รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 11 ตุลาคม 2561

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2560
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 61
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 8,846 9,040 67 5,240.22 39 5,607 23.31 3,786.40 67.53 8.00 4,851.50
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 7,814 8,309 87 5,458.70 57 5,683 17.08 6,533.74 114.97 9.02 5,944.92
เขื่อนแม่งัด      265 212 211 80 199.15 75 319 1.43 169.61 53.17 0.29 219.52
เขื่อนกิ่วลม      106 90 89 83 85.12 80 547 2.32 456.56 83.47 2.21 467.29
เขื่อนแม่กวง      263 101 116 44 102.36 39 190 0.62 149.90 78.90 0.90 147.24
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 185 176 103 169.30 100 229 1.69 186.66 81.51 1.04 179.45
เขื่อนแควน้อย      939 959 723 77 680.13 72 1,387 2.42 917.75 66.17 1.30 994.99
เขื่อนแม่มอก      110 115 34 31 18.44 17 148 0.76 134.02 90.58 0.20 195.04
รวมภาคเหนือ      24,825 18,323 18,698 75 11,953.42 48 14,110 49.63 12,334.64 87.42 22.96 12,999.95
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,739 1,333 67 1,233.40 62 2,258 0 1,839.88 81.48 5.63 2,125.36
เขื่อนลำตะคอง      314 156 273 87 250.46 80 269 0.64 198.37 73.74 1.13 95.22
เขื่อนลำพระเพลิง      155 125 104 67 102.30 66 170 0 129.50 76.18 1.38 151.53
เขื่อนน้ำอูน      520 544 496 95 450.59 87 436 0 641.46 147.12 3.38 611.13
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 2,455 863 35 281.86 12 2,492 3.13 1,243.67 49.91 4.01 2,048.48
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,616 1,383 70 551.87 28 1,673 0 1,301.27 77.78 1.01 986.90
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 163 119 72 81.65 50 161 0.29 162.77 101.10 0.52 184.45
เขื่อนห้วยหลวง      136 130 71 52 64.26 47 167 0 64.27 38.49 0.57 95.17
เขื่อนลำนางรอง      121 76 42 34 38.38 32 54 0.13 9.20 17.03 0 24.32
เขื่อนมูลบน      141 106 77 54 69.84 50 96 0.29 73.20 76.25 0.47 92.57
เขื่อนน้ำพุง      165 166 126 76 117.66 71 130 0.08 176.50 135.77 0 145.71
เขื่อนลำแซะ      275 200 183 66 175.53 64 203 0.23 153.49 75.61 1.19 138.71
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 7,475 5,068 61 3,417.80 41 8,109 4.79 5,993.58 73.91 19.29 6,699.55
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 878 694 72 690.92 72 2,352 2.70 2,206.24 93.80 1.32 2,122.70
เขื่อนกระเสียว      299 239 112 37 71.90 24 339 0.36 225.87 66.63 0.95 357.56
เขื่อนทับเสลา      160 152 46 29 29.33 18 143 0.60 29.35 20.52 0 110.47
เขื่อนเจ้าพระยา      16.5/6.68 * 166 **
รวมภาคกลาง      1,419 1,269 852 60 792.15 56 2,834 3.66 2,461.46 86.85 2.27 2,590.73
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,794 16,203 91 5,938.18 33 4,618 17.52 5,009.00 108.47 9.98 3,773.01
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 6,748 7,900 89 4,888.09 55 5,433 11.78 7,576.37 139.45 18.08 6,065.63
รวมภาคตะวันตก      26,605 21,541 24,103 91 10,826.27 41 10,051 29.30 12,585.37 125.22 28.06 9,838.64
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 111 87 74 74.80 64 46 1.54 68.59 149.11 0.30 95.27
เขื่อนหนองปลาไหล      164 162 163 99 149.16 91 206 1.42 248.63 120.69 0 137.04
เขื่อนคลองสียัด      420 244 389 93 359.00 85 293 0.89 395.30 134.92 0.25 252.41
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 192 222 99 217.87 97 309 1.30 445.20 144.08 1.69 417.05
เขื่อนประแสร์      295 283 282 96 262.24 89 277 1.06 327.40 118.19 1.34 243.56
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 196 287 97 267.63 91 320 1.19 369.43 115.57 0 271.93
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,188 1,430 94 1,330.70 88 1,451 7.40 1,854.55 127.84 3.58 1,417.26
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 351 644 91 578.84 82 882 3.96 1,503.55 170.47 8.38 1,283.41
เขื่อนปราณบุรี      391 223 344 88 326.01 83 439 6.61 827.85 188.58 7.45 779.71
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,410 4,838 86 3,486.48 62 2,643 19.50 3,251.06 123.01 10.78 2,684.53
เขื่อนบางลาง      1,454 833 836 57 559.49 38 1,544 15.75 1,182.83 76.61 3.01 1,491.63
รวมภาคใต้      8,194 5,817 6,661 81 4,950.82 60 5,508 45.82 6,765.29 122.83 29.62 6,239.28
รวมทั้งประเทศ 70,926 55,615 56,814 80 33,271.16 47 42,063 140.60 41,994.89 99.84 105.78 39,785.41
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ