รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 9,680 8,171 61 4,370.66 32 5,617 0 132.45 2.36 19.00 929.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 7,044 6,395 67 3,544.73 37 5,716 3.44 168.67 2.95 25.99 1,140.49
เขื่อนแม่งัด      265 250 251 95 238.56 90 314 0 7.95 2.53 0.87 23.15
เขื่อนกิ่วลม      106 86 78 74 74.58 70 560 0.68 67.13 11.99 1.34 82.08
เขื่อนแม่กวง      263 111 132 50 117.69 45 190 0.17 12.01 6.32 0.79 23.88
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 156 149 88 143.24 84 246 0 14.99 6.09 0.23 47.53
เขื่อนแควน้อย      939 667 512 54 468.60 50 1,482 0 20.75 1.40 3.89 154.25
เขื่อนแม่มอก      110 66 44 40 27.72 25 255 0 0 0 0 0
รวมภาคเหนือ      24,825 18,061 15,731 63 8,985.78 36 14,380 4.29 423.95 2.95 52.11 2,400.38
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,454 910 46 810.20 41 2,303 0 8.14 0.35 5.63 221.14
เขื่อนลำตะคอง      314 184 223 71 200.11 64 266 0.08 3.50 1.32 0.43 16.81
เขื่อนลำพระเพลิง      155 137 72 46 70.60 46 170 0.04 1.28 0.75 0 2.40
เขื่อนน้ำอูน      520 378 323 62 278.13 53 460 0 0 0 2.06 92.90
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,687 713 29 131.55 5 2,536 0 18.97 0.75 0.51 22.11
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,367 1,045 53 213.42 11 1,674 3.82 8.74 0.52 3.01 65.40
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 144 93 57 55.99 34 162 0.25 11.93 7.36 1.06 31.46
เขื่อนห้วยหลวง      136 91 48 35 41.10 30 165 0 0 0 0.18 10.20
เขื่อนลำนางรอง      121 73 38 31 34.77 29 51 0.04 1.38 2.70 0 0.58
เขื่อนมูลบน      141 102 64 45 56.58 40 96 0.02 0.76 0.79 0.08 2.83
เขื่อนน้ำพุง      165 102 111 67 102.60 62 136 0 3.02 2.22 0.24 5.47
เขื่อนลำแซะ      275 177 148 54 140.77 51 203 0.10 2.82 1.39 0.20 10.86
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 5,897 3,786 45 2,135.82 26 8,222 4.35 60.54 0.74 13.40 482.16
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 626 420 44 417.20 43 2,438 0 0.01 0 2.18 102.85
เขื่อนกระเสียว      299 283 68 23 28.30 9 339 0 0 0 0.04 1.60
เขื่อนทับเสลา      160 95 41 25 23.73 15 140 0 0 0 0 0.91
เขื่อนเจ้าพระยา      15.69/5.64 * 80 **
รวมภาคกลาง      1,419 1,004 529 37 469.23 33 2,917 0.00 0.01 0.00 2.22 105.36
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,339 15,752 89 5,486.54 31 4,661 3.20 151.11 3.24 13.96 508.15
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 6,391 6,797 77 3,785.46 43 5,494 0 69.16 1.26 14.08 481.02
รวมภาคตะวันตก      26,605 21,730 22,549 85 9,272.00 35 10,155 3.20 220.27 2.17 28.04 989.17
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 88 72 61 59.45 51 50 0 4.11 8.21 0.29 8.08
เขื่อนหนองปลาไหล      164 131 133 81 119.35 73 218 0.22 9.56 4.38 0.22 10.10
เขื่อนคลองสียัด      420 222 233 55 202.75 48 299 0.30 1.70 0.57 1.80 75.20
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 157 125 56 120.63 54 316 0.02 1.11 0.35 1.57 56.12
เขื่อนประแสร์      295 235 192 65 172.14 58 286 0 0 0 0.42 32.09
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 173 225 76 205.84 70 391 0.02 4.20 1.07 1.18 37.59
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,005 980 65 880.16 58 1,560 0.56 20.68 1.33 5.48 219.18
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 420 551 78 485.84 68 896 0.47 30.94 3.45 3.27 88.11
เขื่อนปราณบุรี      391 276 318 81 300.73 77 454 0.05 23.87 5.26 0.25 50.19
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,320 4,514 80 3,161.96 56 2,680 2.40 105.16 3.92 5.01 285.57
เขื่อนบางลาง      1,454 1,361 1,141 78 864.27 59 1,581 2.24 153.06 9.68 2.07 77.10
รวมภาคใต้      8,194 6,377 6,523 80 4,812.80 59 5,611 5.16 313.03 5.58 10.60 500.97
รวมทั้งประเทศ 70,926 54,074 50,098 71 26,555.79 37 42,845 17.56 1,038.48 2.42 111.85 4,697.22
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ