รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 23 กันยายน 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 8,578 5,693 42 1,893.39 14 5,617 34.15 2,028.56 36.11 3.00 4,754.50
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 8,049 5,459 57 2,608.95 27 5,716 16.98 3,338.20 58.40 8.44 5,069.83
เขื่อนแม่งัด      265 182 145 55 133.00 50 314 0.71 89.57 28.53 0.05 193.91
เขื่อนกิ่วลม      106 64 68 64 63.96 60 560 1.73 336.53 60.09 1.01 362.08
เขื่อนแม่กวง      263 111 78 30 64.12 24 190 0.83 85.11 44.79 0.04 141.02
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 159 120 71 113.77 67 246 1.34 124.72 50.70 0.32 174.11
เขื่อนแควน้อย      939 634 507 54 464.10 49 1,482 2.87 523.45 35.32 1.30 622.30
เขื่อนแม่มอก      110 30 37 34 21.17 19 255 0.39 27.90 10.94 0.29 26.33
รวมภาคเหนือ      24,825 17,808 12,107 49 5,362.46 22 14,380 59.00 6,554.04 45.58 14.45 11,344.08
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,368 1,742 88 1,642.00 83 2,303 3.44 1,638.25 71.14 3.44 992.55
เขื่อนลำตะคอง      314 264 166 53 143.03 45 266 1.50 68.58 25.78 0.26 99.57
เขื่อนลำพระเพลิง      155 87 31 20 29.97 19 170 2.30 30.14 17.73 0.52 61.96
เขื่อนน้ำอูน      520 525 369 71 323.80 62 460 0.93 228.46 49.67 0.93 264.80
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 780 648 27 67.03 3 2,536 1.26 366.95 14.47 0.33 163.89
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,358 1,938 99 1,106.47 56 1,674 69.50 1,608.56 96.09 17.73 448.91
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 114 51 31 13.68 8 162 0.09 50.90 31.42 0 99.06
เขื่อนห้วยหลวง      136 66 94 70 87.69 65 165 0.36 88.77 53.80 0.21 50.33
เขื่อนลำนางรอง      121 40 19 16 15.78 13 51 1.97 12.70 24.90 0 22.65
เขื่อนมูลบน      141 76 46 33 39.16 28 96 3.06 29.74 30.98 0.04 36.36
เขื่อนน้ำพุง      165 128 88 53 79.59 48 136 0.02 96.13 70.68 0.10 91.43
เขื่อนลำแซะ      275 169 90 33 82.54 30 203 4.08 63.41 31.23 0.03 102.16
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,976 5,281 63 3,630.74 43 8,222 88.51 4,282.59 52.09 23.59 2,433.67
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 603 428 45 424.97 44 2,438 8.20 427.24 17.52 0.09 414.85
เขื่อนกระเสียว      299 125 67 22 27.00 9 339 1.09 27.62 8.15 0.02 23.39
เขื่อนทับเสลา      160 42 36 23 19.13 12 140 0.15 3.58 2.56 0 9.10
เขื่อนเจ้าพระยา      16.3/9.73 * 699 **
รวมภาคกลาง      1,419 770 531 37 471.10 33 2,917 9.44 458.44 15.72 0.11 447.34
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 16,275 15,125 85 4,860.16 27 4,661 41.15 3,203.94 68.74 5.04 3,594.39
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 8,109 7,980 90 4,968.48 56 5,494 35.38 5,091.55 92.67 19.81 3,982.93
รวมภาคตะวันตก      26,605 24,384 23,106 87 9,828.64 37 10,155 76.53 8,295.49 81.69 24.85 7,577.32
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 71 50 43 38.01 32 50 0.69 31.17 62.33 0.20 65.58
เขื่อนหนองปลาไหล      164 121 92 56 78.69 48 218 0.87 84.75 38.88 0 34.69
เขื่อนคลองสียัด      420 349 97 23 66.88 16 299 18.55 83.04 27.77 0 263.60
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 203 173 77 168.34 75 316 2.89 177.23 56.08 0.05 186.01
เขื่อนประแสร์      295 249 134 46 114.44 39 286 3.48 124.57 43.56 0.53 174.36
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 267 216 73 196.27 67 391 13.42 183.89 47.03 0 213.22
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,259 762 50 662.63 44 1,560 39.90 684.65 43.89 0.78 937.46
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 683 585 82 520.41 73 896 13.51 840.70 93.83 8.81 834.48
เขื่อนปราณบุรี      391 270 283 72 265.63 68 454 12.83 411.71 90.69 8.49 450.11
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,826 3,868 69 2,516.28 45 2,680 12.49 1,650.09 61.57 4.97 2,368.71
เขื่อนบางลาง      1,454 672 751 52 475.03 33 1,581 2.73 635.87 40.22 2.99 917.37
รวมภาคใต้      8,194 6,452 5,488 67 3,777.35 46 5,611 41.56 3,538.37 63.06 25.26 4,570.67
รวมทั้งประเทศ 70,926 55,649 47,275 67 23,732.92 33 42,845 314.94 23,813.58 55.58 89.04 27,310.54
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ