รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 7,407 5,130 38 1,329.61 10 5,617 0 291.78 5.19 28.00 3,692.40
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,075 3,668 39 817.63 9 5,716 5.07 602.22 10.54 18.02 4,170.39
เขื่อนแม่งัด      265 124 87 33 74.50 28 314 0 11.98 3.81 0.46 176.41
เขื่อนกิ่วลม      106 62 50 47 46.88 44 560 0.19 181.57 32.42 1.79 223.89
เขื่อนแม่กวง      263 81 60 23 46.41 18 190 0.24 28.29 14.89 0.04 104.70
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 90 67 39 60.82 36 246 0 27.79 11.29 0.31 131.59
เขื่อนแควน้อย      939 171 160 17 117.25 12 1,482 0.55 65.49 4.42 1.30 518.86
เขื่อนแม่มอก      110 49 37 34 21.59 20 255 0.05 7.43 2.91 0.05 7.63
รวมภาคเหนือ      24,825 13,060 9,260 37 2,514.69 10 14,380 6.10 1,216.55 8.46 49.97 9,025.87
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 776 590 30 489.70 25 2,303 0 210.73 9.15 1.24 717.33
เขื่อนลำตะคอง      314 205 164 52 140.94 45 266 0 13.33 5.01 0.26 54.68
เขื่อนลำพระเพลิง      155 98 21 14 20.02 13 170 0 9.02 5.31 0.17 52.93
เขื่อนน้ำอูน      520 335 252 48 206.97 40 460 0 40.04 8.71 0 190.00
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 853 591 24 9.84 0 2,536 0 183.69 7.24 0.51 125.30
เขื่อนสิรินธร      1,966 909 858 44 26.97 1 1,674 0.61 136.49 8.15 0 121.75
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 90 63 39 26.19 16 162 0 38.53 23.78 1.52 72.95
เขื่อนห้วยหลวง      136 65 32 24 25.89 19 165 0.13 12.40 7.52 0.13 35.77
เขื่อนลำนางรอง      121 64 31 26 27.57 23 51 0.03 6.09 11.95 0.35 7.93
เขื่อนมูลบน      141 75 42 30 34.71 25 96 0 7.00 7.29 0.03 19.75
เขื่อนน้ำพุง      165 45 44 26 35.69 22 136 0.16 20.39 14.99 0.58 67.24
เขื่อนลำแซะ      275 123 92 34 85.39 31 203 0.02 12.00 5.91 0.11 51.56
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,638 2,780 33 1,129.88 14 8,222 0.95 689.71 8.39 4.90 1,517.19
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 185 69 7 66.42 7 2,438 0 0.19 0.01 1.04 372.25
เขื่อนกระเสียว      299 199 70 23 29.70 10 339 0 22.84 6.74 0.05 20.30
เขื่อนทับเสลา      160 78 39 24 21.55 13 140 0 2.37 1.69 0 5.46
เขื่อนเจ้าพระยา      14.83/5.51 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 461 178 13 117.67 8 2,917 0.00 25.40 0.87 1.09 398.01
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,434 13,603 77 3,337.63 19 4,661 9.06 586.78 12.59 13.02 2,669.10
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,212 4,344 49 1,331.83 15 5,494 22.36 368.45 6.71 14.18 2,953.60
รวมภาคตะวันตก      26,605 19,646 17,946 67 4,669.46 18 10,155 31.42 955.23 9.41 27.20 5,622.70
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 71 42 36 29.76 25 50 0.26 23.08 46.16 0.26 46.71
เขื่อนหนองปลาไหล      164 117 92 56 78.36 48 218 0.70 57.46 26.36 0 34.69
เขื่อนคลองสียัด      420 205 56 13 26.10 6 299 0 15.22 5.09 0.25 247.15
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 84 25 11 20.94 9 316 0.04 15.16 4.80 0.45 171.18
เขื่อนประแสร์      295 210 122 41 102.12 35 286 1.58 51.99 18.18 0.71 127.56
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 60 59 20 39.48 13 391 0.27 22.36 5.72 0.10 213.08
รวมภาคตะวันออก      1,515 748 396 26 296.76 20 1,560 2.85 185.27 11.88 1.77 840.37
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 354 314 44 248.50 35 896 13.57 190.19 21.23 0.86 460.20
เขื่อนปราณบุรี      391 266 176 45 158.64 41 454 4.56 51.11 11.26 0.25 199.66
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,953 3,587 64 2,235.70 40 2,680 2.64 657.13 24.52 9.10 1,691.89
เขื่อนบางลาง      1,454 1,024 926 64 649.60 45 1,581 1.75 440.87 27.89 4.59 557.32
รวมภาคใต้      8,194 5,596 5,003 61 3,292.44 40 5,611 22.52 1,339.30 23.87 14.80 2,909.07
รวมทั้งประเทศ 70,926 43,148 35,563 50 12,020.90 17 42,845 63.84 4,411.46 10.30 99.73 20,313.21
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ