รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 28 กรกฎาคม 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 7,503 4,461 33 660.81 5 5,617 0.18 312.57 5.56 21.00 4,306.40
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,837 3,227 34 377.25 4 5,716 6.18 692.99 12.12 19.01 4,687.54
เขื่อนแม่งัด      265 126 77 29 64.62 24 314 0.75 14.47 4.61 0 188.29
เขื่อนกิ่วลม      106 41 42 40 38.43 36 560 3.96 213.69 38.16 1.52 264.73
เขื่อนแม่กวง      263 77 44 17 30.33 12 190 1.50 34.72 18.27 0.45 126.41
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 98 40 23 33.69 20 246 0.57 30.85 12.54 0.77 160.58
เขื่อนแควน้อย      939 220 121 13 77.57 8 1,482 0.12 79.47 5.36 2.16 566.40
เขื่อนแม่มอก      110 40 33 30 16.68 15 255 0.12 10.97 4.30 0.20 14.05
รวมภาคเหนือ      24,825 13,943 8,044 32 1,299.38 5 14,380 13.38 1,389.73 9.66 45.11 10,314.40
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,049 470 24 369.55 19 2,303 0.56 229.83 9.98 4.76 856.58
เขื่อนลำตะคอง      314 207 148 47 125.71 40 266 0.07 19.21 7.22 0.86 71.46
เขื่อนลำพระเพลิง      155 79 23 15 21.80 14 170 0.02 11.78 6.93 0 53.46
เขื่อนน้ำอูน      520 421 220 42 174.75 34 460 0 46.17 10.04 1.84 231.61
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 798 558 23 -23.42 -1 2,536 0 194.17 7.66 0.50 138.83
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,029 918 47 86.32 4 1,674 0.83 225.68 13.48 0.21 129.44
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 107 43 26 5.86 4 162 0.14 38.64 23.85 0 95.79
เขื่อนห้วยหลวง      136 63 28 21 21.86 16 165 0 12.93 7.84 0.16 39.89
เขื่อนลำนางรอง      121 51 26 21 22.27 18 51 0 6.70 13.13 0.17 12.27
เขื่อนมูลบน      141 69 38 27 30.66 22 96 0 9.70 10.10 0.35 25.18
เขื่อนน้ำพุง      165 74 33 20 24.73 15 136 0.05 24.32 17.88 0 77.35
เขื่อนลำแซะ      275 124 76 28 69.44 25 203 0.10 15.99 7.88 1.05 67.89
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,070 2,580 31 952.95 11 8,222 1.77 835.12 10.16 9.90 1,799.75
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 306 38 4 34.63 4 2,438 0 0.59 0.02 0.44 392.71
เขื่อนกระเสียว      299 186 68 23 28.40 10 339 0 24.42 7.20 0.05 21.76
เขื่อนทับเสลา      160 77 37 23 20.15 13 140 0 2.53 1.81 0.07 7.03
เขื่อนเจ้าพระยา      14.21/5.38 * 60 **
รวมภาคกลาง      1,419 569 143 10 83.18 6 2,917 0.00 27.54 0.94 0.56 421.50
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,019 13,497 76 3,231.55 18 4,661 11.35 867.42 18.61 14.09 2,996.77
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 6,804 4,508 51 1,495.67 17 5,494 16.78 816.80 14.87 11.07 3,223.68
รวมภาคตะวันตก      26,605 21,823 18,004 68 4,727.22 18 10,155 28.13 1,684.22 16.59 25.16 6,220.45
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 64 41 35 29.29 25 50 0.21 26.21 52.42 0.21 53.74
เขื่อนหนองปลาไหล      164 114 95 58 81.66 50 218 0.12 66.77 30.63 0 34.69
เขื่อนคลองสียัด      420 203 54 13 24.05 6 299 0 23.43 7.84 0.10 254.30
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 125 36 16 31.20 14 316 0.91 31.84 10.07 0.75 177.35
เขื่อนประแสร์      295 189 118 40 97.61 33 286 0.56 68.18 23.84 0.40 143.45
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 94 66 22 46.47 16 391 0.05 30.71 7.85 0 213.22
รวมภาคตะวันออก      1,515 789 410 27 310.28 20 1,560 1.85 247.14 15.84 1.46 876.75
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 632 367 52 302.33 43 896 1.14 277.03 30.92 0.86 489.57
เขื่อนปราณบุรี      391 326 194 50 176.76 45 454 0.02 77.67 17.11 0.16 206.11
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,340 3,428 61 2,076.03 37 2,680 4.82 881.96 32.91 5.80 2,061.19
เขื่อนบางลาง      1,454 873 827 57 550.40 38 1,581 2.95 511.57 32.36 4.01 724.07
รวมภาคใต้      8,194 6,171 4,816 59 3,105.52 38 5,611 8.93 1,748.23 31.16 10.83 3,480.94
รวมทั้งประเทศ 70,926 47,367 33,997 48 10,478.53 15 42,845 54.06 5,931.98 13.85 93.02 23,113.79
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ