รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 24 สิงหาคม 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 8,033 4,594 34 793.60 6 5,617 23.51 840.56 14.96 7.00 4,676.40
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 6,988 4,161 44 1,310.63 14 5,716 67.42 1,920.76 33.60 3.84 4,968.82
เขื่อนแม่งัด      265 138 108 41 96.04 36 314 3.30 49.16 15.66 0 191.47
เขื่อนกิ่วลม      106 38 66 62 62.08 58 560 3.23 268.36 47.92 1.39 295.78
เขื่อนแม่กวง      263 94 64 24 49.72 19 190 0.96 60.96 32.08 0.04 132.44
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 129 65 38 58.50 34 246 2.82 60.97 24.78 0.24 165.62
เขื่อนแควน้อย      939 386 180 19 137.36 15 1,482 7.42 178.41 12.04 0.86 605.24
เขื่อนแม่มอก      110 35 31 28 15.00 14 255 0.12 14.13 5.54 0.20 18.73
รวมภาคเหนือ      24,825 15,841 9,268 37 2,522.93 10 14,380 108.78 3,393.31 23.60 13.57 11,054.50
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,207 453 23 352.75 18 2,303 28.77 299.01 12.98 1.47 942.56
เขื่อนลำตะคอง      314 218 141 45 118.33 38 266 0.98 38.53 14.48 0.53 94.23
เขื่อนลำพระเพลิง      155 74 17 11 15.96 10 170 0 12.21 7.18 0.22 57.75
เขื่อนน้ำอูน      520 557 224 43 178.75 34 460 6.16 75.04 16.31 0.16 255.81
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 678 533 22 -48.28 -2 2,536 2.86 212.70 8.39 0.50 152.39
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,129 1,170 60 339.03 17 1,674 0.60 499.73 29.85 0 130.52
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 97 41 25 3.98 2 162 0.10 40.90 25.25 0.03 99.06
เขื่อนห้วยหลวง      136 58 33 24 26.06 19 165 0.58 21.46 13.01 0.16 44.16
เขื่อนลำนางรอง      121 41 14 12 10.66 9 51 0.07 7.10 13.92 0.34 21.53
เขื่อนมูลบน      141 74 29 21 22.28 16 96 0 12.46 12.98 0 35.30
เขื่อนน้ำพุง      165 114 46 28 37.72 23 136 6.08 38.21 28.10 0 77.35
เขื่อนลำแซะ      275 130 53 19 45.85 17 203 0.48 25.96 12.79 1.19 99.32
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,375 2,754 33 1,151.37 14 8,222 46.68 1,283.31 15.61 4.60 2,009.98
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 212 31 3 28.34 3 2,438 0.14 8.87 0.36 0.09 400.57
เขื่อนกระเสียว      299 150 66 22 25.82 9 339 0 24.42 7.20 0.02 22.84
เขื่อนทับเสลา      160 40 36 23 19.44 12 140 0.14 2.67 1.91 0.07 7.88
เขื่อนเจ้าพระยา      15.55/5.51 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 401 134 9 73.60 5 2,917 0.28 35.96 1.23 0.18 431.29
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,837 14,090 79 3,825.22 22 4,661 35.74 1,909.25 40.96 12.02 3,380.99
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 8,043 6,248 71 3,235.73 37 5,494 65.51 2,816.51 51.27 7.88 3,466.18
รวมภาคตะวันตก      26,605 23,880 20,338 76 7,060.95 27 10,155 101.25 4,725.76 46.54 19.90 6,847.17
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 61 40 34 28.06 24 50 0 28.32 56.64 0.21 59.19
เขื่อนหนองปลาไหล      164 108 89 54 75.55 46 218 0 70.82 32.49 0 34.69
เขื่อนคลองสียัด      420 234 50 12 19.53 5 299 0.43 30.85 10.32 0.25 261.90
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 195 74 33 69.15 31 316 2.28 75.67 23.95 0.10 184.09
เขื่อนประแสร์      295 183 128 43 107.72 37 286 0.32 97.02 33.92 0.59 157.86
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 210 86 29 66.06 22 391 1.11 51.54 13.18 0 213.22
รวมภาคตะวันออก      1,515 990 466 31 366.07 24 1,560 4.14 354.22 22.71 1.15 910.95
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 762 501 71 435.79 61 896 5.72 506.22 56.50 4.32 584.61
เขื่อนปราณบุรี      391 327 253 65 235.00 60 454 1.28 176.13 38.80 0.19 245.04
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,923 3,601 64 2,249.43 40 2,680 7.83 1,215.84 45.37 4.71 2,211.97
เขื่อนบางลาง      1,454 754 782 54 505.48 35 1,581 2.05 569.49 36.02 3.07 823.84
รวมภาคใต้      8,194 6,767 5,136 63 3,425.70 42 5,611 16.88 2,467.68 43.98 12.29 3,865.46
รวมทั้งประเทศ 70,926 52,254 38,095 54 14,600.62 21 42,845 278.01 12,260.24 28.62 51.69 25,119.35
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ