 4,917.13 28 4,661 32.78 3,275.70 70.28 1.98 3,601.44
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 8,047 7,988 90 4,975.81 56 5,494 20.92 5,140.81 93.57 20.01 4,023.03
รวมภาคตะวันตก      26,605 24,297 23,170 87 9,892.94 37 10,155 53.70 8,416.51 82.88 21.99 7,624.47
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 74 52 44 39.76 34 50 0.12 31.97 63.94 0.21 65.98
เขื่อนหนองปลาไหล      164 124 94 57 80.17 49 218 0.99 86.93 39.88 0 34.69
เขื่อนคลองสียัด      420 353 126 30 95.88 23 299 4.00 112.24 37.54 0 263.60
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 202 177 79 172.84 77 316 2.17 181.86 57.55 0.05 186.12
เขื่อนประแสร์      295 255 139 47 118.52 40 286 2.17 129.95 45.44 0.49 175.38
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 266 232 79 212.88 72 391 6.88 200.67 51.32 0 213.22
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,274 820 54 720.05 48 1,560 16.33 743.62 47.67 0.75 938.99
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 680 607 86 542.47 76 896 23.86 880.72 98.30 8.81 852.10
เขื่อนปราณบุรี      391 276 288 74 270.02 69 454 11.40 434.89 95.79 10.22 468.82
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,826 3,872 69 2,520.59 45 2,680 6.45 1,665.33 62.14 7.54 2,378.94
เขื่อนบางลาง      1,454 674 749 52 472.80 33 1,581 1.98 639.81 40.47 2.99 923.32
รวมภาคใต้      8,194 6,457 5,516 67 3,805.88 46 5,611 43.69 3,620.75 64.53 29.56 4,623.18
รวมทั้งประเทศ 70,926 55,737 47,492 67 23,950.10 34 42,845 197.70 24,257.89 56.62 109.63 27,519.58
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ