รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 29 เมษายน 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 7,763 6,573 49 2,772.96 21 5,617 0 197.40 3.51 18.00 2,332.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,495 4,884 51 2,033.93 21 5,716 1.89 377.02 6.60 23.16 2,781.47
เขื่อนแม่งัด      265 158 133 50 120.38 45 314 0 7.95 2.53 1.66 131.94
เขื่อนกิ่วลม      106 69 59 55 55.23 52 560 0.51 155.74 27.81 1.62 189.76
เขื่อนแม่กวง      263 60 73 28 59.42 23 190 0.09 19.64 10.34 1.11 85.49
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 87 78 46 71.48 42 246 0 25.84 10.50 0.23 122.69
เขื่อนแควน้อย      939 339 261 28 218.00 23 1,482 0 38.43 2.59 2.59 397.34
เขื่อนแม่มอก      110 38 36 33 20.04 18 255 0 2.20 0.86 0.05 5.09
รวมภาคเหนือ      24,825 14,010 12,096 49 5,351.44 22 14,380 2.49 824.22 5.73 48.42 6,045.78
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 908 464 23 364.30 18 2,303 0 19.42 0.84 3.15 651.51
เขื่อนลำตะคอง      314 161 180 57 157.12 50 266 0 8.59 3.23 0.17 46.46
เขื่อนลำพระเพลิง      155 98 34 22 32.19 21 170 0.02 5.33 3.14 0.86 39.64
เขื่อนน้ำอูน      520 283 237 46 191.75 37 460 0.26 5.06 1.10 0 189.46
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,022 586 24 5.24 0 2,536 0.06 75.28 2.97 0.50 93.56
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,066 867 44 35.52 2 1,674 0.83 36.31 2.17 0 97.80
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 97 78 47 40.86 25 162 0.19 20.61 12.72 0.40 49.50
เขื่อนห้วยหลวง      136 59 31 23 24.60 18 165 0 1.41 0.85 0.19 26.20
เขื่อนลำนางรอง      121 63 37 30 33.45 28 51 0.04 4.26 8.35 0 2.18
เขื่อนมูลบน      141 75 48 34 41.49 29 96 0.12 5.55 5.78 0.17 16.65
เขื่อนน้ำพุง      165 69 71 43 62.64 38 136 0.95 9.12 6.71 0.50 40.03
เขื่อนลำแซะ      275 117 112 41 105.09 38 203 0.10 7.29 3.59 0.19 37.81
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,019 2,745 33 1,094.25 13 8,222 2.57 198.23 2.41 6.13 1,290.80
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 304 192 20 189.29 20 2,438 0 0.01 0 2.16 278.16
เขื่อนกระเสียว      299 214 60 20 19.60 7 339 0 7.17 2.12 0.04 17.27
เขื่อนทับเสลา      160 88 38 24 21.39 13 140 0 0.73 0.52 0.08 3.98
เขื่อนเจ้าพระยา      15.8/5.64 * 80 **
รวมภาคกลาง      1,419 606 290 20 230.28 16 2,917 0.00 7.91 0.27 2.28 299.41
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,371 14,342 81 4,076.83 23 4,661 1.02 310.93 6.67 16.11 1,801.93
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,975 5,144 58 2,132.21 24 5,494 0.53 109.90 2.00 19.06 1,977.36
รวมภาคตะวันตก      26,605 19,346 19,486 73 6,209.04 23 10,155 1.55 420.83 4.14 35.17 3,779.29
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 70 52 45 40.33 34 50 0.24 14.02 28.03 0.24 29.56
เขื่อนหนองปลาไหล      164 140 96 59 82.48 50 218 0.05 23.82 10.93 0.30 28.53
เขื่อนคลองสียัด      420 153 113 27 82.54 20 299 0 6.90 2.31 1.40 190.15
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 78 41 18 36.65 16 316 0.21 7.41 2.34 1.50 148.24
เขื่อนประแสร์      295 209 136 46 115.88 39 286 0 9.18 3.21 0.66 81.46
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 97 113 38 93.53 32 391 0.09 7.56 1.93 1.39 146.34
รวมภาคตะวันออก      1,515 747 551 36 451.41 30 1,560 0.59 68.89 4.42 5.49 624.28
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 297 337 47 271.92 38 896 1.19 96.05 10.72 3.63 352.03
เขื่อนปราณบุรี      391 235 227 58 209.56 54 454 0 32.68 7.20 1.32 135.20
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,972 3,937 70 2,585.55 46 2,680 2.59 319.86 11.94 6.38 1,031.02
เขื่อนบางลาง      1,454 1,278 1,010 69 734.00 50 1,581 1.35 274.17 17.34 4.32 314.83
รวมภาคใต้      8,194 5,783 5,511 67 3,801.03 46 5,611 5.13 722.76 12.88 15.65 1,833.08
รวมทั้งประเทศ 70,926 44,510 40,680 57 17,137.45 24 42,845 12.33 2,242.84 5.23 113.14 13,872.64
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ