รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 1 กันยายน 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 8,184 4,930 37 1,130.23 8 5,617 82.66 1,214.06 21.61 3.40 4,710.80
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 7,254 4,764 50 1,914.25 20 5,716 98.14 2,552.99 44.66 1.34 4,993.02
เขื่อนแม่งัด      265 148 128 48 115.57 44 314 4.77 69.43 22.11 0.04 192.20
เขื่อนกิ่วลม      106 41 71 67 67.25 63 560 5.51 293.49 52.41 4.57 315.74
เขื่อนแม่กวง      263 101 72 27 57.75 22 190 1.33 69.88 36.78 0.04 133.04
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 130 93 55 86.68 51 246 5.26 91.23 37.08 0.18 167.70
เขื่อนแควน้อย      939 463 254 27 211.00 22 1,482 16.28 259.40 17.50 0.50 612.46
เขื่อนแม่มอก      110 34 35 31 18.60 17 255 2.28 19.33 7.58 0.20 20.33
รวมภาคเหนือ      24,825 16,355 10,346 42 3,601.33 15 14,380 216.23 4,569.81 31.78 10.27 11,145.29
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,283 887 45 787.40 40 2,303 69.20 743.75 32.29 0.80 952.65
เขื่อนลำตะคอง      314 229 145 46 122.35 39 266 0.61 45.08 16.95 0.08 96.70
เขื่อนลำพระเพลิง      155 71 17 11 15.61 10 170 0.26 12.93 7.61 0.26 58.59
เขื่อนน้ำอูน      520 567 268 52 223.36 43 460 4.19 121.22 26.35 0.23 257.39
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 666 549 23 -32.28 -1 2,536 5.82 240.06 9.47 0.50 156.40
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,252 1,395 71 563.56 29 1,674 48.15 759.25 45.36 10.27 160.43
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 102 45 27 7.65 5 162 2.19 44.64 27.56 0 99.06
เขื่อนห้วยหลวง      136 59 48 35 41.10 30 165 0.96 37.77 22.89 0.15 45.42
เขื่อนลำนางรอง      121 40 14 11 10.22 8 51 0 7.66 15.02 0 22.65
เขื่อนมูลบน      141 74 33 23 25.76 18 96 0.98 16.11 16.78 0.04 35.59
เขื่อนน้ำพุง      165 127 67 40 58.57 36 136 6.72 62.19 45.73 0.57 80.10
เขื่อนลำแซะ      275 133 60 22 52.69 19 203 0.92 34.74 17.12 0.17 101.15
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,602 3,527 42 1,908.27 23 8,222 140.00 2,125.40 25.85 13.07 2,066.13
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 375 71 7 67.68 7 2,438 18.75 49.50 2.03 0.10 401.30
เขื่อนกระเสียว      299 138 65 22 25.26 8 339 0 24.42 7.20 0.02 22.99
เขื่อนทับเสลา      160 40 36 22 18.98 12 140 0.07 2.81 2.01 0.07 8.48
เขื่อนเจ้าพระยา      16.3/7.44 * 294 **
รวมภาคกลาง      1,419 554 172 12 111.92 8 2,917 18.82 76.73 2.63 0.19 432.77
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 16,093 14,294 81 4,029.20 23 4,661 33.71 2,221.93 47.67 10.05 3,471.32
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 8,352 6,888 78 3,875.87 44 5,494 87.68 3,531.92 64.29 9.87 3,535.57
รวมภาคตะวันตก      26,605 24,444 21,182 80 7,905.07 30 10,155 121.39 5,753.85 56.66 19.92 7,006.89
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 63 42 36 29.48 25 50 0 29.15 58.31 0.20 60.84
เขื่อนหนองปลาไหล      164 104 87 53 73.28 45 218 0.05 71.61 32.85 0 34.69
เขื่อนคลองสียัด      420 237 51 12 21.03 5 299 0.15 33.99 11.37 0.05 262.60
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 194 96 43 91.26 41 316 3.04 98.67 31.23 0.05 184.83
เขื่อนประแสร์      295 191 127 43 107.28 36 286 0.75 102.58 35.87 0.59 162.58
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 244 129 44 109.02 37 391 3.26 94.95 24.28 0 213.22
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,032 531 35 431.35 28 1,560 7.25 430.95 27.63 0.89 918.76
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 757 550 77 484.52 68 896 12.30 610.37 68.12 8.64 641.63
เขื่อนปราณบุรี      391 312 275 70 257.25 66 454 8.01 218.79 48.19 8.66 266.78
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,868 3,726 66 2,374.39 42 2,680 27.07 1,378.67 51.44 5.70 2,246.90
เขื่อนบางลาง      1,454 722 772 53 495.25 34 1,581 0.86 586.89 37.12 3.01 850.56
รวมภาคใต้      8,194 6,659 5,322 65 3,611.41 44 5,611 48.24 2,794.72 49.81 26.01 4,005.87
รวมทั้งประเทศ 70,926 53,646 41,079 58 17,569.35 25 42,845 551.93 15,751.46 36.76 70.35 25,575.71
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ