รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 13 กรกฎาคม 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 7,311 4,840 36 1,040.10 8 5,617 0 304.08 5.41 22.00 3,964.40
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,096 3,472 37 621.89 7 5,716 4.08 643.81 11.26 17.93 4,401.38
เขื่อนแม่งัด      265 120 80 30 67.95 26 314 0 12.69 4.04 1.20 183.52
เขื่อนกิ่วลม      106 43 33 32 29.94 28 560 0.47 184.09 32.87 1.44 243.34
เขื่อนแม่กวง      263 74 50 19 36.32 14 190 0.24 29.48 15.52 1.31 115.63
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 88 63 37 57.14 34 246 0 28.26 11.49 0.30 135.25
เขื่อนแควน้อย      939 152 156 17 112.72 12 1,482 0.13 77.14 5.21 1.30 534.45
เขื่อนแม่มอก      110 48 35 32 18.84 17 255 0 9.14 3.58 0.29 9.82
รวมภาคเหนือ      24,825 12,932 8,730 35 1,984.90 8 14,380 4.92 1,288.69 8.96 45.77 9,587.79
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 758 547 28 446.80 23 2,303 0 219.01 9.51 6.50 768.51
เขื่อนลำตะคอง      314 205 163 52 139.87 44 266 0.04 18.23 6.85 0.69 59.41
เขื่อนลำพระเพลิง      155 94 24 15 22.11 14 170 0.02 11.61 6.83 0 53.42
เขื่อนน้ำอูน      520 351 244 47 199.07 38 460 0 43.31 9.41 1.99 201.50
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 778 579 24 -2.38 -0 2,536 1.49 189.71 7.48 0.50 131.32
เขื่อนสิรินธร      1,966 936 865 44 33.81 2 1,674 7.44 156.26 9.33 0 125.57
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 84 48 29 10.74 7 162 0 37.65 23.24 1.58 90.44
เขื่อนห้วยหลวง      136 60 31 23 24.60 18 165 0 12.93 7.84 0.16 37.40
เขื่อนลำนางรอง      121 61 28 23 24.28 20 51 0 6.40 12.56 0 11.10
เขื่อนมูลบน      141 72 43 30 35.92 25 96 0.15 8.92 9.29 0.30 20.44
เขื่อนน้ำพุง      165 48 36 22 27.75 17 136 0 22.28 16.38 0.58 74.20
เขื่อนลำแซะ      275 123 91 33 83.68 30 203 0.23 14.68 7.23 0.51 55.92
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,569 2,697 32 1,046.25 13 8,222 9.37 740.99 9.01 12.81 1,629.23
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 192 54 6 51.30 5 2,438 0 0.59 0.02 0.70 383.03
เขื่อนกระเสียว      299 194 69 23 28.80 10 339 0 23.15 6.83 0.05 20.95
เขื่อนทับเสลา      160 77 38 24 21.01 13 140 0 2.37 1.69 0 6.00
เขื่อนเจ้าพระยา      15.29/5.38 * 60 **
รวมภาคกลาง      1,419 463 161 11 101.11 7 2,917 0.00 26.11 0.90 0.75 409.98
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,482 13,603 77 3,337.63 19 4,661 7.65 744.65 15.98 11.08 2,804.23
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,430 4,482 51 1,469.82 17 5,494 9.60 629.63 11.46 9.06 3,070.43
รวมภาคตะวันตก      26,605 19,912 18,084 68 4,807.45 18 10,155 17.25 1,374.28 13.53 20.14 5,874.66
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 69 42 36 30.42 26 50 0.02 25.47 50.93 0.30 50.04
เขื่อนหนองปลาไหล      164 115 96 59 82.65 50 218 0.17 63.27 29.02 0 34.69
เขื่อนคลองสียัด      420 211 56 13 26.28 6 299 0 20.71 6.93 0.30 251.15
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 93 35 15 30.11 13 316 0.24 26.45 8.37 0.10 173.23
เขื่อนประแสร์      295 207 122 41 102.12 35 286 0.10 61.92 21.65 0.59 135.60
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 66 65 22 45.76 16 391 0.04 29.46 7.53 0 213.22
รวมภาคตะวันออก      1,515 761 417 28 317.34 21 1,560 0.57 227.28 14.57 1.29 857.93
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 396 364 51 298.55 42 896 2.15 257.37 28.72 0.86 475.75
เขื่อนปราณบุรี      391 270 196 50 178.07 46 454 0.54 74.09 16.32 0.25 202.64
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,114 3,461 61 2,109.50 37 2,680 14.36 712.76 26.60 18.05 1,863.93
เขื่อนบางลาง      1,454 940 874 60 597.31 41 1,581 3.86 464.40 29.37 7.83 631.72
รวมภาคใต้      8,194 5,720 4,894 60 3,183.43 39 5,611 20.91 1,508.62 26.89 26.99 3,174.04
รวมทั้งประเทศ 70,926 43,356 34,983 49 11,440.48 16 42,845 53.02 5,165.97 12.06 107.75 21,533.63
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ