รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 6 กันยายน 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 8,275 5,324 40 1,523.51 11 5,617 61.05 1,616.40 28.78 1.50 4,718.30
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 7,446 5,138 54 2,288.18 24 5,716 54.90 2,930.87 51.27 0.93 4,993.95
เขื่อนแม่งัด      265 151 139 53 126.79 48 314 1.12 81.35 25.91 0.09 192.65
เขื่อนกิ่วลม      106 41 67 63 63.83 60 560 2.18 311.25 55.58 5.55 336.93
เขื่อนแม่กวง      263 101 76 29 62.22 24 190 0.73 74.88 39.41 0.16 133.37
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 132 109 64 103.28 61 246 1.64 108.77 44.21 0.23 168.65
เขื่อนแควน้อย      939 516 386 41 342.53 36 1,482 24.51 391.24 26.40 0 612.58
เขื่อนแม่มอก      110 31 37 34 21.23 19 255 0.25 23.19 9.10 0.25 21.56
รวมภาคเหนือ      24,825 16,693 11,276 45 4,531.57 18 14,380 146.38 5,537.95 38.51 8.71 11,177.99
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,281 1,260 64 1,159.80 59 2,303 83.66 1,119.89 48.63 0.76 956.39
เขื่อนลำตะคอง      314 236 156 49 132.80 42 266 2.06 54.65 20.55 0 96.70
เขื่อนลำพระเพลิง      155 74 25 16 23.20 15 170 0.79 20.80 12.23 0 58.88
เขื่อนน้ำอูน      520 554 309 60 264.38 51 460 11.27 163.23 35.49 0.19 258.41
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 675 592 24 11.37 0 2,536 8.87 290.47 11.45 0.31 158.71
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,261 1,812 92 980.66 50 1,674 61.55 1,236.64 73.87 14.48 216.90
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 105 49 30 11.74 7 162 0.34 48.77 30.10 0 99.06
เขื่อนห้วยหลวง      136 59 68 50 61.56 45 165 6.48 59.04 35.78 0.17 46.74
เขื่อนลำนางรอง      121 39 14 11 10.40 9 51 0.01 7.79 15.28 0 22.65
เขื่อนมูลบน      141 74 37 26 30.22 21 96 0.45 20.37 21.22 0 35.65
เขื่อนน้ำพุง      165 128 81 49 72.72 44 136 4.71 79.64 58.56 0.62 83.11
เขื่อนลำแซะ      275 134 68 25 60.52 22 203 1.45 42.37 20.87 0.03 101.62
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,619 4,470 53 2,819.37 34 8,222 181.64 3,143.66 38.23 16.56 2,134.82
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 385 175 18 172.35 18 2,438 31.70 159.16 6.53 0.71 404.78
เขื่อนกระเสียว      299 131 65 22 24.94 8 339 0 24.42 7.20 0.02 23.08
เขื่อนทับเสลา      160 41 36 23 19.13 12 140 0 3.03 2.16 0 8.55
เขื่อนเจ้าพระยา      16.69/10.15 * 800 **
รวมภาคกลาง      1,419 556 276 19 216.42 15 2,917 31.70 186.61 6.40 0.73 436.41
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 16,215 14,508 82 4,242.45 24 4,661 57.78 2,477.77 53.16 4.98 3,508.33
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 8,435 7,351 83 4,338.57 49 5,494 134.25 4,061.83 73.93 15.16 3,598.48
รวมภาคตะวันตก      26,605 24,650 21,858 82 8,581.02 32 10,155 192.03 6,539.60 64.40 20.14 7,106.81
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 64 43 37 31.17 27 50 0 29.24 58.48 0.22 61.91
เขื่อนหนองปลาไหล      164 105 86 53 72.83 44 218 0.62 72.75 33.37 0 34.69
เขื่อนคลองสียัด      420 248 55 13 24.73 6 299 1.60 38.29 12.81 0 262.70
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 200 114 51 109.34 49 316 2.30 117.09 37.05 0.05 185.10
เขื่อนประแสร์      295 197 127 43 107.28 36 286 1.07 106.07 37.09 0.53 165.35
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 260 148 50 128.45 44 391 4.59 114.73 29.34 0 213.22
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,073 573 38 473.80 31 1,560 10.18 478.17 30.65 0.80 922.97
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 749 584 82 518.60 73 896 16.86 688.48 76.84 8.64 684.83
เขื่อนปราณบุรี      391 290 283 73 265.90 68 454 10.11 270.98 59.69 8.66 310.10
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,811 3,778 67 2,426.51 43 2,680 9.63 1,455.44 54.31 5.03 2,269.79
เขื่อนบางลาง      1,454 705 763 52 486.97 33 1,581 1.61 594.37 37.59 3.00 865.78
รวมภาคใต้      8,194 6,555 5,408 66 3,697.98 45 5,611 38.21 3,009.27 53.63 25.33 4,130.50
รวมทั้งประเทศ 70,926 54,146 43,863 62 20,320.16 29 42,845 600.14 18,895.26 44.10 72.27 25,909.50
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ