รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 27 กรกฎาคม 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 7,475 4,482 33 682.10 5 5,617 0.91 312.39 5.56 21.00 4,285.40
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,746 3,241 34 390.57 4 5,716 3.44 686.81 12.02 19.00 4,668.53
เขื่อนแม่งัด      265 125 76 29 63.87 24 314 0.12 13.72 4.37 0 188.29
เขื่อนกิ่วลม      106 44 40 37 35.99 34 560 2.35 209.72 37.45 1.60 263.21
เขื่อนแม่กวง      263 76 43 16 29.31 11 190 0.37 33.22 17.48 0.44 125.97
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 98 40 24 33.89 20 246 0.09 30.28 12.31 1.12 159.81
เขื่อนแควน้อย      939 214 123 13 79.63 8 1,482 0 79.34 5.35 2.16 564.24
เขื่อนแม่มอก      110 41 33 30 16.76 15 255 0.12 10.85 4.25 0.20 13.86
รวมภาคเหนือ      24,825 13,818 8,077 33 1,332.12 5 14,380 7.40 1,376.33 9.57 45.52 10,269.31
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,003 474 24 373.75 19 2,303 0.55 229.27 9.96 4.75 851.82
เขื่อนลำตะคอง      314 207 149 48 126.68 40 266 0 19.14 7.19 0.86 70.59
เขื่อนลำพระเพลิง      155 79 23 15 21.85 14 170 0.01 11.76 6.92 0.04 53.46
เขื่อนน้ำอูน      520 411 221 43 176.25 34 460 0 46.17 10.04 1.86 229.77
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 795 561 23 -20.44 -1 2,536 0 194.17 7.66 0.50 138.33
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,025 918 47 86.32 4 1,674 4.54 224.85 13.43 0.35 129.23
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 107 43 26 5.73 3 162 0.04 38.50 23.77 0 95.79
เขื่อนห้วยหลวง      136 63 29 21 22.03 16 165 0 12.93 7.84 0.15 39.73
เขื่อนลำนางรอง      121 52 26 21 22.53 19 51 0 6.70 13.13 0.17 12.10
เขื่อนมูลบน      141 69 38 27 31.11 22 96 0 9.70 10.10 0.35 24.83
เขื่อนน้ำพุง      165 59 33 20 24.73 15 136 0.20 24.27 17.85 0 77.35
เขื่อนลำแซะ      275 124 77 28 70.49 26 203 0.09 15.89 7.83 1.06 66.83
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,992 2,592 31 941.03 11 8,222 5.43 833.35 10.14 10.09 1,789.83
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 308 38 4 35.48 4 2,438 0 0.59 0.02 0.44 392.27
เขื่อนกระเสียว      299 188 69 23 28.50 10 339 0 24.42 7.20 0.05 21.71
เขื่อนทับเสลา      160 77 37 23 20.22 13 140 0 2.53 1.81 0.08 6.96
เขื่อนเจ้าพระยา      14.23/5.38 * 60 **
รวมภาคกลาง      1,419 573 144 10 84.20 6 2,917 0.00 27.54 0.94 0.57 420.94
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,974 13,500 76 3,235.08 18 4,661 5.84 856.07 18.37 14.04 2,982.68
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 6,658 4,502 51 1,490.49 17 5,494 3.78 800.02 14.56 11.01 3,212.61
รวมภาคตะวันตก      26,605 21,632 18,003 68 4,725.57 18 10,155 9.62 1,656.09 16.31 25.05 6,195.29
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 65 41 35 29.29 25 50 0.10 26.00 52.00 0.29 53.53
เขื่อนหนองปลาไหล      164 114 96 58 82.14 50 218 0.40 66.65 30.57 0 34.69
เขื่อนคลองสียัด      420 204 54 13 24.27 6 299 0.17 23.43 7.84 0.05 254.20
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 123 36 16 31.06 14 316 0.83 30.92 9.79 0.75 176.60
เขื่อนประแสร์      295 191 118 40 97.61 33 286 1.31 67.62 23.64 0.40 143.05
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 92 66 22 46.47 16 391 0.45 30.66 7.84 0 213.22
รวมภาคตะวันออก      1,515 788 410 27 310.84 21 1,560 3.26 245.28 15.72 1.49 875.29
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 624 368 52 302.62 43 896 1.14 275.89 30.79 1.30 488.71
เขื่อนปราณบุรี      391 328 195 50 176.98 45 454 0.23 77.65 17.10 0.16 205.95
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,327 3,429 61 2,077.36 37 2,680 5.13 877.14 32.73 7.44 2,055.39
เขื่อนบางลาง      1,454 877 828 57 551.58 38 1,581 3.39 508.62 32.17 4.07 720.06
รวมภาคใต้      8,194 6,157 4,819 59 3,108.54 38 5,611 9.89 1,739.30 31.00 12.97 3,470.11
รวมทั้งประเทศ 70,926 46,961 34,045 48 10,502.30 15 42,845 35.60 5,877.89 13.72 95.69 23,020.77
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ