รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 11 มกราคม 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 10,412 8,810 65 5,009.98 37 5,617 15.67 53.63 0.95 22.00 274.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 7,758 7,179 75 4,329.28 46 5,716 12.23 65.22 1.14 25.01 279.71
เขื่อนแม่งัด      265 263 269 102 256.48 97 314 0.61 5.50 1.75 0.28 2.84
เขื่อนกิ่วลม      106 93 100 94 95.96 90 560 3.27 35.07 6.26 1.61 28.61
เขื่อนแม่กวง      263 123 146 55 131.72 50 190 0.91 5.05 2.66 0.37 4.44
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 176 163 96 156.79 92 246 1.16 8.75 3.56 2.64 30.02
เขื่อนแควน้อย      939 790 632 67 589.15 63 1,482 0.84 4.99 0.34 2.16 24.01
เขื่อนแม่มอก      110 91 45 41 29.55 27 255 0 0 0 0 0
รวมภาคเหนือ      24,825 19,706 17,344 70 10,598.91 43 14,380 34.69 178.21 1.24 54.07 643.63
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,654 1,101 56 1,001.30 51 2,303 0 5.73 0.25 5.27 49.87
เขื่อนลำตะคอง      314 189 243 77 220.06 70 266 0 1.28 0.48 0.35 3.81
เขื่อนลำพระเพลิง      155 137 74 48 73.08 47 170 0.04 0.38 0.22 0 0.77
เขื่อนน้ำอูน      520 452 381 73 336.40 65 460 0 0 0 2.65 23.56
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 2,037 761 31 180.05 7 2,536 1.58 6.26 0.25 0.52 5.58
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,518 1,162 59 330.65 17 1,674 0 0.69 0.04 3.09 22.00
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 156 118 72 81.05 49 162 0.19 2.28 1.41 0.77 4.06
เขื่อนห้วยหลวง      136 107 56 42 49.90 37 165 0 0 0 0.43 2.65
เขื่อนลำนางรอง      121 77 40 33 36.49 30 51 0.03 0.28 0.55 0.12 0.19
เขื่อนมูลบน      141 109 68 48 60.94 43 96 0 0.16 0.16 0.03 0.44
เขื่อนน้ำพุง      165 122 117 71 109.27 66 136 0.08 0.67 0.49 0 0.70
เขื่อนลำแซะ      275 198 161 58 153.71 56 203 0.06 0.58 0.29 0.18 1.42
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 6,756 4,283 51 2,632.90 31 8,222 1.98 18.31 0.22 13.41 115.05
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 748 527 55 523.94 55 2,438 0.30 3.30 0.14 2.17 24.00
เขื่อนกระเสียว      299 288 71 24 30.70 10 339 0 0 0 0.04 0.47
เขื่อนทับเสลา      160 138 42 26 24.69 15 140 0 0 0 0 0
เขื่อนเจ้าพระยา      15.77/5.64 * 80 **
รวมภาคกลาง      1,419 1,173 639 45 579.33 41 2,917 0.30 3.30 0.11 2.21 24.47
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,542 16,112 91 5,847.21 33 4,661 6.77 46.22 0.99 11.03 117.69
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 6,711 7,163 81 4,151.36 47 5,494 1.68 29.48 0.54 11.06 114.70
รวมภาคตะวันตก      26,605 22,253 23,276 87 9,998.57 38 10,155 8.45 75.70 0.75 22.09 232.39
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 98 81 69 69.15 59 50 0.27 1.46 2.92 0 0.62
เขื่อนหนองปลาไหล      164 139 145 89 131.63 80 218 0.35 3.06 1.41 0.23 2.52
เขื่อนคลองสียัด      420 260 290 69 259.73 62 299 0 1.00 0.33 2.00 21.55
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 184 159 71 154.25 69 316 0.03 0.30 0.10 1.31 20.70
เขื่อนประแสร์      295 253 223 76 203.01 69 286 0 0 0 0.76 8.16
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 211 255 86 235.36 80 391 0.15 1.53 0.39 0.80 8.81
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,147 1,153 76 1,053.13 70 1,560 0.80 7.35 0.47 5.10 62.36
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 445 603 85 537.95 76 896 0.80 9.89 1.10 1.54 18.29
เขื่อนปราณบุรี      391 284 343 88 325.09 83 454 0.34 14.84 3.27 0.25 20.01
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,393 4,688 83 3,336.93 59 2,680 1.89 28.96 1.08 3.05 49.70
เขื่อนบางลาง      1,454 1,261 1,115 77 838.89 58 1,581 3.52 60.19 3.81 1.96 14.09
รวมภาคใต้      8,194 6,382 6,749 82 5,038.86 61 5,611 6.55 113.88 2.03 6.80 102.09
รวมทั้งประเทศ 70,926 57,417 53,444 75 29,901.70 42 42,845 52.77 396.75 0.93 103.68 1,179.99
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ