รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 28 มิถุนายน 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 7,395 5,232 39 1,431.80 11 5,617 0 291.78 5.19 25.00 3,608.40
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 4,979 3,710 39 860.09 9 5,716 2.75 588.62 10.30 18.89 4,116.30
เขื่อนแม่งัด      265 126 88 33 76.09 29 314 0 11.98 3.81 0.35 174.98
เขื่อนกิ่วลม      106 61 55 51 51.11 48 560 0.08 181.34 32.38 1.34 219.43
เขื่อนแม่กวง      263 79 60 23 45.99 17 190 0.08 27.62 14.54 0.04 104.57
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 92 68 40 61.99 36 246 0 27.79 11.29 0.32 130.65
เขื่อนแควน้อย      939 167 163 17 120.25 13 1,482 0 64.55 4.36 1.30 514.96
เขื่อนแม่มอก      110 49 37 34 21.59 20 255 0.05 7.26 2.85 0.05 7.49
รวมภาคเหนือ      24,825 12,947 9,414 38 2,668.91 11 14,380 2.96 1,200.94 8.35 47.29 8,876.78
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 775 592 30 492.30 25 2,303 1.23 209.51 9.10 1.23 713.57
เขื่อนลำตะคอง      314 202 165 52 142.16 45 266 0 13.03 4.90 0.26 53.90
เขื่อนลำพระเพลิง      155 97 22 14 20.63 13 170 0.02 9.02 5.31 0 52.49
เขื่อนน้ำอูน      520 328 253 49 208.10 40 460 0.24 39.78 8.65 0 190.00
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 855 595 24 14.46 1 2,536 0.01 183.69 7.24 0.50 123.79
เขื่อนสิรินธร      1,966 907 860 44 28.68 1 1,674 0 135.27 8.08 0 121.75
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 94 68 42 31.13 19 162 0 37.78 23.32 1.53 68.35
เขื่อนห้วยหลวง      136 62 33 24 26.22 19 165 0.15 12.27 7.44 0.15 35.33
เขื่อนลำนางรอง      121 64 32 26 28.65 24 51 0.03 6.00 11.77 0.35 6.87
เขื่อนมูลบน      141 75 42 30 35.01 25 96 0 7.00 7.29 0.03 19.66
เขื่อนน้ำพุง      165 45 45 28 37.43 23 136 0.23 19.99 14.70 0.57 65.50
เขื่อนลำแซะ      275 122 93 34 85.96 31 203 0.04 11.95 5.89 0.11 51.23
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,626 2,801 33 1,150.73 14 8,222 1.95 685.29 8.33 4.73 1,502.44
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 188 73 8 70.20 7 2,438 0 0.19 0.01 1.04 369.13
เขื่อนกระเสียว      299 198 70 23 30.00 10 339 0.10 22.84 6.74 0.05 20.14
เขื่อนทับเสลา      160 77 39 24 21.55 13 140 0 2.37 1.69 0 5.46
เขื่อนเจ้าพระยา      15.08/5.51 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 463 182 13 121.75 9 2,917 0.10 25.40 0.87 1.09 394.73
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,419 13,624 77 3,358.90 19 4,661 9.02 562.53 12.07 12.88 2,630.04
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,206 4,344 49 1,331.83 15 5,494 9.63 324.28 5.90 14.10 2,911.22
รวมภาคตะวันตก      26,605 19,625 17,968 68 4,690.73 18 10,155 18.65 886.81 8.73 26.98 5,541.26
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 72 42 36 29.76 25 50 0.10 22.29 44.58 0.28 45.92
เขื่อนหนองปลาไหล      164 118 92 56 78.85 48 218 0.23 56.36 25.85 0 34.69
เขื่อนคลองสียัด      420 205 56 13 26.31 6 299 0 14.32 4.79 0.25 246.40
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 82 26 12 21.72 10 316 0.04 14.90 4.71 0.10 170.52
เขื่อนประแสร์      295 207 121 41 101.41 34 286 0.87 48.67 17.02 0.71 125.43
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 59 59 20 39.09 13 391 0.26 21.57 5.52 0.10 212.78
รวมภาคตะวันออก      1,515 743 397 26 297.14 20 1,560 1.50 178.11 11.42 1.44 835.74
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 349 289 41 223.62 32 896 1.24 162.36 18.12 0.86 457.61
เขื่อนปราณบุรี      391 267 171 44 153.73 39 454 0.45 45.45 10.01 0.25 198.92
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,960 3,603 64 2,251.68 40 2,680 6.76 643.07 24.00 7.75 1,662.52
เขื่อนบางลาง      1,454 1,044 934 64 658.09 45 1,581 0.99 435.52 27.55 5.12 543.87
รวมภาคใต้      8,194 5,620 4,998 61 3,287.12 40 5,611 9.44 1,286.40 22.93 13.98 2,862.92
รวมทั้งประเทศ 70,926 43,024 35,759 50 12,216.38 17 42,845 34.60 4,262.95 9.95 95.51 20,013.87
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ