รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 29 มิถุนายน 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 7,391 5,195 39 1,395.22 10 5,617 0 291.78 5.19 28.00 3,636.40
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,020 3,695 39 844.88 9 5,716 3.50 592.12 10.36 18.05 4,134.35
เขื่อนแม่งัด      265 125 88 33 75.53 29 314 0 11.98 3.81 0.46 175.44
เขื่อนกิ่วลม      106 62 53 50 49.79 47 560 0 181.35 32.38 1.33 220.76
เขื่อนแม่กวง      263 79 60 23 45.99 17 190 0 27.62 14.54 0 104.57
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 91 68 40 61.58 36 246 0 27.79 11.29 0.32 130.97
เขื่อนแควน้อย      939 169 162 17 119.35 13 1,482 0.40 64.94 4.38 1.30 516.26
เขื่อนแม่มอก      110 49 38 34 21.66 20 255 0.12 7.38 2.90 0.05 7.54
รวมภาคเหนือ      24,825 12,987 9,359 38 2,614.00 11 14,380 4.02 1,204.96 8.38 49.51 8,926.29
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 780 591 30 491.00 25 2,303 0 209.51 9.10 1.30 714.87
เขื่อนลำตะคอง      314 204 165 52 142.01 45 266 0.31 13.33 5.01 0.26 54.16
เขื่อนลำพระเพลิง      155 98 22 14 20.45 13 170 0 9.02 5.31 0.09 52.59
เขื่อนน้ำอูน      520 330 253 49 208.10 40 460 0.27 40.04 8.71 0 190.00
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 853 594 24 12.92 1 2,536 0 183.69 7.24 0.50 124.29
เขื่อนสิรินธร      1,966 916 858 44 26.97 1 1,674 0 135.27 8.08 0 121.75
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 93 66 40 29.31 18 162 0 37.78 23.32 1.55 69.90
เขื่อนห้วยหลวง      136 63 33 24 26.06 19 165 0 12.27 7.44 0.15 35.48
เขื่อนลำนางรอง      121 64 32 26 28.29 23 51 0.03 6.03 11.83 0.35 7.22
เขื่อนมูลบน      141 75 42 30 34.91 25 96 0 7.00 7.29 0.03 19.69
เขื่อนน้ำพุง      165 45 45 27 37.04 22 136 0.24 20.23 14.87 0.58 66.08
เขื่อนลำแซะ      275 122 93 34 85.77 31 203 0.01 11.96 5.89 0.11 51.34
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,643 2,793 33 1,142.83 14 8,222 0.86 686.13 8.35 4.92 1,507.37
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 187 72 7 68.94 7 2,438 0 0.19 0.01 1.04 370.17
เขื่อนกระเสียว      299 199 70 23 29.90 10 339 0 22.84 6.74 0.05 20.19
เขื่อนทับเสลา      160 77 39 24 21.55 13 140 0 2.37 1.69 0 5.46
เขื่อนเจ้าพระยา      14.97/5.51 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 463 180 13 120.39 8 2,917 0.00 25.40 0.87 1.09 395.82
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,426 13,617 77 3,351.81 19 4,661 8.82 571.35 12.26 12.96 2,643.00
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,209 4,339 49 1,326.77 15 5,494 9.65 333.93 6.08 14.11 2,925.33
รวมภาคตะวันตก      26,605 19,635 17,956 67 4,678.58 18 10,155 18.47 905.28 8.91 27.07 5,568.33
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 72 42 36 29.57 25 50 0.08 22.37 44.74 0.27 46.19
เขื่อนหนองปลาไหล      164 118 92 56 78.52 48 218 0.21 56.57 25.95 0 34.69
เขื่อนคลองสียัด      420 206 56 13 26.24 6 299 0.30 14.62 4.89 0.25 246.65
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 83 26 12 21.70 10 316 0.10 14.99 4.74 0.10 170.62
เขื่อนประแสร์      295 207 121 41 101.00 34 286 0.46 49.13 17.18 0.71 126.14
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 60 59 20 39.22 13 391 0.26 21.83 5.58 0.10 212.88
รวมภาคตะวันออก      1,515 745 396 26 296.25 20 1,560 1.41 179.51 11.51 1.43 837.17
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 351 290 41 225.20 32 896 2.57 164.93 18.41 0.86 458.47
เขื่อนปราณบุรี      391 266 172 44 153.93 39 454 0.45 45.90 10.11 0.25 199.16
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,959 3,602 64 2,250.80 40 2,680 9.18 652.25 24.34 10.17 1,672.69
เขื่อนบางลาง      1,454 1,037 932 64 655.54 45 1,581 2.58 438.10 27.71 5.00 548.87
รวมภาคใต้      8,194 5,613 4,996 61 3,285.47 40 5,611 14.78 1,301.18 23.19 16.28 2,879.19
รวมทั้งประเทศ 70,926 43,085 35,680 50 12,137.52 17 42,845 39.54 4,302.46 10.04 100.30 20,114.17
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ