รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 12 เมษายน 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 8,124 6,880 51 3,079.97 23 5,617 0 183.26 3.26 15.00 2,056.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,776 5,200 55 2,349.54 25 5,716 2.88 339.25 5.94 17.20 2,446.00
เขื่อนแม่งัด      265 180 166 63 153.63 58 314 0 7.95 2.53 2.20 102.23
เขื่อนกิ่วลม      106 77 57 54 53.56 50 560 3.20 125.88 22.48 1.95 161.87
เขื่อนแม่กวง      263 76 88 33 74.01 28 190 0 18.50 9.74 0.99 70.68
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 98 102 60 95.92 56 246 0.10 22.59 9.18 3.56 96.97
เขื่อนแควน้อย      939 398 312 33 268.82 29 1,482 0 37.03 2.50 3.42 351.34
เขื่อนแม่มอก      110 39 37 34 21.41 19 255 0.05 2.00 0.79 0.05 4.28
รวมภาคเหนือ      24,825 14,769 12,842 52 6,096.86 25 14,380 6.23 736.46 5.12 44.37 5,289.37
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,007 531 27 431.20 22 2,303 0 14.29 0.62 5.20 579.48
เขื่อนลำตะคอง      314 164 187 59 163.83 52 266 0.03 7.15 2.69 0.35 42.61
เขื่อนลำพระเพลิง      155 101 38 25 36.69 24 170 0 4.33 2.55 1.12 34.65
เขื่อนน้ำอูน      520 290 242 47 197.25 38 460 0 2.76 0.60 0.98 186.42
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,147 611 25 30.05 1 2,536 0.29 67.61 2.67 0.76 83.76
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,125 891 45 59.79 3 1,674 0.84 25.02 1.49 0 87.37
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 99 79 48 41.67 25 162 0.02 18.99 11.72 0 47.82
เขื่อนห้วยหลวง      136 63 34 25 27.83 21 165 0 1.16 0.70 0.18 23.20
เขื่อนลำนางรอง      121 65 37 30 33.57 28 51 0.09 3.56 6.98 0 1.69
เขื่อนมูลบน      141 80 51 36 44.23 31 96 0.06 4.33 4.51 0.17 13.56
เขื่อนน้ำพุง      165 81 79 48 71.10 43 136 0.01 5.98 4.40 0.61 31.20
เขื่อนลำแซะ      275 127 117 43 109.94 40 203 0 6.77 3.33 0.26 34.00
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,348 2,898 35 1,247.15 15 8,222 1.34 161.95 1.97 9.63 1,165.76
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 380 232 24 228.56 24 2,438 0 0.01 0 2.18 241.31
เขื่อนกระเสียว      299 231 55 18 15.20 5 339 0 1.40 0.41 0.04 16.35
เขื่อนทับเสลา      160 89 39 24 21.71 14 140 0 0.54 0.39 0 3.47
เขื่อนเจ้าพระยา      15.63/5.64 * 80 **
รวมภาคกลาง      1,419 700 325 23 265.47 19 2,917 0.00 1.95 0.07 2.22 261.13
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,578 14,652 83 4,386.98 25 4,661 1.88 289.07 6.20 16.75 1,528.57
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,295 5,521 62 2,508.77 28 5,494 0 103.10 1.88 19.73 1,649.94
รวมภาคตะวันตก      26,605 19,872 20,173 76 6,895.75 26 10,155 1.88 392.17 3.86 36.48 3,178.51
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 72 56 48 43.89 38 50 0 12.26 24.52 0.25 25.42
เขื่อนหนองปลาไหล      164 133 105 64 91.15 56 218 0.05 21.82 10.01 0.21 24.20
เขื่อนคลองสียัด      420 160 135 32 104.95 25 299 0 6.10 2.04 1.50 169.15
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 95 60 27 55.55 25 316 0.03 3.40 1.08 1.29 123.41
เขื่อนประแสร์      295 197 152 52 132.16 45 286 0 9.18 3.21 0.51 68.58
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 112 137 46 117.25 40 391 0.02 5.98 1.53 1.45 122.23
รวมภาคตะวันออก      1,515 769 645 43 544.95 36 1,560 0.10 58.74 3.77 5.21 532.99
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 314 380 54 315.04 44 896 1.61 74.59 8.32 3.63 290.34
เขื่อนปราณบุรี      391 246 252 64 233.98 60 454 0.15 31.36 6.91 1.32 112.09
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,060 4,069 72 2,717.51 48 2,680 4.22 272.53 10.17 11.05 861.56
เขื่อนบางลาง      1,454 1,321 1,061 73 784.91 54 1,581 3.31 248.74 15.73 4.99 241.38
รวมภาคใต้      8,194 5,941 5,762 70 4,051.44 49 5,611 9.29 627.22 11.18 20.99 1,505.37
รวมทั้งประเทศ 70,926 46,400 42,644 60 19,101.62 27 42,845 18.84 1,978.49 4.62 118.90 11,933.13
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ