รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 9 สิงหาคม 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 7,734 4,357 32 556.63 4 5,617 30.42 454.74 8.10 13.00 4,532.40
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 6,365 3,463 36 613.29 6 5,716 34.77 1,111.37 19.44 10.07 4,864.14
เขื่อนแม่งัด      265 113 87 33 75.07 28 314 0.49 26.45 8.42 0.21 189.82
เขื่อนกิ่วลม      106 28 51 48 47.78 45 560 1.12 236.21 42.18 0.94 277.91
เขื่อนแม่กวง      263 81 50 19 35.88 14 190 0.52 45.51 23.95 0.20 131.31
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 103 46 27 39.98 24 246 0.62 39.89 16.22 0.21 163.07
เขื่อนแควน้อย      939 306 114 12 70.97 8 1,482 1.50 91.76 6.19 1.04 585.21
เขื่อนแม่มอก      110 36 31 28 15.40 14 255 0 12.01 4.71 0.15 16.37
รวมภาคเหนือ      24,825 14,766 8,200 33 1,455.00 6 14,380 69.44 2,017.94 14.03 25.82 10,760.23
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,196 422 21 322.30 16 2,303 0 234.22 10.17 4.20 908.22
เขื่อนลำตะคอง      314 210 136 43 113.51 36 266 0.04 19.85 7.46 0.94 81.90
เขื่อนลำพระเพลิง      155 83 22 14 20.32 13 170 0 11.85 6.97 0.26 54.36
เขื่อนน้ำอูน      520 534 208 40 163.25 31 460 0.36 52.95 11.51 0.86 249.58
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 752 541 22 -39.59 -2 2,536 0 197.01 7.77 0.50 144.83
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,074 1,057 54 225.17 11 1,674 0.56 378.72 22.62 0 129.50
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 103 42 25 4.72 3 162 0 39.39 24.31 0.46 97.46
เขื่อนห้วยหลวง      136 59 27 20 20.69 15 165 0 13.76 8.34 0.17 41.81
เขื่อนลำนางรอง      121 46 21 17 17.47 14 51 0 6.77 13.28 0.38 15.98
เขื่อนมูลบน      141 71 33 24 26.47 19 96 0.11 10.46 10.90 0.42 29.61
เขื่อนน้ำพุง      165 105 34 21 26.41 16 136 0.12 26.59 19.55 0 77.35
เขื่อนลำแซะ      275 127 65 24 57.90 21 203 0.28 18.81 9.27 1.25 81.07
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,360 2,609 31 958.62 11 8,222 1.47 1,010.38 12.29 9.44 1,911.67
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 170 28 3 24.77 3 2,438 0 0.59 0.02 0.27 396.97
เขื่อนกระเสียว      299 164 67 22 27.20 9 339 0 24.42 7.20 0.04 22.37
เขื่อนทับเสลา      160 64 37 23 19.68 12 140 0 2.53 1.81 0 7.50
เขื่อนเจ้าพระยา      14.11/5.51 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 398 132 9 71.65 5 2,917 0.00 27.54 0.94 0.31 426.84
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,461 13,663 77 3,397.97 19 4,661 49.01 1,262.41 27.08 14.03 3,193.43
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,537 5,094 57 2,081.78 24 5,494 101.11 1,536.92 27.97 6.08 3,350.76
รวมภาคตะวันตก      26,605 22,998 18,757 71 5,479.75 21 10,155 150.12 2,799.33 27.57 20.11 6,544.19
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 60 41 35 28.53 24 50 0 27.54 55.08 0.17 56.03
เขื่อนหนองปลาไหล      164 112 92 56 78.85 48 218 0.02 69.29 31.79 0 34.69
เขื่อนคลองสียัด      420 223 50 12 19.78 5 299 0 25.55 8.55 0.25 258.15
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 160 39 17 34.39 15 316 0.45 38.41 12.16 0.10 180.61
เขื่อนประแสร์      295 190 123 42 102.77 35 286 0.75 80.82 28.26 0.59 149.01
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 141 71 24 51.63 18 391 0.47 36.38 9.30 0 213.22
รวมภาคตะวันออก      1,515 885 416 27 315.95 21 1,560 1.69 277.99 17.82 1.11 891.71
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 739 503 71 437.82 62 896 13.73 373.53 41.69 2.59 515.49
เขื่อนปราณบุรี      391 319 217 56 199.88 51 454 6.43 116.84 25.74 1.75 221.83
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,534 3,425 61 2,073.36 37 2,680 5.65 956.82 35.70 5.30 2,134.44
เขื่อนบางลาง      1,454 802 796 55 520.02 36 1,581 1.36 530.70 33.57 3.94 772.21
รวมภาคใต้      8,194 6,395 4,941 60 3,231.08 39 5,611 27.17 1,977.89 35.25 13.58 3,643.97
รวมทั้งประเทศ 70,926 49,802 35,054 49 11,512.05 16 42,845 249.89 8,111.07 18.93 70.37 24,178.61
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ