รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 7,395 5,160 38 1,360.17 10 5,617 0 291.78 5.19 28.00 3,664.40
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,051 3,681 39 831.24 9 5,716 5.03 597.15 10.45 18.02 4,152.37
เขื่อนแม่งัด      265 125 87 33 75.01 28 314 0 11.98 3.81 0.51 175.94
เขื่อนกิ่วลม      106 62 52 49 48.47 46 560 0.03 181.38 32.39 1.35 222.11
เขื่อนแม่กวง      263 80 60 23 46.25 18 190 0.30 28.05 14.76 0.04 104.66
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 91 67 40 61.17 36 246 0 27.79 11.29 0.32 131.28
เขื่อนแควน้อย      939 170 161 17 118.00 13 1,482 0 64.94 4.38 1.30 517.56
เขื่อนแม่มอก      110 49 37 34 21.59 20 255 0 7.38 2.90 0.05 7.58
รวมภาคเหนือ      24,825 13,022 9,307 37 2,561.90 10 14,380 5.36 1,210.45 8.42 49.59 8,975.90
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 780 591 30 491.00 25 2,303 1.22 210.73 9.15 1.22 716.09
เขื่อนลำตะคอง      314 205 164 52 141.48 45 266 0 13.33 5.01 0.26 54.42
เขื่อนลำพระเพลิง      155 98 22 14 20.23 13 170 0 9.02 5.31 0.17 52.76
เขื่อนน้ำอูน      520 333 253 49 207.54 40 460 0 40.04 8.71 0 190.00
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 852 592 24 11.37 0 2,536 0 183.69 7.24 0.50 124.79
เขื่อนสิรินธร      1,966 914 858 44 26.97 1 1,674 0.61 135.88 8.12 0 121.75
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 92 66 40 28.51 17 162 0.75 38.53 23.78 1.53 71.43
เขื่อนห้วยหลวง      136 64 32 24 25.89 19 165 0 12.27 7.44 0.16 35.64
เขื่อนลำนางรอง      121 64 31 26 27.93 23 51 0.03 6.06 11.89 0.35 7.58
เขื่อนมูลบน      141 75 42 30 34.81 25 96 0 7.00 7.29 0.03 19.72
เขื่อนน้ำพุง      165 45 44 27 36.17 22 136 0 20.23 14.87 0.58 66.66
เขื่อนลำแซะ      275 123 93 34 85.58 31 203 0.02 11.97 5.90 0.11 51.45
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,644 2,788 33 1,137.48 14 8,222 2.63 688.75 8.38 4.91 1,512.29
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 185 71 7 67.68 7 2,438 0 0.19 0.01 1.04 371.21
เขื่อนกระเสียว      299 199 70 23 29.80 10 339 0 22.84 6.74 0.05 20.25
เขื่อนทับเสลา      160 77 39 24 21.55 13 140 0 2.37 1.69 0 5.46
เขื่อนเจ้าพระยา      14.89/5.51 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 462 179 13 119.03 8 2,917 0.00 25.40 0.87 1.09 396.92
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,430 13,606 77 3,341.17 19 4,661 6.37 577.72 12.39 13.08 2,656.08
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,209 4,336 49 1,324.24 15 5,494 12.16 346.09 6.30 14.09 2,939.42
รวมภาคตะวันตก      26,605 19,639 17,942 67 4,665.41 18 10,155 18.53 923.81 9.10 27.17 5,595.50
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 71 42 36 29.76 25 50 0.45 22.82 45.65 0.27 46.45
เขื่อนหนองปลาไหล      164 118 92 56 78.19 48 218 0.20 56.76 26.04 0 34.69
เขื่อนคลองสียัด      420 206 56 13 26.47 6 299 0.60 15.22 5.09 0.25 246.90
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 84 26 12 21.36 10 316 0.13 15.12 4.78 0.10 170.73
เขื่อนประแสร์      295 209 121 41 101.41 34 286 1.28 50.41 17.63 0.71 126.85
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 60 59 20 39.35 13 391 0.26 22.09 5.65 0.10 212.98
รวมภาคตะวันออก      1,515 748 396 26 296.54 20 1,560 2.92 182.42 11.69 1.43 838.60
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 352 301 42 235.91 33 896 11.69 176.62 19.71 0.86 459.33
เขื่อนปราณบุรี      391 266 172 44 154.33 39 454 0.65 46.55 10.25 0.25 199.41
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,956 3,594 64 2,242.56 40 2,680 2.24 654.49 24.42 10.10 1,682.79
เขื่อนบางลาง      1,454 1,030 929 64 652.57 45 1,581 1.02 439.12 27.77 3.86 552.73
รวมภาคใต้      8,194 5,604 4,996 61 3,285.37 40 5,611 15.60 1,316.78 23.47 15.07 2,894.26
รวมทั้งประเทศ 70,926 43,118 35,608 50 12,065.73 17 42,845 45.04 4,347.61 10.15 99.26 20,213.47
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ