รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 23 สิงหาคม 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 8,011 4,577 34 777.37 6 5,617 15.42 817.05 14.55 7.00 4,669.40
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 6,943 4,098 43 1,247.57 13 5,716 104.26 1,853.34 32.42 4.02 4,964.98
เขื่อนแม่งัด      265 138 105 40 92.74 35 314 2.59 45.86 14.61 0.13 191.47
เขื่อนกิ่วลม      106 37 64 60 60.24 57 560 1.81 265.13 47.34 1.50 294.39
เขื่อนแม่กวง      263 94 63 24 48.84 19 190 1.01 60.00 31.58 0.04 132.40
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 130 62 37 55.92 33 246 2.19 58.15 23.64 0.23 165.38
เขื่อนแควน้อย      939 380 174 19 130.80 14 1,482 5.41 170.99 11.54 0.86 604.38
เขื่อนแม่มอก      110 35 31 28 15.08 14 255 0 14.01 5.49 0.15 18.53
รวมภาคเหนือ      24,825 15,768 9,173 37 2,428.56 10 14,380 132.69 3,284.53 22.84 13.93 11,040.93
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,171 425 21 325.45 16 2,303 13.02 270.24 11.73 1.47 941.09
เขื่อนลำตะคอง      314 217 141 45 118.03 38 266 1.56 37.55 14.11 0.69 93.70
เขื่อนลำพระเพลิง      155 75 18 11 16.30 11 170 0 12.21 7.18 0.53 57.53
เขื่อนน้ำอูน      520 543 218 42 172.75 33 460 3.67 68.87 14.97 0.17 255.65
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 680 531 22 -49.72 -2 2,536 0 209.84 8.27 0.51 151.89
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,123 1,170 60 339.03 17 1,674 15.25 499.13 29.82 0 130.52
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 97 41 25 3.92 2 162 0.10 40.80 25.19 0 99.03
เขื่อนห้วยหลวง      136 57 32 24 25.65 19 165 0.23 20.88 12.66 0.16 43.99
เขื่อนลำนางรอง      121 41 14 12 10.88 9 51 0.05 7.03 13.78 0.35 21.18
เขื่อนมูลบน      141 74 29 21 22.28 16 96 0.12 12.46 12.98 0 35.30
เขื่อนน้ำพุง      165 112 40 24 31.69 19 136 0.74 32.13 23.63 0 77.35
เขื่อนลำแซะ      275 129 54 20 46.65 17 203 0.31 25.48 12.55 1.20 98.13
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,319 2,713 32 1,112.63 13 8,222 35.05 1,236.62 15.04 5.08 2,005.36
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 179 31 3 28.34 3 2,438 0.23 8.73 0.36 0.09 400.48
เขื่อนกระเสียว      299 151 66 22 25.88 9 339 0 24.42 7.20 0.02 22.82
เขื่อนทับเสลา      160 40 36 23 19.37 12 140 0 2.53 1.81 0.07 7.81
เขื่อนเจ้าพระยา      15.39/5.51 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 370 134 9 73.59 5 2,917 0.23 35.68 1.22 0.18 431.11
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,822 14,072 79 3,807.10 21 4,661 37.41 1,873.51 40.20 12.00 3,368.97
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 8,032 6,191 70 3,178.82 36 5,494 55.92 2,751.00 50.07 8.03 3,458.30
รวมภาคตะวันตก      26,605 23,854 20,263 76 6,985.92 26 10,155 93.33 4,624.51 45.54 20.03 6,827.27
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 61 40 35 28.35 24 50 0 28.32 56.64 0.20 58.99
เขื่อนหนองปลาไหล      164 108 89 55 75.88 46 218 0 70.82 32.49 0 34.69
เขื่อนคลองสียัด      420 233 49 12 19.47 5 299 0.31 30.42 10.17 0.25 261.65
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 194 72 32 66.98 30 316 0.21 73.39 23.22 0.10 183.99
เขื่อนประแสร์      295 182 128 43 108.15 37 286 0.75 96.70 33.81 0.59 157.27
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 208 85 29 65.00 22 391 0.95 50.43 12.90 0 213.22
รวมภาคตะวันออก      1,515 987 463 31 363.83 24 1,560 2.22 350.08 22.44 1.14 909.81
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 769 500 70 434.54 61 896 6.14 500.50 55.86 4.32 580.29
เขื่อนปราณบุรี      391 332 252 64 233.98 60 454 1.06 174.85 38.51 0.19 244.85
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,913 3,598 64 2,246.68 40 2,680 14.16 1,208.01 45.08 2.82 2,207.26
เขื่อนบางลาง      1,454 757 783 54 506.62 35 1,581 1.59 567.44 35.89 3.00 820.77
รวมภาคใต้      8,194 6,771 5,132 63 3,421.82 42 5,611 22.95 2,450.80 43.68 10.33 3,853.17
รวมทั้งประเทศ 70,926 52,068 37,879 53 14,386.35 20 42,845 286.47 11,982.22 27.97 50.69 25,067.65
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ