รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 2 กรกฎาคม 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 7,415 5,105 38 1,304.96 10 5,617 0 291.78 5.19 20.00 3,712.40
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,092 3,651 38 801.07 8 5,716 4.12 606.34 10.61 20.14 4,190.53
เขื่อนแม่งัด      265 124 86 33 74.21 28 314 0.15 12.13 3.86 0.44 176.84
เขื่อนกิ่วลม      106 61 49 46 45.43 43 560 0.34 181.91 32.48 1.78 225.68
เขื่อนแม่กวง      263 81 61 23 46.52 18 190 0.19 28.48 14.99 0.05 104.75
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 90 67 39 60.62 36 246 0.10 27.88 11.34 0.30 131.89
เขื่อนแควน้อย      939 170 160 17 117.25 12 1,482 0.55 66.03 4.46 1.30 520.16
เขื่อนแม่มอก      110 49 37 34 21.59 20 255 0.05 7.48 2.93 0.05 7.68
รวมภาคเหนือ      24,825 13,083 9,216 37 2,471.65 10 14,380 5.50 1,222.03 8.50 44.06 9,069.93
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 773 590 30 489.70 25 2,303 1.79 212.52 9.23 1.79 719.12
เขื่อนลำตะคอง      314 205 164 52 140.93 45 266 0.25 13.58 5.11 0.26 54.94
เขื่อนลำพระเพลิง      155 98 21 14 19.75 13 170 0 9.02 5.31 0.17 53.11
เขื่อนน้ำอูน      520 336 253 49 207.54 40 460 0.86 40.90 8.89 0 190.00
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 855 589 24 8.30 0 2,536 0 183.69 7.24 0.50 125.80
เขื่อนสิรินธร      1,966 905 858 44 26.97 1 1,674 0.60 137.09 8.19 0 121.75
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 88 63 38 25.62 16 162 0.83 39.36 24.30 1.38 74.33
เขื่อนห้วยหลวง      136 65 33 24 25.97 19 165 0.24 12.64 7.66 0.16 35.93
เขื่อนลำนางรอง      121 64 31 25 27.24 22 51 0.06 6.15 12.07 0.35 8.28
เขื่อนมูลบน      141 75 42 30 34.61 25 96 0 7.00 7.29 0.03 19.78
เขื่อนน้ำพุง      165 44 41 25 33.47 20 136 0 20.39 14.99 0.59 67.83
เขื่อนลำแซะ      275 123 92 33 84.63 31 203 0 12.00 5.91 0.54 52.10
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,631 2,775 33 1,124.73 13 8,222 4.63 694.34 8.44 5.77 1,522.97
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 185 68 7 65.16 7 2,438 0 0.19 0.01 1.04 373.29
เขื่อนกระเสียว      299 198 70 23 29.60 10 339 0 22.84 6.74 0.05 20.36
เขื่อนทับเสลา      160 78 38 24 21.47 13 140 0 2.37 1.69 0.08 5.54
เขื่อนเจ้าพระยา      14.8/5.51 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 461 176 12 116.23 8 2,917 0.00 25.40 0.87 1.17 399.19
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,434 13,599 77 3,334.08 19 4,661 11.56 598.34 12.84 12.28 2,681.38
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,212 4,354 49 1,341.96 15 5,494 23.50 391.95 7.13 12.85 2,966.45
รวมภาคตะวันตก      26,605 19,646 17,953 67 4,676.04 18 10,155 35.06 990.29 9.75 25.13 5,647.83
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 71 42 36 29.67 25 50 0.18 23.26 46.51 0.27 46.98
เขื่อนหนองปลาไหล      164 117 92 56 78.19 48 218 0.34 57.81 26.52 0 34.69
เขื่อนคลองสียัด      420 204 56 13 25.73 6 299 0 15.22 5.09 0.25 247.40
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 85 25 11 20.92 9 316 0.10 15.25 4.83 0.10 171.29
เขื่อนประแสร์      295 209 122 41 102.12 35 286 0.87 52.86 18.48 0.71 128.27
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 60 59 20 39.48 13 391 0.06 22.42 5.73 0.02 213.10
รวมภาคตะวันออก      1,515 747 396 26 296.11 20 1,560 1.55 186.82 11.98 1.35 841.73
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 356 320 45 254.90 36 896 7.38 197.57 22.05 0.86 461.06
เขื่อนปราณบุรี      391 265 179 46 161.32 41 454 3.00 54.11 11.92 0.25 199.91
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,949 3,580 64 2,228.85 40 2,680 2.98 660.11 24.63 9.45 1,701.34
เขื่อนบางลาง      1,454 1,016 922 63 645.28 44 1,581 0.95 441.82 27.95 5.05 562.37
รวมภาคใต้      8,194 5,586 5,001 61 3,290.35 40 5,611 14.31 1,353.61 24.12 15.61 2,924.68
รวมทั้งประเทศ 70,926 43,154 35,517 50 11,975.11 17 42,845 61.05 4,472.49 10.44 93.09 20,406.33
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ