รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 10 กันยายน 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 8,341 5,436 40 1,635.64 12 5,617 24.32 1,736.54 30.92 1.50 4,724.50
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 7,636 5,269 55 2,419.07 25 5,716 24.79 3,069.99 53.71 2.87 4,999.70
เขื่อนแม่งัด      265 156 140 53 128.30 48 314 0.41 83.34 26.54 0.09 192.95
เขื่อนกิ่วลม      106 41 64 61 60.87 57 560 1.30 317.92 56.77 1.53 346.56
เขื่อนแม่กวง      263 102 77 29 63.12 24 190 0.48 77.16 40.61 0.35 134.59
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 134 112 66 105.69 62 246 0.80 112.38 45.68 0.34 169.85
เขื่อนแควน้อย      939 555 447 48 404.05 43 1,482 10.24 453.01 30.57 0 612.58
เขื่อนแม่มอก      110 29 37 34 21.23 19 255 0.25 24.20 9.49 0.25 22.55
รวมภาคเหนือ      24,825 16,994 11,583 47 4,837.97 19 14,380 62.59 5,874.54 40.85 6.93 11,203.28
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,281 1,441 73 1,340.80 68 2,303 23.59 1,305.15 56.67 1.29 960.65
เขื่อนลำตะคอง      314 240 158 50 135.01 43 266 0.76 57.72 21.70 0.13 96.83
เขื่อนลำพระเพลิง      155 73 26 17 24.38 16 170 0.15 21.96 12.92 0 58.88
เขื่อนน้ำอูน      520 548 329 63 283.75 55 460 1.57 183.70 39.93 0.32 259.50
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 683 614 25 33.21 1 2,536 4.37 317.14 12.51 0.30 159.91
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,267 1,845 94 1,013.73 52 1,674 17.61 1,336.88 79.86 16.77 280.76
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 108 49 30 12.38 8 162 0.16 49.45 30.52 0 99.06
เขื่อนห้วยหลวง      136 60 78 57 71.13 52 165 1.68 69.45 42.09 0.21 47.55
เขื่อนลำนางรอง      121 39 14 11 10.44 9 51 0.05 7.88 15.45 0 22.65
เขื่อนมูลบน      141 73 38 27 31.20 22 96 0.03 21.51 22.41 0.04 35.78
เขื่อนน้ำพุง      165 128 82 50 74.23 45 136 0.67 83.85 61.65 0.61 85.56
เขื่อนลำแซะ      275 137 71 26 63.50 23 203 1.30 45.82 22.57 0.03 101.74
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,639 4,744 57 3,093.76 37 8,222 51.94 3,500.51 42.57 19.70 2,208.87
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 391 270 28 267.06 28 2,438 20.22 257.71 10.57 0.72 407.69
เขื่อนกระเสียว      299 124 65 22 24.68 8 339 0 24.42 7.20 0.02 23.15
เขื่อนทับเสลา      160 40 36 23 19.13 12 140 0 3.03 2.16 0 8.55
เขื่อนเจ้าพระยา      16.43/10.78 * 951 **
รวมภาคกลาง      1,419 556 371 26 310.87 22 2,917 20.22 285.16 9.78 0.74 439.39
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 16,271 14,704 83 4,439.08 25 4,661 51.59 2,701.45 57.96 5.00 3,528.26
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 8,427 7,719 87 4,707.14 53 5,494 81.87 4,499.15 81.89 20.00 3,663.67
รวมภาคตะวันตก      26,605 24,698 22,423 84 9,146.22 34 10,155 133.46 7,200.60 70.91 25.00 7,191.93
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 63 44 38 32.28 28 50 0 29.60 59.20 0.20 62.73
เขื่อนหนองปลาไหล      164 107 86 52 72.07 44 218 0 73.39 33.67 0 34.69
เขื่อนคลองสียัด      420 260 55 13 25.43 6 299 0.10 39.39 13.17 0 262.70
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 192 131 58 126.11 56 316 10.45 134.12 42.44 0.05 185.31
เขื่อนประแสร์      295 198 126 43 105.74 36 286 0 107.21 37.49 0.53 167.47
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 261 157 53 137.60 47 391 1.92 124.17 31.76 0 213.22
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,082 599 40 499.23 33 1,560 12.47 507.88 32.56 0.78 926.12
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 726 596 84 531.19 75 896 9.90 736.80 82.23 8.81 719.91
เขื่อนปราณบุรี      391 272 281 72 263.19 67 454 7.66 303.25 66.79 8.66 344.75
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,749 3,787 67 2,435.01 43 2,680 8.17 1,489.47 55.58 4.99 2,293.94
เขื่อนบางลาง      1,454 690 761 52 484.35 33 1,581 3.56 604.54 38.24 3.08 878.13
รวมภาคใต้      8,194 6,438 5,424 66 3,713.74 45 5,611 29.29 3,134.06 55.86 25.54 4,236.73
รวมทั้งประเทศ 70,926 54,406 45,144 64 21,601.79 30 42,845 309.97 20,502.75 47.85 78.69 26,206.32
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ