รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 7,245 4,710 35 909.62 7 5,617 0 306.03 5.45 23.00 4,078.40
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,165 3,388 36 538.28 6 5,716 2.71 656.61 11.49 19.05 4,495.20
เขื่อนแม่งัด      265 120 77 29 64.73 24 314 0 12.69 4.04 0.43 186.42
เขื่อนกิ่วลม      106 38 32 30 28.00 26 560 1.67 188.96 33.74 1.35 250.16
เขื่อนแม่กวง      263 70 46 17 31.95 12 190 0.17 30.72 16.17 0.65 121.09
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 89 56 33 49.60 29 246 0 28.30 11.50 1.96 142.33
เขื่อนแควน้อย      939 148 147 16 103.84 11 1,482 0 79.34 5.35 2.16 545.05
เขื่อนแม่มอก      110 45 34 31 18.12 16 255 0.21 9.49 3.72 0.29 11.30
รวมภาคเหนือ      24,825 12,921 8,489 34 1,744.14 7 14,380 4.76 1,312.14 9.12 48.89 9,829.95
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 874 514 26 414.30 21 2,303 0 219.01 9.51 6.50 801.01
เขื่อนลำตะคอง      314 205 159 50 135.92 43 266 0.03 18.67 7.02 0.69 62.86
เขื่อนลำพระเพลิง      155 89 23 15 22.02 14 170 0 11.66 6.86 0 53.42
เขื่อนน้ำอูน      520 383 236 45 190.75 37 460 0 43.31 9.41 2.00 211.49
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 759 573 24 -8.44 -0 2,536 1.49 192.69 7.60 0.50 133.83
เขื่อนสิรินธร      1,966 974 869 44 37.24 2 1,674 2.32 165.29 9.87 0 127.05
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 84 45 28 8.17 5 162 0.17 37.89 23.39 0.54 93.18
เขื่อนห้วยหลวง      136 62 30 22 23.64 17 165 0 12.93 7.84 0.18 38.27
เขื่อนลำนางรอง      121 58 27 23 24.01 20 51 0 6.44 12.63 0.05 11.18
เขื่อนมูลบน      141 71 42 29 34.51 24 96 0.06 9.36 9.75 0.30 21.93
เขื่อนน้ำพุง      165 56 32 20 24.29 15 136 0.05 23.04 16.94 0.56 77.08
เขื่อนลำแซะ      275 124 87 32 80.45 29 203 0 15.09 7.43 0.51 58.47
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,738 2,637 32 986.86 12 8,222 4.12 755.38 9.19 11.83 1,689.77
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 187 48 5 45.00 5 2,438 0 0.59 0.02 0.70 386.53
เขื่อนกระเสียว      299 193 68 23 28.30 9 339 0 23.15 6.83 0.05 21.22
เขื่อนทับเสลา      160 77 38 24 20.77 13 140 0 2.37 1.69 0.08 6.24
เขื่อนเจ้าพระยา      14.75/5.38 * 60 **
รวมภาคกลาง      1,419 457 154 11 94.07 7 2,917 0.00 26.11 0.90 0.83 413.99
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,582 13,581 77 3,316.37 19 4,661 9.67 795.15 17.06 10.98 2,862.32
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,708 4,510 51 1,498.26 17 5,494 12.13 707.81 12.88 9.01 3,117.48
รวมภาคตะวันตก      26,605 20,289 18,092 68 4,814.63 18 10,155 21.80 1,502.96 14.80 19.99 5,979.80
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 67 42 36 29.76 25 50 0 25.68 51.35 0.26 51.40
เขื่อนหนองปลาไหล      164 114 96 59 82.65 50 218 0.15 63.77 29.25 0 34.69
เขื่อนคลองสียัด      420 211 54 13 24.47 6 299 0.14 20.85 6.97 0.15 252.50
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 99 35 15 30.04 13 316 0.14 27.58 8.73 0.10 174.37
เขื่อนประแสร์      295 206 118 40 98.36 33 286 0.08 62.00 21.68 0.59 138.12
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 76 66 22 46.20 16 391 0.04 29.80 7.62 0 213.22
รวมภาคตะวันออก      1,515 773 411 27 311.48 21 1,560 0.55 229.68 14.72 1.10 864.30
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 417 365 51 300.28 42 896 1.29 264.11 29.48 0.86 480.07
เขื่อนปราณบุรี      391 289 196 50 178.50 46 454 0.21 75.85 16.71 0.16 203.62
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,205 3,398 60 2,046.72 36 2,680 9.65 746.85 27.87 19.93 1,959.00
เขื่อนบางลาง      1,454 917 848 58 571.45 39 1,581 2.91 479.20 30.31 8.01 671.81
รวมภาคใต้      8,194 5,829 4,807 59 3,096.95 38 5,611 14.06 1,566.01 27.91 28.96 3,314.50
รวมทั้งประเทศ 70,926 44,007 34,591 49 11,048.13 16 42,845 45.29 5,392.28 12.59 111.60 22,092.31
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ