รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 9,625 8,121 60 4,321.48 32 5,617 2.13 134.58 2.40 21.00 971.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 6,995 6,352 67 3,501.94 37 5,716 3.38 175.69 3.07 23.72 1,188.23
เขื่อนแม่งัด      265 248 249 94 236.81 89 314 0 7.95 2.53 0.85 24.87
เขื่อนกิ่วลม      106 87 77 72 73.13 69 560 0.71 68.35 12.21 1.34 84.76
เขื่อนแม่กวง      263 110 130 50 116.19 44 190 0.14 12.32 6.48 0.91 25.56
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 153 149 88 142.56 84 246 0 14.99 6.09 0.11 47.94
เขื่อนแควน้อย      939 659 505 54 461.70 49 1,482 1.26 22.01 1.49 3.89 162.03
เขื่อนแม่มอก      110 65 43 40 27.59 25 255 0 0 0 0 0
รวมภาคเหนือ      24,825 17,943 15,626 63 8,881.40 36 14,380 7.62 435.89 3.03 51.82 2,504.39
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,438 897 45 796.90 40 2,303 0 8.14 0.35 5.67 232.44
เขื่อนลำตะคอง      314 183 222 70 198.90 63 266 0.07 3.65 1.37 0.43 17.68
เขื่อนลำพระเพลิง      155 135 71 46 69.67 45 170 0.33 1.81 1.06 0.84 3.78
เขื่อนน้ำอูน      520 374 320 62 275.00 53 460 0 0 0 2.06 97.02
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,665 711 29 129.79 5 2,536 0 20.54 0.81 0.51 23.14
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,365 1,029 52 197.88 10 1,674 0 8.74 0.52 1.92 69.70
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 145 92 56 54.77 33 162 0.02 12.11 7.48 0.69 32.84
เขื่อนห้วยหลวง      136 90 47 35 40.59 30 165 0 0 0 0.18 10.56
เขื่อนลำนางรอง      121 73 38 31 34.77 29 51 0.03 1.45 2.84 0 0.58
เขื่อนมูลบน      141 102 63 45 56.36 40 96 0.03 0.83 0.86 0.08 2.99
เขื่อนน้ำพุง      165 101 110 67 102.10 62 136 0.09 3.11 2.29 0 5.55
เขื่อนลำแซะ      275 176 147 53 139.63 51 203 0 2.82 1.39 0.31 11.48
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 5,845 3,747 45 2,096.36 25 8,222 0.57 63.20 0.77 12.69 507.76
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 618 416 43 412.76 43 2,438 0 0.01 0 2.15 107.18
เขื่อนกระเสียว      299 282 68 23 28.20 9 339 0 0 0 0.04 1.67
เขื่อนทับเสลา      160 95 41 25 23.73 15 140 0 0 0 0 0.91
เขื่อนเจ้าพระยา      15.85/5.64 * 80 **
รวมภาคกลาง      1,419 995 525 37 464.69 33 2,917 0.00 0.01 0.00 2.19 109.76
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,308 15,720 89 5,455.42 31 4,661 2.91 155.93 3.35 14.93 537.02
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 6,369 6,767 76 3,755.48 42 5,494 1.53 72.57 1.32 16.99 512.04
รวมภาคตะวันตก      26,605 21,677 22,488 85 9,210.90 35 10,155 4.44 228.50 2.25 31.92 1,049.06
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 87 71 61 59.02 50 50 0.04 4.40 8.81 0.28 8.64
เขื่อนหนองปลาไหล      164 130 132 81 118.55 72 218 0.15 9.96 4.57 0.14 10.46
เขื่อนคลองสียัด      420 220 229 55 198.89 47 299 0 1.70 0.57 1.80 78.80
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 154 123 55 118.90 53 316 0.01 1.15 0.36 0.18 57.87
เขื่อนประแสร์      295 233 191 65 170.86 58 286 0 0 0 0.42 32.93
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 170 223 76 203.40 69 391 0.06 4.29 1.10 1.20 39.96
รวมภาคตะวันออก      1,515 994 969 64 869.62 57 1,560 0.26 21.50 1.38 4.02 228.66
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 417 546 77 481.03 68 896 1.11 32.89 3.67 3.13 94.35
เขื่อนปราณบุรี      391 276 316 81 298.10 76 454 0 24.12 5.31 1.32 52.83
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,314 4,501 80 3,149.29 56 2,680 2.17 109.50 4.09 7.93 301.44
เขื่อนบางลาง      1,454 1,363 1,140 78 863.31 59 1,581 1.20 156.49 9.90 2.00 81.16
รวมภาคใต้      8,194 6,370 6,502 79 4,791.73 58 5,611 4.48 323.00 5.76 14.38 529.78
รวมทั้งประเทศ 70,926 53,823 49,857 70 26,314.70 37 42,845 17.37 1,072.10 2.50 117.02 4,929.41
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ