รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 13 ตุลาคม 2561

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2560
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 61
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 8,993 9,095 68 5,294.87 39 5,607 25.99 3,858.16 68.81 8.00 4,867.50
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 7,873 8,316 87 5,465.97 57 5,683 14.55 6,560.35 115.44 8.91 5,962.67
เขื่อนแม่งัด      265 218 213 81 201.18 76 319 1.43 172.22 53.99 0.29 220.10
เขื่อนกิ่วลม      106 85 90 84 85.96 81 547 2.54 461.83 84.43 2.21 471.72
เขื่อนแม่กวง      263 104 116 44 102.02 39 190 0.72 151.32 79.64 0.74 148.91
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 190 176 104 170.22 100 229 1.79 189.60 82.80 1.01 181.48
เขื่อนแควน้อย      939 964 724 77 680.88 73 1,387 2.54 922.62 66.52 1.73 998.99
เขื่อนแม่มอก      110 115 35 32 18.76 17 148 0.36 134.74 91.06 0.20 195.44
รวมภาคเหนือ      24,825 18,542 18,765 76 12,019.86 48 14,110 49.92 12,450.84 88.24 23.09 13,046.81
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,764 1,322 67 1,221.90 62 2,258 1.25 1,841.13 81.54 5.85 2,137.01
เขื่อนลำตะคอง      314 159 272 86 249.18 79 269 0.86 199.90 74.31 1.12 97.55
เขื่อนลำพระเพลิง      155 130 102 66 100.14 65 170 0.36 130.22 76.60 1.38 154.30
เขื่อนน้ำอูน      520 545 491 94 445.86 86 436 0 641.46 147.12 3.45 617.95
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 2,646 853 35 271.87 11 2,492 1.13 1,244.80 49.95 4.00 2,056.53
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,634 1,381 70 549.53 28 1,673 0.78 1,302.05 77.83 0 986.90
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 167 118 72 81.39 50 161 0.46 163.61 101.62 0.53 185.51
เขื่อนห้วยหลวง      136 135 69 51 62.79 46 167 0 64.27 38.49 0.65 96.46
เขื่อนลำนางรอง      121 77 42 34 38.38 32 54 0.03 9.26 17.14 0 24.32
เขื่อนมูลบน      141 107 76 54 69.47 49 96 0.21 73.73 76.80 0.42 93.37
เขื่อนน้ำพุง      165 167 126 76 117.84 71 130 0.08 176.84 136.03 0 145.71
เขื่อนลำแซะ      275 204 183 67 176.06 64 203 0.38 154.38 76.05 0 138.83
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 7,734 5,035 60 3,384.41 40 8,109 5.54 6,001.65 74.01 17.40 6,734.44
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 890 693 72 689.54 72 2,352 0 2,207.56 93.86 1.32 2,125.34
เขื่อนกระเสียว      299 248 110 37 69.50 23 339 0.12 226.15 66.71 1.52 360.02
เขื่อนทับเสลา      160 158 47 30 30.36 19 143 0.34 30.38 21.24 0 110.47
เขื่อนเจ้าพระยา      16.47/6.02 * 100 **
รวมภาคกลาง      1,419 1,296 849 60 789.40 56 2,834 0.46 2,464.09 86.95 2.84 2,595.83
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,876 16,215 91 5,950.07 34 4,618 14.72 5,038.94 109.12 10.04 3,793.11
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 6,787 7,882 89 4,869.89 55 5,433 8.08 7,596.17 139.82 18.01 6,101.66
รวมภาคตะวันตก      26,605 21,664 24,097 91 10,819.96 41 10,051 22.80 12,635.11 125.71 28.05 9,894.77
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 112 89 76 77.01 66 46 0.39 70.69 153.68 0.33 95.93
เขื่อนหนองปลาไหล      164 165 166 102 152.88 93 206 1.75 254.14 123.37 0.70 138.32
เขื่อนคลองสียัด      420 248 389 93 358.76 85 293 0 395.69 135.05 0.10 252.76
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 195 222 99 217.67 97 309 0.03 445.92 144.31 0.13 417.86
เขื่อนประแสร์      295 283 281 95 260.71 88 277 0.24 328.19 118.48 0.52 245.42
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 202 289 98 269.47 91 320 1.72 371.55 116.23 0 271.93
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,205 1,436 95 1,336.50 88 1,451 4.13 1,866.18 128.64 1.78 1,422.22
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 356 638 90 573.37 81 882 3.96 1,511.98 171.43 4.32 1,294.65
เขื่อนปราณบุรี      391 225 344 88 326.63 84 439 4.39 837.10 190.68 2.27 787.71
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,400 4,841 86 3,489.80 62 2,643 12.03 3,275.20 123.92 9.95 2,704.52
เขื่อนบางลาง      1,454 821 849 58 573.05 39 1,544 10.20 1,202.47 77.88 2.89 1,497.49
รวมภาคใต้      8,194 5,803 6,673 81 4,962.85 61 5,508 30.58 6,826.75 123.94 19.43 6,284.37
รวมทั้งประเทศ 70,926 56,243 56,855 80 33,312.98 47 42,063 113.43 42,244.62 100.43 92.59 39,978.44
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ