รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 15 กันยายน 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 8,408 5,540 41 1,740.03 13 5,617 21.58 1,850.02 32.94 1.50 4,732.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 7,791 5,361 56 2,510.61 26 5,716 20.77 3,187.04 55.76 4.51 5,022.09
เขื่อนแม่งัด      265 169 141 53 129.30 49 314 0.39 85.03 27.08 0.09 193.35
เขื่อนกิ่วลม      106 48 64 60 60.03 57 560 1.24 323.40 57.75 1.24 352.87
เขื่อนแม่กวง      263 108 78 30 64.41 24 190 0.83 79.86 42.03 0.95 135.81
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 140 113 66 106.52 63 246 0.70 114.84 46.68 0.33 171.47
เขื่อนแควน้อย      939 596 485 52 441.64 47 1,482 7.29 492.97 33.26 0.43 614.68
เขื่อนแม่มอก      110 29 37 34 20.96 19 255 0.29 25.36 9.94 0.29 23.97
รวมภาคเหนือ      24,825 17,288 11,818 48 5,073.50 20 14,380 53.09 6,158.52 42.83 9.34 11,246.24
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,310 1,668 84 1,567.60 79 2,303 28.93 1,540.74 66.90 1.93 969.44
เขื่อนลำตะคอง      314 251 160 51 137.52 44 266 0.51 61.46 23.11 0.17 97.69
เขื่อนลำพระเพลิง      155 76 27 18 26.08 17 170 0.32 23.73 13.96 0 58.88
เขื่อนน้ำอูน      520 542 365 70 319.86 62 460 6.42 221.38 48.13 0.32 261.01
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 707 635 26 53.99 2 2,536 4.46 344.07 13.57 0.31 161.46
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,319 1,815 92 983.40 50 1,674 8.86 1,384.27 82.69 10.79 354.35
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 111 50 31 13.14 8 162 0.09 50.27 31.03 0 99.06
เขื่อนห้วยหลวง      136 61 92 68 85.05 63 165 1.69 84.38 51.14 0.22 48.57
เขื่อนลำนางรอง      121 39 15 12 11.32 9 51 0.68 8.83 17.31 0 22.65
เขื่อนมูลบน      141 75 39 28 32.17 23 96 0 22.64 23.59 0.04 36.00
เขื่อนน้ำพุง      165 129 89 54 81.03 49 136 0.82 94.02 69.13 0.61 88.59
เขื่อนลำแซะ      275 151 76 28 68.75 25 203 1.54 50.59 24.92 0.03 101.90
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,770 5,030 60 3,379.91 40 8,222 54.32 3,886.38 47.27 14.42 2,299.60
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 493 372 39 369.47 38 2,438 23.52 366.22 15.02 1.01 412.22
เขื่อนกระเสียว      299 122 64 22 24.30 8 339 0 24.42 7.20 0.21 23.43
เขื่อนทับเสลา      160 42 36 22 18.98 12 140 0 3.03 2.16 0.07 8.70
เขื่อนเจ้าพระยา      16.33/9.94 * 750 **
รวมภาคกลาง      1,419 658 473 33 412.75 29 2,917 23.52 393.67 13.50 1.29 444.35
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 16,291 14,887 84 4,622.37 26 4,661 39.38 2,920.27 62.65 5.02 3,554.18
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 8,322 7,867 89 4,855.34 55 5,494 44.19 4,776.10 86.93 25.12 3,787.90
รวมภาคตะวันตก      26,605 24,612 22,755 86 9,477.71 36 10,155 83.57 7,696.37 75.79 30.14 7,342.08
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 67 46 39 34.13 29 50 0.04 30.07 60.15 0.24 63.81
เขื่อนหนองปลาไหล      164 111 84 51 70.40 43 218 0.19 73.76 33.84 0 34.69
เขื่อนคลองสียัด      420 305 59 14 29.43 7 299 1.20 44.24 14.80 0.10 263.05
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 194 156 69 151.12 67 316 2.04 159.47 50.47 0.05 185.58
เขื่อนประแสร์      295 228 123 42 103.06 35 286 0.67 107.88 37.72 0.53 170.12
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 268 175 59 155.36 53 391 3.88 142.31 36.40 0 213.22
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,174 643 42 543.50 36 1,560 8.02 557.73 35.75 0.92 930.47
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 703 585 82 519.96 73 896 5.84 770.61 86.01 8.81 763.97
เขื่อนปราณบุรี      391 262 270 69 252.18 65 454 5.50 334.33 73.64 7.63 386.51
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,672 3,792 67 2,440.68 43 2,680 10.31 1,526.66 56.96 5.72 2,323.71
เขื่อนบางลาง      1,454 672 757 52 480.98 33 1,581 1.29 616.80 39.01 3.06 893.22
รวมภาคใต้      8,194 6,310 5,404 66 3,693.80 45 5,611 22.94 3,248.40 57.89 25.22 4,367.41
รวมทั้งประเทศ 70,926 54,812 46,124 65 22,581.17 32 42,845 245.46 21,941.07 51.21 81.33 26,630.15
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ