รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 13 กันยายน 2561

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2560
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 61
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 7,523 8,387 62 4,586.78 34 5,607 19.79 2,892.22 51.58 15.00 4,626.50
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 7,026 7,725 81 4,875.08 51 5,683 35.61 5,683.22 100.00 9.09 5,700.23
เขื่อนแม่งัด      265 171 163 62 151.24 57 319 1.36 114.22 35.80 0.26 212.04
เขื่อนกิ่วลม      106 69 47 44 43.43 41 547 3.07 373.87 68.35 1.53 426.27
เขื่อนแม่กวง      263 80 106 40 91.87 35 190 0.93 123.46 64.98 0.60 132.60
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 156 138 81 132.10 78 229 1.00 123.22 53.81 0.39 153.21
เขื่อนแควน้อย      939 777 580 62 537.40 57 1,387 9.30 735.64 53.04 1.30 956.89
เขื่อนแม่มอก      110 89 29 26 12.68 12 148 0.04 123.07 83.18 0.20 189.53
รวมภาคเหนือ      24,825 15,892 17,175 69 10,430.58 42 14,110 71.10 10,168.92 72.07 28.37 12,397.27
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,589 1,299 66 1,198.90 61 2,258 21.63 1,643.20 72.77 7.83 1,965.73
เขื่อนลำตะคอง      314 108 243 77 220.46 70 269 1.93 152.31 56.62 0.31 80.81
เขื่อนลำพระเพลิง      155 89 73 47 71.92 46 170 1.38 80.69 47.47 1.38 132.99
เขื่อนน้ำอูน      520 573 545 105 500.01 96 436 5.49 591.12 135.58 6.35 508.82
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,836 699 29 117.60 5 2,492 8.85 1,019.15 40.90 1.00 2,017.06
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,423 1,290 66 458.24 23 1,673 25.16 1,133.23 67.74 4.49 930.27
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 110 111 68 73.87 45 161 1.48 136.35 84.69 0.73 166.45
เขื่อนห้วยหลวง      136 95 60 44 53.54 39 167 0.47 47.29 28.32 0.17 89.02
เขื่อนลำนางรอง      121 71 39 32 35.61 29 54 0 6.23 11.55 0.11 23.99
เขื่อนมูลบน      141 83 72 51 65.48 46 96 0.17 56.76 59.13 0.57 80.55
เขื่อนน้ำพุง      165 167 128 78 120.45 73 130 1.07 164.29 126.38 0.63 132.79
เขื่อนลำแซะ      275 160 141 51 133.69 49 203 1.71 97.64 48.10 0.79 118.91
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 6,306 4,700 56 3,049.77 36 8,109 69.34 5,128.26 63.24 24.36 6,247.39
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 381 447 47 443.84 46 2,352 39.71 1,602.68 68.14 7.84 1,800.50
เขื่อนกระเสียว      299 144 121 41 81.20 27 339 0.95 203.83 60.13 1.44 330.54
เขื่อนทับเสลา      160 96 41 25 23.50 15 143 0.08 23.61 16.51 0 110.47
เขื่อนเจ้าพระยา      16/9.12 * 540 **
รวมภาคกลาง      1,419 622 609 43 548.54 39 2,834 40.74 1,830.12 64.58 9.28 2,241.51
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 13,931 16,291 92 6,025.51 34 4,618 31.17 4,311.51 93.36 28.77 3,094.39
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 6,398 8,363 94 5,351.14 60 5,433 28.57 6,971.49 128.32 57.78 5,024.26
รวมภาคตะวันตก      26,605 20,329 24,654 93 11,376.65 43 10,051 59.74 11,283.00 112.26 86.55 8,118.65
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 101 64 54 51.55 44 46 0.69 47.72 103.73 0.34 86.54
เขื่อนหนองปลาไหล      164 128 108 66 94.77 58 206 0.94 191.57 93.00 0.02 137.04
เขื่อนคลองสียัด      420 194 277 66 246.84 59 293 8.56 277.41 94.68 0.05 250.51
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 140 191 85 186.76 83 309 2.85 384.21 124.34 3.28 389.17
เขื่อนประแสร์      295 212 211 72 191.32 65 277 4.28 224.48 81.04 0.35 217.68
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 147 262 89 242.91 82 320 5.94 269.68 84.36 4.51 200.45
รวมภาคตะวันออก      1,515 921 1,114 74 1,014.15 67 1,451 23.26 1,395.07 96.17 8.55 1,281.39
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 343 710 100 645.45 91 882 4.25 1,329.56 150.74 9.50 1,048.70
เขื่อนปราณบุรี      391 206 266 68 248.22 63 439 4.80 656.19 149.47 6.42 687.71
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,288 4,698 83 3,346.70 59 2,643 9.01 2,692.25 101.86 24.90 2,277.01
เขื่อนบางลาง      1,454 906 679 47 402.64 28 1,544 0.55 925.14 59.92 5.00 1,393.64
รวมภาคใต้      8,194 5,743 6,353 78 4,643.01 57 5,508 18.61 5,603.14 101.73 45.82 5,407.06
รวมทั้งประเทศ 70,926 49,814 54,605 77 31,062.70 44 42,063 282.79 35,408.51 84.18 202.93 35,693.27
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ