รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 22 สิงหาคม 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 7,978 4,569 34 769.27 6 5,617 23.42 801.63 14.27 7.00 4,662.40
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 6,903 3,998 42 1,147.84 12 5,716 64.00 1,749.08 30.60 3.93 4,960.96
เขื่อนแม่งัด      265 137 102 39 90.28 34 314 1.70 43.27 13.78 0.16 191.34
เขื่อนกิ่วลม      106 41 63 60 59.93 56 560 1.27 263.31 47.02 1.16 292.89
เขื่อนแม่กวง      263 93 62 24 47.90 18 190 0.74 58.99 31.05 0.04 132.36
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 129 60 35 53.96 32 246 2.63 55.96 22.75 0.14 165.15
เขื่อนแควน้อย      939 376 169 18 126.25 13 1,482 4.91 165.58 11.17 0.86 603.52
เขื่อนแม่มอก      110 35 31 28 15.24 14 255 0.07 14.01 5.49 0.14 18.38
รวมภาคเหนือ      24,825 15,692 9,056 36 2,310.67 9 14,380 98.74 3,151.83 21.92 13.43 11,027.00
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,131 414 21 313.90 16 2,303 7.74 257.22 11.17 1.44 939.62
เขื่อนลำตะคอง      314 216 140 45 117.32 37 266 1.44 35.98 13.53 0.73 93.00
เขื่อนลำพระเพลิง      155 75 19 12 17.18 11 170 0 12.21 7.18 0.40 57.00
เขื่อนน้ำอูน      520 534 214 41 169.25 33 460 1.21 65.20 14.17 0.20 255.48
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 685 533 22 -48.28 -2 2,536 2.86 209.84 8.27 0.50 151.38
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,117 1,156 59 324.39 17 1,674 6.84 483.88 28.91 0 130.52
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 97 41 25 3.83 2 162 0.07 40.70 25.12 0 99.03
เขื่อนห้วยหลวง      136 58 32 24 25.57 19 165 0.33 20.65 12.52 0.17 43.84
เขื่อนลำนางรอง      121 42 15 12 11.19 9 51 0.17 6.98 13.68 0.35 20.84
เขื่อนมูลบน      141 74 29 21 22.20 16 96 0 12.34 12.86 0 35.30
เขื่อนน้ำพุง      165 110 39 24 31.00 19 136 0.39 31.39 23.08 0 77.35
เขื่อนลำแซะ      275 129 55 20 47.60 17 203 0.49 25.17 12.40 1.20 96.93
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,267 2,686 32 1,083.43 13 8,222 21.54 1,201.56 14.61 4.99 2,000.29
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 161 31 3 28.34 3 2,438 0.48 8.50 0.35 0.18 400.39
เขื่อนกระเสียว      299 152 66 22 25.94 9 339 0 24.42 7.20 0.02 22.81
เขื่อนทับเสลา      160 40 36 23 19.44 12 140 0 2.53 1.81 0.08 7.74
เขื่อนเจ้าพระยา      15.24/5.51 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 352 134 9 73.72 5 2,917 0.48 35.45 1.22 0.28 430.94
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,787 14,047 79 3,781.75 21 4,661 31.55 1,836.10 39.39 12.09 3,356.97
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 8,025 6,144 69 3,131.63 35 5,494 52.35 2,695.08 49.05 7.81 3,450.27
รวมภาคตะวันตก      26,605 23,811 20,190 76 6,913.38 26 10,155 83.90 4,531.18 44.62 19.90 6,807.24
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 61 41 35 28.53 24 50 0.17 28.32 56.64 0.20 58.78
เขื่อนหนองปลาไหล      164 108 90 55 76.38 47 218 0 70.82 32.49 0 34.69
เขื่อนคลองสียัด      420 231 50 12 19.53 5 299 0.37 30.11 10.07 0.25 261.40
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 194 70 31 64.99 29 316 3.58 73.18 23.16 0.10 183.89
เขื่อนประแสร์      295 178 128 43 108.15 37 286 1.62 95.95 33.55 0.59 156.68
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 204 84 28 64.10 22 391 0.65 49.48 12.65 0 213.22
รวมภาคตะวันออก      1,515 975 461 30 361.68 24 1,560 6.39 347.86 22.30 1.14 908.66
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 775 498 70 432.88 61 896 5.31 494.36 55.17 4.32 575.97
เขื่อนปราณบุรี      391 335 251 64 233.22 60 454 0 173.79 38.28 0.19 244.67
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,915 3,587 64 2,235.70 40 2,680 8.94 1,193.85 44.55 3.10 2,204.44
เขื่อนบางลาง      1,454 760 784 54 508.15 35 1,581 2.84 565.85 35.79 3.11 817.77
รวมภาคใต้      8,194 6,786 5,120 62 3,409.95 42 5,611 17.09 2,427.85 43.27 10.72 3,842.85
รวมทั้งประเทศ 70,926 51,883 37,647 53 14,152.83 20 42,845 228.14 11,695.73 27.30 50.46 25,016.98
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ