รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 21 มิถุนายน 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 7,487 5,412 40 1,611.60 12 5,617 0 288.06 5.13 20.00 3,443.40
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 4,919 3,835 40 985.29 10 5,716 3.54 565.49 9.89 23.28 3,972.59
เขื่อนแม่งัด      265 132 96 36 83.38 32 314 0.02 11.94 3.80 0.33 169.23
เขื่อนกิ่วลม      106 70 59 55 55.18 52 560 0.38 180.57 32.24 0.12 214.73
เขื่อนแม่กวง      263 74 60 23 45.70 17 190 0.19 26.77 14.09 0.04 104.27
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 95 70 41 63.70 37 246 0.02 27.75 11.28 0.09 129.17
เขื่อนแควน้อย      939 198 178 19 135.48 14 1,482 0.05 64.35 4.34 1.30 505.86
เขื่อนแม่มอก      110 48 37 34 21.59 20 255 0.05 6.70 2.63 0.05 7.14
รวมภาคเหนือ      24,825 13,023 9,747 39 3,001.92 12 14,380 4.25 1,171.63 8.15 45.21 8,546.39
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 744 598 30 497.50 25 2,303 1.07 206.08 8.95 1.07 704.94
เขื่อนลำตะคอง      314 199 167 53 143.92 46 266 0.07 12.49 4.70 0.09 53.00
เขื่อนลำพระเพลิง      155 96 22 14 20.54 13 170 0 8.83 5.19 0 52.49
เขื่อนน้ำอูน      520 308 253 49 207.54 40 460 0.24 37.14 8.07 0 190.00
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 899 602 25 20.66 1 2,536 1.54 179.03 7.06 0.50 120.26
เขื่อนสิรินธร      1,966 905 865 44 33.81 2 1,674 0 130.51 7.80 0 121.75
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 99 74 45 37.30 23 162 0 35.75 22.07 0 60.59
เขื่อนห้วยหลวง      136 60 33 24 26.54 20 165 0.17 11.52 6.98 0.17 34.26
เขื่อนลำนางรอง      121 64 35 29 31.17 26 51 0.04 5.78 11.33 0.36 4.36
เขื่อนมูลบน      141 75 42 30 35.42 25 96 0 6.71 6.99 0.04 19.43
เขื่อนน้ำพุง      165 48 49 30 41.11 25 136 0 18.32 13.47 0.45 61.45
เขื่อนลำแซะ      275 120 94 34 86.72 32 203 0.06 10.79 5.31 0.11 50.48
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,618 2,833 34 1,182.23 14 8,222 3.19 662.95 8.06 2.79 1,473.01
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 205 82 9 79.02 8 2,438 0 0.19 0.01 1.04 361.85
เขื่อนกระเสียว      299 207 69 23 29.00 10 339 0 21.10 6.23 0.05 19.76
เขื่อนทับเสลา      160 76 39 24 21.55 13 140 0 2.25 1.61 0 5.34
เขื่อนเจ้าพระยา      15.11/5.51 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 488 190 13 129.57 9 2,917 0.00 23.54 0.81 1.09 386.95
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,397 13,695 77 3,429.99 19 4,661 3.13 528.48 11.34 13.01 2,538.96
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,147 4,412 50 1,400.48 16 5,494 4.50 289.26 5.27 14.14 2,812.36
รวมภาคตะวันตก      26,605 19,544 18,107 68 4,830.47 18 10,155 7.63 817.74 8.05 27.15 5,351.32
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 73 43 37 30.88 26 50 0.09 21.46 42.92 0.28 44.01
เขื่อนหนองปลาไหล      164 118 93 57 79.18 48 218 0.29 52.58 24.12 0.10 34.34
เขื่อนคลองสียัด      420 211 58 14 27.63 7 299 0 13.05 4.36 0.25 244.65
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 68 28 12 23.19 10 316 0.17 14.43 4.57 0.10 168.64
เขื่อนประแสร์      295 213 123 42 103.15 35 286 1.06 44.32 15.50 0.71 120.46
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 53 59 20 39.48 13 391 0.26 20.86 5.33 0.10 211.89
รวมภาคตะวันออก      1,515 736 403 27 303.51 20 1,560 1.87 166.70 10.69 1.54 823.99
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 333 289 41 223.88 32 896 1.24 155.78 17.39 0.86 451.56
เขื่อนปราณบุรี      391 273 174 44 155.97 40 454 0.77 42.88 9.44 1.32 194.74
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,937 3,631 64 2,279.74 40 2,680 7.22 600.56 22.41 9.59 1,595.14
เขื่อนบางลาง      1,454 1,080 953 66 676.49 47 1,581 3.09 423.44 26.78 2.95 514.29
รวมภาคใต้      8,194 5,623 5,046 62 3,336.08 41 5,611 12.32 1,222.66 21.79 14.72 2,755.73
รวมทั้งประเทศ 70,926 43,031 36,326 51 12,783.78 18 42,845 29.26 4,065.22 9.49 92.50 19,337.39
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ