รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 7 กันยายน 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 8,293 5,343 40 1,542.85 11 5,617 21.23 1,637.63 29.15 1.50 4,719.80
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 7,499 5,180 54 2,330.32 25 5,716 43.71 2,974.58 52.04 0.95 4,994.90
เขื่อนแม่งัด      265 151 139 53 127.29 48 314 0.66 82.01 26.12 0.04 192.69
เขื่อนกิ่วลม      106 41 67 63 63.37 60 560 2.21 313.46 55.97 2.66 339.59
เขื่อนแม่กวง      263 101 77 29 62.57 24 190 0.59 75.46 39.72 0.20 133.57
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 132 110 65 104.16 61 246 1.17 109.94 44.69 0.28 168.93
เขื่อนแควน้อย      939 530 406 43 363.20 39 1,482 20.73 411.96 27.80 0 612.58
เขื่อนแม่มอก      110 30 37 34 21.50 20 255 0.52 23.71 9.30 0.25 21.81
รวมภาคเหนือ      24,825 16,777 11,360 46 4,615.26 19 14,380 90.82 5,628.75 39.14 5.88 11,183.87
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,276 1,336 67 1,235.70 62 2,303 76.80 1,196.69 51.96 0.90 957.29
เขื่อนลำตะคอง      314 237 156 50 133.58 42 266 0.95 55.60 20.90 0 96.70
เขื่อนลำพระเพลิง      155 74 25 16 23.73 15 170 0.45 21.25 12.50 0 58.88
เขื่อนน้ำอูน      520 551 318 61 272.50 52 460 8.35 171.58 37.30 0.23 258.64
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 675 602 25 20.66 1 2,536 10.49 300.96 11.87 0.30 159.01
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,261 1,851 94 1,019.27 52 1,674 55.96 1,292.60 77.22 16.52 233.42
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 105 49 30 11.86 7 162 0.12 48.89 30.18 0 99.06
เขื่อนห้วยหลวง      136 59 72 53 65.49 48 165 4.13 63.17 38.28 0.17 46.91
เขื่อนลำนางรอง      121 39 14 11 10.40 9 51 0 7.80 15.29 0 22.65
เขื่อนมูลบน      141 74 38 27 30.66 22 96 0.48 20.86 21.73 0 35.65
เขื่อนน้ำพุง      165 128 82 50 73.68 45 136 1.64 81.28 59.76 0.62 83.73
เขื่อนลำแซะ      275 135 69 25 62.10 23 203 1.67 44.04 21.70 0.03 101.65
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,614 4,610 55 2,959.63 35 8,222 161.04 3,304.72 40.19 18.77 2,153.59
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 385 202 21 199.30 21 2,438 27.88 187.04 7.67 0.72 405.50
เขื่อนกระเสียว      299 129 65 22 24.86 8 339 0 24.42 7.20 0.02 23.10
เขื่อนทับเสลา      160 41 36 23 19.13 12 140 0 3.03 2.16 0 8.55
เขื่อนเจ้าพระยา      16.67/10.56 * 898 **
รวมภาคกลาง      1,419 554 303 21 243.29 17 2,917 27.88 214.49 7.35 0.74 437.15
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 16,231 14,552 82 4,286.82 24 4,661 52.00 2,529.77 54.28 5.00 3,513.33
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 8,454 7,473 84 4,461.43 50 5,494 138.75 4,200.58 76.46 15.02 3,613.50
รวมภาคตะวันตก      26,605 24,685 22,025 83 8,748.25 33 10,155 190.75 6,730.35 66.28 20.02 7,126.83
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 64 43 37 31.17 27 50 0 29.24 58.48 0.20 62.11
เขื่อนหนองปลาไหล      164 106 86 53 72.98 45 218 0.44 73.19 33.57 0 34.69
เขื่อนคลองสียัด      420 249 55 13 25.08 6 299 0.45 38.74 12.96 0 262.70
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 195 116 52 111.34 50 316 2.07 119.15 37.71 0.05 185.15
เขื่อนประแสร์      295 197 127 43 107.28 36 286 0.67 106.74 37.32 0.53 165.88
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 260 151 51 131.87 45 391 3.49 118.22 30.23 0 213.22
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,071 579 38 479.72 32 1,560 7.12 485.28 31.11 0.78 923.75
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 744 590 83 524.89 74 896 15.08 703.56 78.52 8.64 693.47
เขื่อนปราณบุรี      391 285 284 73 266.18 68 454 9.02 280.00 61.67 8.66 318.76
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,802 3,781 67 2,429.34 43 2,680 8.20 1,463.64 54.61 5.03 2,274.82
เขื่อนบางลาง      1,454 701 762 52 485.85 33 1,581 2.01 596.38 37.72 3.02 868.80
รวมภาคใต้      8,194 6,531 5,417 66 3,706.26 45 5,611 34.31 3,043.58 54.24 25.35 4,155.85
รวมทั้งประเทศ 70,926 54,233 44,295 62 20,752.41 29 42,845 511.92 19,407.17 45.30 71.54 25,981.04
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ