รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 13 มกราคม 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 10,376 8,779 65 4,978.56 37 5,617 8.95 68.71 1.22 22.00 318.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 7,720 7,143 75 4,293.10 45 5,716 5.66 80.95 1.42 25.17 329.98
เขื่อนแม่งัด      265 263 269 102 256.48 97 314 0.29 6.08 1.94 0.29 3.42
เขื่อนกิ่วลม      106 92 97 91 92.95 88 560 3.80 42.41 7.57 5.47 38.97
เขื่อนแม่กวง      263 122 144 55 130.46 50 190 0.29 5.70 3.00 0.92 6.26
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 175 160 94 153.97 91 246 1.02 10.87 4.42 2.49 34.95
เขื่อนแควน้อย      939 782 627 67 584.25 62 1,482 0.31 6.08 0.41 3.02 29.84
เขื่อนแม่มอก      110 90 45 41 29.55 27 255 0 0 0 0 0
รวมภาคเหนือ      24,825 19,620 17,264 70 10,519.32 42 14,380 20.32 220.80 1.54 59.36 761.42
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,643 1,089 55 988.70 50 2,303 0 5.73 0.25 5.28 60.42
เขื่อนลำตะคอง      314 188 242 77 219.02 70 266 0 1.51 0.57 0.35 4.50
เขื่อนลำพระเพลิง      155 139 74 48 73.08 47 170 0.04 0.47 0.28 0 0.77
เขื่อนน้ำอูน      520 447 377 72 331.68 64 460 0 0 0 2.27 28.11
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 2,016 759 31 178.21 7 2,536 1.56 7.82 0.31 0.50 6.58
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,505 1,152 59 320.22 16 1,674 0 0.69 0.04 1.24 25.11
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 156 117 71 80.02 49 162 0.57 2.91 1.80 0.80 5.66
เขื่อนห้วยหลวง      136 106 56 41 49.39 36 165 0 0 0 0.19 3.08
เขื่อนลำนางรอง      121 77 39 32 35.38 29 51 0.04 0.32 0.63 0 0.23
เขื่อนมูลบน      141 109 68 48 60.71 43 96 0 0.16 0.16 0.03 0.51
เขื่อนน้ำพุง      165 121 117 71 108.58 66 136 0 0.78 0.57 0.30 1.20
เขื่อนลำแซะ      275 197 160 58 152.80 56 203 0 0.58 0.29 0.18 1.77
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 6,705 4,248 51 2,597.79 31 8,222 2.21 20.97 0.26 11.14 137.94
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 744 517 54 514.28 54 2,438 0 0 0 3.07 30.15
เขื่อนกระเสียว      299 287 71 24 30.50 10 339 0 0 0 0.04 0.54
เขื่อนทับเสลา      160 138 42 26 24.69 15 140 0 0 0 0 0
เขื่อนเจ้าพระยา      15.63/5.64 * 80 **
รวมภาคกลาง      1,419 1,169 629 44 569.47 40 2,917 0.00 0.00 0.00 3.11 30.69
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,535 16,093 91 5,827.47 33 4,661 2.65 55.34 1.19 10.94 139.58
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 6,695 7,143 81 4,130.73 47 5,494 1.71 32.81 0.60 11.09 136.79
รวมภาคตะวันตก      26,605 22,229 23,235 87 9,958.20 37 10,155 4.36 88.15 0.87 22.03 276.37
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 98 80 69 68.40 58 50 0 1.46 2.92 0 0.62
เขื่อนหนองปลาไหล      164 139 144 88 130.53 80 218 0.09 3.51 1.61 0.23 2.97
เขื่อนคลองสียัด      420 260 285 68 255.47 61 299 0 1.00 0.33 2.00 25.55
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 182 154 69 149.20 67 316 0.03 0.35 0.11 2.49 25.70
เขื่อนประแสร์      295 253 221 75 201.07 68 286 0 0 0 0.74 9.64
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 210 253 86 233.81 79 391 0.14 1.82 0.47 0.79 10.40
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,142 1,138 75 1,038.48 69 1,560 0.26 8.14 0.52 6.25 74.88
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 444 601 85 535.69 75 896 0.80 11.04 1.23 1.54 21.36
เขื่อนปราณบุรี      391 283 340 87 322.63 83 454 0.49 15.33 3.38 1.32 22.65
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,393 4,680 83 3,328.81 59 2,680 2.25 33.12 1.24 8.29 61.07
เขื่อนบางลาง      1,454 1,276 1,119 77 843.18 58 1,581 4.48 68.76 4.35 1.97 18.11
รวมภาคใต้      8,194 6,396 6,741 82 5,030.31 61 5,611 8.02 128.25 2.29 13.12 123.19
รวมทั้งประเทศ 70,926 57,260 53,256 75 29,713.57 42 42,845 35.17 466.31 1.09 115.01 1,404.49
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ