รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 14 สิงหาคม 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 7,782 4,466 33 666.12 5 5,617 35.57 624.86 11.12 10.00 4,591.40
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 6,397 3,590 38 739.92 8 5,716 33.48 1,285.62 22.49 7.91 4,909.36
เขื่อนแม่งัด      265 116 91 35 79.16 30 314 1.07 31.00 9.87 0.15 190.19
เขื่อนกิ่วลม      106 32 56 53 52.52 49 560 2.07 245.71 43.88 0.97 282.67
เขื่อนแม่กวง      263 81 53 20 39.46 15 190 0.76 49.53 26.07 0.04 131.60
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 103 51 30 44.64 26 246 0.71 45.63 18.55 0.22 164.15
เขื่อนแควน้อย      939 333 126 13 82.78 9 1,482 9.49 113.33 7.65 1.86 594.97
เขื่อนแม่มอก      110 36 32 29 15.72 14 255 0 13.19 5.17 0.15 17.21
รวมภาคเหนือ      24,825 14,880 8,465 34 1,720.32 7 14,380 83.15 2,408.87 16.75 21.30 10,881.55
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,160 408 21 307.60 16 2,303 0.01 236.44 10.27 3.16 925.14
เขื่อนลำตะคอง      314 212 133 42 110.10 35 266 0.22 21.26 7.99 0.86 86.22
เขื่อนลำพระเพลิง      155 83 20 13 19.01 12 170 0.24 12.10 7.12 0.33 55.59
เขื่อนน้ำอูน      520 535 209 40 164.25 32 460 0.69 56.66 12.32 0.69 252.29
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 727 540 22 -41.05 -2 2,536 1.41 204.15 8.05 0.50 147.37
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,066 1,119 57 287.25 15 1,674 0.58 440.28 26.30 0 130.01
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 99 41 25 4.43 3 162 0.14 39.68 24.49 0 97.99
เขื่อนห้วยหลวง      136 59 31 23 23.96 18 165 0.30 17.76 10.76 0.14 42.53
เขื่อนลำนางรอง      121 44 18 15 14.65 12 51 0 6.77 13.28 0.39 17.92
เขื่อนมูลบน      141 71 32 22 24.60 17 96 0.12 11.22 11.69 0.52 32.10
เขื่อนน้ำพุง      165 108 36 22 27.51 17 136 0.21 27.94 20.54 0 77.35
เขื่อนลำแซะ      275 126 60 22 53.32 19 203 0.10 20.68 10.19 1.23 87.25
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,289 2,646 32 995.63 12 8,222 4.02 1,094.94 13.32 7.82 1,951.76
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 148 30 3 27.49 3 2,438 1.68 4.89 0.20 0.27 398.32
เขื่อนกระเสียว      299 159 67 22 26.70 9 339 0 24.42 7.20 0.04 22.55
เขื่อนทับเสลา      160 53 37 23 19.68 12 140 0 2.53 1.81 0 7.50
เขื่อนเจ้าพระยา      14.01/5.51 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 360 134 9 73.87 5 2,917 1.68 31.84 1.09 0.31 428.37
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,535 13,881 78 3,615.93 20 4,661 51.48 1,557.35 33.41 12.02 3,260.56
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,612 5,798 65 2,786.26 31 5,494 117.10 2,280.58 41.51 8.00 3,386.65
รวมภาคตะวันตก      26,605 23,146 19,679 74 6,402.19 24 10,155 168.58 3,837.93 37.79 20.02 6,647.21
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 59 42 36 29.76 25 50 0 27.71 55.42 0.21 57.14
เขื่อนหนองปลาไหล      164 111 92 56 78.03 48 218 0.11 69.76 32.00 0 34.69
เขื่อนคลองสียัด      420 231 50 12 19.90 5 299 0.37 27.52 9.20 0.25 259.40
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 174 48 21 43.18 19 316 1.80 49.71 15.73 0.10 183.05
เขื่อนประแสร์      295 182 125 42 104.89 36 286 1.62 86.69 30.31 0.59 151.96
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 160 76 26 56.73 19 391 1.23 41.71 10.67 0 213.22
รวมภาคตะวันออก      1,515 917 432 29 332.49 22 1,560 5.13 303.10 19.43 1.15 899.46
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 727 490 69 424.64 60 896 11.00 442.52 49.39 5.18 534.49
เขื่อนปราณบุรี      391 300 248 63 229.93 59 454 6.21 156.68 34.51 2.62 231.45
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,870 3,519 62 2,167.52 38 2,680 16.21 1,076.02 40.15 5.01 2,157.68
เขื่อนบางลาง      1,454 790 783 54 506.62 35 1,581 1.06 538.03 34.03 3.99 792.36
รวมภาคใต้      8,194 6,687 5,039 61 3,328.71 41 5,611 34.48 2,213.25 39.44 16.80 3,715.98
รวมทั้งประเทศ 70,926 50,280 36,396 51 12,853.21 18 42,845 297.04 9,889.93 23.08 67.40 24,524.33
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ