รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 26 สิงหาคม 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 8,075 4,659 35 858.89 6 5,617 49.20 920.11 16.38 7.00 4,690.40
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 7,076 4,323 45 1,473.06 15 5,716 104.88 2,092.27 36.60 3.99 4,976.83
เขื่อนแม่งัด      265 140 116 44 104.09 39 314 3.15 57.30 18.25 0.08 191.55
เขื่อนกิ่วลม      106 40 70 66 66.05 62 560 2.57 274.98 49.10 1.33 298.42
เขื่อนแม่กวง      263 95 66 25 51.69 20 190 0.96 63.10 33.21 0.04 132.53
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 126 71 42 65.20 38 246 3.46 68.16 27.71 0.25 166.12
เขื่อนแควน้อย      939 401 195 21 151.60 16 1,482 7.47 194.71 13.14 1.04 607.27
เขื่อนแม่มอก      110 35 32 29 15.72 14 255 0.36 15.25 5.98 0.20 19.13
รวมภาคเหนือ      24,825 15,987 9,531 38 2,786.30 11 14,380 172.05 3,685.88 25.63 13.93 11,082.25
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,246 565 29 465.00 23 2,303 52.33 414.33 17.99 1.63 945.63
เขื่อนลำตะคอง      314 220 141 45 118.37 38 266 0.27 39.53 14.86 0.52 95.26
เขื่อนลำพระเพลิง      155 73 17 11 15.56 10 170 0 12.21 7.18 0.11 58.02
เขื่อนน้ำอูน      520 567 238 46 192.75 37 460 6.17 89.40 19.43 0.17 256.17
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 676 534 22 -46.84 -2 2,536 2.86 216.97 8.56 0.50 153.39
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,150 1,228 62 396.64 20 1,674 26.71 559.12 33.40 0.27 131.07
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 97 41 25 4.40 3 162 0.23 41.33 25.51 0 99.06
เขื่อนห้วยหลวง      136 58 37 27 30.41 22 165 3.39 26.15 15.85 0.17 44.49
เขื่อนลำนางรอง      121 41 14 11 10.31 8 51 0.21 7.37 14.45 0.34 22.20
เขื่อนมูลบน      141 74 30 21 22.51 16 96 0.23 12.79 13.33 0.04 35.34
เขื่อนน้ำพุง      165 119 53 32 44.85 27 136 2.66 45.44 33.41 0 77.35
เขื่อนลำแซะ      275 131 52 19 44.58 16 203 0 26.04 12.83 0.17 100.15
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,452 2,949 35 1,298.54 16 8,222 95.06 1,490.68 18.13 3.92 2,018.13
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 258 32 3 28.51 3 2,438 0.14 9.32 0.38 0.09 400.75
เขื่อนกระเสียว      299 147 66 22 25.66 9 339 0 24.42 7.20 0.02 22.88
เขื่อนทับเสลา      160 40 36 23 19.29 12 140 0 2.67 1.91 0.08 8.03
เขื่อนเจ้าพระยา      15.82/5.51 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 444 133 9 73.46 5 2,917 0.14 36.41 1.25 0.19 431.66
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,900 14,130 80 3,865.14 22 4,661 31.02 1,977.70 42.43 12.01 3,405.02
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 8,150 6,388 72 3,376.17 38 5,494 79.19 2,974.38 54.14 8.02 3,482.17
รวมภาคตะวันตก      26,605 24,050 20,518 77 7,241.31 27 10,155 110.21 4,952.08 48.76 20.03 6,887.19
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 61 40 34 27.59 24 50 0 28.32 56.64 0.21 59.61
เขื่อนหนองปลาไหล      164 107 88 54 74.89 46 218 0 70.82 32.49 0 34.69
เขื่อนคลองสียัด      420 233 50 12 20.15 5 299 0.52 32.01 10.71 0.15 262.20
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 194 80 36 75.58 34 316 4.53 82.34 26.06 0.10 184.25
เขื่อนประแสร์      295 184 127 43 107.28 36 286 0.75 98.08 34.29 0.59 159.04
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 212 93 31 73.01 25 391 5.47 58.60 14.99 0 213.22
รวมภาคตะวันออก      1,515 991 478 32 378.50 25 1,560 11.27 370.17 23.73 1.05 913.01
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 757 509 72 444.16 63 896 10.35 523.55 58.43 4.32 593.25
เขื่อนปราณบุรี      391 319 255 65 237.55 61 454 2.27 179.17 39.47 0.19 245.42
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,922 3,619 64 2,267.32 40 2,680 15.77 1,241.46 46.32 3.01 2,218.97
เขื่อนบางลาง      1,454 746 782 54 505.48 35 1,581 2.38 575.80 36.42 3.03 829.93
รวมภาคใต้      8,194 6,743 5,165 63 3,454.51 42 5,611 30.77 2,519.98 44.91 10.55 3,887.57
รวมทั้งประเทศ 70,926 52,668 38,775 55 15,232.62 21 42,845 419.50 13,055.20 30.47 49.67 25,219.81
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ