รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 11 มิถุนายน 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 7,372 5,626 42 1,825.61 14 5,617 1.67 283.05 5.04 18.00 3,246.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 4,964 4,004 42 1,154.32 12 5,716 4.77 516.58 9.04 17.07 3,761.46
เขื่อนแม่งัด      265 141 97 37 85.26 32 314 0.03 11.72 3.73 0.19 167.13
เขื่อนกิ่วลม      106 67 57 54 53.60 50 560 0.27 176.43 31.51 0.12 212.17
เขื่อนแม่กวง      263 70 58 22 44.46 17 190 0.19 24.75 13.02 0.04 103.85
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 96 71 42 64.63 38 246 0.01 27.48 11.17 0.09 128.26
เขื่อนแควน้อย      939 243 186 20 142.64 15 1,482 0.69 62.69 4.23 1.30 492.87
เขื่อนแม่มอก      110 47 36 33 20.52 19 255 0.21 5.14 2.02 0.05 6.65
รวมภาคเหนือ      24,825 13,000 10,136 41 3,391.04 14 14,380 7.84 1,107.84 7.70 36.86 8,118.39
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 788 579 29 479.30 24 2,303 2.28 177.92 7.73 0.98 694.98
เขื่อนลำตะคอง      314 198 169 54 146.18 46 266 0.27 11.80 4.43 0.09 52.06
เขื่อนลำพระเพลิง      155 95 23 15 21.15 14 170 0.32 8.53 5.02 0 51.88
เขื่อนน้ำอูน      520 304 247 48 202.45 39 460 0 29.36 6.38 0 190.00
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 993 606 25 25.34 1 2,536 0 166.65 6.57 0.51 115.22
เขื่อนสิรินธร      1,966 895 874 44 42.41 2 1,674 2.34 116.15 6.94 0 108.23
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 107 79 48 41.85 26 162 0.10 35.02 21.62 1.15 55.64
เขื่อนห้วยหลวง      136 60 32 23 24.93 18 165 0.23 8.41 5.10 0.15 32.77
เขื่อนลำนางรอง      121 64 37 31 33.93 28 51 0.10 5.65 11.07 0.05 2.50
เขื่อนมูลบน      141 75 44 31 36.53 26 96 0.06 6.69 6.97 0 19.07
เขื่อนน้ำพุง      165 46 55 34 47.43 29 136 0.05 16.95 12.46 0.43 56.34
เขื่อนลำแซะ      275 121 98 36 91.46 33 203 0.06 10.15 5.00 0.50 46.50
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,746 2,843 34 1,192.96 14 8,222 5.81 593.28 7.22 3.86 1,425.19
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 221 94 10 91.30 10 2,438 0 0.01 0 1.04 351.44
เขื่อนกระเสียว      299 234 70 23 30.00 10 339 0 21.10 6.23 0.05 19.21
เขื่อนทับเสลา      160 85 39 24 22.02 14 140 0 2.25 1.61 0.08 4.87
เขื่อนเจ้าพระยา      15.56/5.64 * 80 **
รวมภาคกลาง      1,419 540 203 14 143.32 10 2,917 0.00 23.36 0.80 1.17 375.52
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,272 13,802 78 3,537.07 20 4,661 7.52 482.23 10.35 12.96 2,409.54
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,625 4,469 50 1,456.93 16 5,494 1.71 198.44 3.61 14.00 2,671.07
รวมภาคตะวันตก      26,605 18,897 18,271 69 4,994.00 19 10,155 9.23 680.67 6.70 26.96 5,080.61
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 75 45 39 33.03 28 50 0.09 20.05 40.09 0.27 41.07
เขื่อนหนองปลาไหล      164 130 93 57 79.35 48 218 0.53 47.36 21.72 0 34.15
เขื่อนคลองสียัด      420 216 61 14 30.84 7 299 0 11.88 3.97 0.70 241.10
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 52 26 12 21.94 10 316 0.12 11.16 3.53 0.15 166.91
เขื่อนประแสร์      295 227 124 42 104.02 35 286 0.62 35.77 12.51 0.80 112.64
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 48 57 19 37.07 13 391 0.47 13.80 3.53 0.56 207.57
รวมภาคตะวันออก      1,515 747 406 27 306.25 20 1,560 1.83 140.02 8.98 2.48 803.44
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 312 282 40 216.79 31 896 0.86 138.92 15.50 0.86 442.92
เขื่อนปราณบุรี      391 262 185 47 167.75 43 454 0.34 40.68 8.96 1.32 181.55
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,791 3,681 65 2,329.67 41 2,680 11.49 543.82 20.29 9.71 1,492.36
เขื่อนบางลาง      1,454 1,158 967 66 690.34 47 1,581 1.61 400.89 25.36 8.02 479.18
รวมภาคใต้      8,194 5,522 5,115 62 3,404.55 42 5,611 14.30 1,124.31 20.04 19.91 2,596.01
รวมทั้งประเทศ 70,926 42,452 36,974 52 13,432.12 19 42,845 39.01 3,669.48 8.56 91.24 18,399.16
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ