รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 24 กันยายน 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 8,592 5,723 43 1,922.81 14 5,617 32.74 2,061.30 36.70 3.00 4,757.50
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 8,073 5,457 57 2,606.98 27 5,716 7.63 3,345.83 58.53 8.97 5,078.80
เขื่อนแม่งัด      265 183 145 55 133.30 50 314 0.41 89.98 28.66 0.09 194.00
เขื่อนกิ่วลม      106 66 68 64 64.38 61 560 1.43 337.96 60.35 1.01 363.10
เขื่อนแม่กวง      263 111 79 30 64.56 25 190 0.52 85.63 45.07 0.04 141.06
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 160 120 71 114.05 67 246 0.60 125.32 50.94 0.32 174.43
เขื่อนแควน้อย      939 638 508 54 465.00 50 1,482 2.27 525.71 35.47 1.30 623.60
เขื่อนแม่มอก      110 30 38 34 21.95 20 255 1.10 29.00 11.37 0.29 26.63
รวมภาคเหนือ      24,825 17,853 12,138 49 5,393.03 22 14,380 46.70 6,600.73 45.90 15.02 11,359.12
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,377 1,739 88 1,639.20 83 2,303 0.81 1,639.06 71.17 2.51 995.06
เขื่อนลำตะคอง      314 266 167 53 144.74 46 266 1.81 70.39 26.46 0.13 99.70
เขื่อนลำพระเพลิง      155 89 35 22 33.46 22 170 3.95 34.09 20.05 0.52 62.48
เขื่อนน้ำอูน      520 523 368 71 323.01 62 460 0.68 229.15 49.81 1.47 266.27
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 789 648 27 67.03 3 2,536 1.23 368.18 14.52 0.30 164.19
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,362 1,935 98 1,103.62 56 1,674 28.15 1,636.71 97.77 30.15 479.06
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 115 51 31 13.68 8 162 0.01 50.91 31.43 0 99.06
เขื่อนห้วยหลวง      136 67 94 69 87.54 65 165 0.08 88.85 53.85 0.22 50.56
เขื่อนลำนางรอง      121 41 21 17 17.19 14 51 1.22 13.92 27.29 0 22.65
เขื่อนมูลบน      141 76 49 35 42.10 30 96 2.48 32.21 33.56 0.05 36.40
เขื่อนน้ำพุง      165 128 88 54 80.31 49 136 0.79 96.92 71.26 0 91.43
เขื่อนลำแซะ      275 170 96 35 89.18 32 203 6.05 69.45 34.21 0.03 102.19
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 5,003 5,292 63 3,641.06 44 8,222 47.26 4,329.84 52.66 35.38 2,469.05
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 614 430 45 427.19 45 2,438 2.65 429.89 17.63 0.09 414.94
เขื่อนกระเสียว      299 125 68 23 28.15 9 339 1.20 28.82 8.50 0.02 23.40
เขื่อนทับเสลา      160 42 36 23 19.29 12 140 0.16 3.74 2.67 0 9.10
เขื่อนเจ้าพระยา      16.3/9.69 * 690 **
รวมภาคกลาง      1,419 781 535 38 474.63 33 2,917 4.01 462.45 15.85 0.11 447.44
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 16,263 15,156 85 4,890.53 28 4,661 38.98 3,242.92 69.58 5.07 3,599.46
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 8,076 7,988 90 4,975.81 56 5,494 28.34 5,119.89 93.19 20.09 4,003.02
รวมภาคตะวันตก      26,605 24,339 23,143 87 9,866.34 37 10,155 67.32 8,362.81 82.35 25.16 7,602.48
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 72 51 44 39.18 33 50 0.69 31.85 63.71 0.19 65.78
เขื่อนหนองปลาไหล      164 121 93 57 79.51 49 218 1.19 85.94 39.42 0 34.69
เขื่อนคลองสียัด      420 350 122 29 91.98 22 299 25.20 108.24 36.20 0 263.60
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 201 175 78 170.74 76 316 2.46 179.69 56.86 0.05 186.06
เขื่อนประแสร์      295 251 137 46 116.98 40 286 3.21 127.78 44.68 0.53 174.89
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 266 226 76 206.09 70 391 9.90 193.79 49.56 0 213.22
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,262 804 53 704.48 47 1,560 42.65 727.29 46.62 0.77 938.24
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 682 593 83 527.59 74 896 16.16 856.86 95.63 8.81 843.29
เขื่อนปราณบุรี      391 270 287 73 268.92 69 454 11.78 423.49 93.28 8.49 458.60
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,830 3,874 69 2,522.02 45 2,680 8.79 1,658.88 61.90 2.69 2,371.40
เขื่อนบางลาง      1,454 674 750 52 473.92 33 1,581 1.96 637.83 40.34 2.96 920.33
รวมภาคใต้      8,194 6,455 5,503 67 3,792.45 46 5,611 38.69 3,577.06 63.75 22.95 4,593.62
รวมทั้งประเทศ 70,926 55,692 47,414 67 23,871.99 34 42,845 246.63 24,060.18 56.16 99.39 27,409.95
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ