รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 11 กันยายน 2561

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2560
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 61
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 7,459 8,364 62 4,563.74 34 5,607 28.64 2,843.33 50.71 5.00 4,601.50
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 6,952 7,669 81 4,818.96 51 5,683 42.54 5,607.18 98.67 9.12 5,681.85
เขื่อนแม่งัด      265 169 161 61 148.63 56 319 5.27 111.09 34.83 0.26 211.52
เขื่อนกิ่วลม      106 64 44 41 40.01 38 547 4.04 367.42 67.17 1.53 423.24
เขื่อนแม่กวง      263 79 105 40 91.03 35 190 3.96 121.28 63.83 0.54 131.36
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 150 135 79 128.75 76 229 0.90 119.09 52.00 0.39 152.43
เขื่อนแควน้อย      939 755 563 60 520.44 55 1,387 9.68 716.02 51.62 1.30 954.29
เขื่อนแม่มอก      110 88 29 26 12.92 12 148 0.12 122.91 83.07 0.20 189.13
รวมภาคเหนือ      24,825 15,716 17,069 69 10,324.48 42 14,110 95.15 10,008.32 70.93 18.34 12,345.32
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,611 1,283 65 1,182.80 60 2,258 12.17 1,610.01 71.30 9.87 1,948.64
เขื่อนลำตะคอง      314 107 241 77 218.56 70 269 1.64 149.59 55.61 0.48 80.07
เขื่อนลำพระเพลิง      155 90 74 48 72.31 47 170 1.45 78.12 45.96 1.12 130.24
เขื่อนน้ำอูน      520 578 547 105 501.74 96 436 4.27 580.53 133.15 5.99 496.50
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,836 690 28 108.99 4 2,492 8.83 1,006.59 40.39 1.05 2,015.02
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,428 1,267 64 436.03 22 1,673 2.17 1,100.21 65.76 1.52 920.80
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 111 109 67 72.26 44 161 0.82 133.78 83.09 0 165.53
เขื่อนห้วยหลวง      136 93 60 44 53.13 39 167 0.27 46.54 27.87 0.17 88.68
เขื่อนลำนางรอง      121 71 39 32 35.50 29 54 0.09 6.23 11.55 0.07 23.76
เขื่อนมูลบน      141 83 73 52 65.97 47 96 0.50 56.21 58.56 0.57 79.41
เขื่อนน้ำพุง      165 168 128 78 120.07 73 130 0.65 162.53 125.02 0.57 131.55
เขื่อนลำแซะ      275 160 138 50 131.17 48 203 1.72 94.14 46.37 0.79 117.33
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 6,334 4,649 56 2,998.53 36 8,109 34.58 5,024.48 61.96 22.20 6,197.53
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 361 398 41 395.00 41 2,352 20.10 1,534.42 65.24 7.80 1,784.80
เขื่อนกระเสียว      299 142 123 41 83.00 28 339 0.79 202.00 59.59 2.02 327.09
เขื่อนทับเสลา      160 92 40 25 23.42 15 143 0.04 23.49 16.43 0.04 110.43
เขื่อนเจ้าพระยา      16.34/9.81 * 671 **
รวมภาคกลาง      1,419 595 561 40 501.42 35 2,834 20.93 1,759.91 62.10 9.86 2,222.32
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 13,899 16,287 92 6,021.53 34 4,618 43.53 4,244.20 91.91 27.39 3,037.17
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 6,379 8,412 95 5,400.17 61 5,433 43.66 6,903.07 127.06 57.83 4,908.70
รวมภาคตะวันตก      26,605 20,277 24,699 93 11,421.70 43 10,051 87.19 11,147.27 110.91 85.22 7,945.87
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 101 63 54 50.88 43 46 0.42 46.49 101.08 0.34 85.86
เขื่อนหนองปลาไหล      164 127 108 66 94.41 58 206 1.41 189.95 92.21 0.11 136.91
เขื่อนคลองสียัด      420 192 264 63 233.82 56 293 3.69 263.90 90.07 0.22 250.24
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 139 191 85 186.90 83 309 2.87 378.25 122.41 3.80 382.37
เขื่อนประแสร์      295 208 202 69 182.14 62 277 4.28 214.22 77.34 0.35 216.98
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 145 262 89 242.13 82 320 4.25 260.13 81.37 3.61 191.92
รวมภาคตะวันออก      1,515 913 1,090 72 990.28 65 1,451 16.92 1,352.94 93.26 8.43 1,264.28
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 344 721 102 655.88 92 882 7.28 1,319.74 149.63 10.80 1,029.26
เขื่อนปราณบุรี      391 208 270 69 252.71 65 439 6.01 646.42 147.25 8.32 673.41
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,300 4,731 84 3,379.34 60 2,643 7.83 2,673.38 101.15 25.43 2,226.32
เขื่อนบางลาง      1,454 894 687 47 410.70 28 1,544 2.26 922.97 59.78 4.98 1,383.61
รวมภาคใต้      8,194 5,745 6,409 78 4,698.63 57 5,508 23.38 5,562.51 100.99 49.53 5,312.60
รวมทั้งประเทศ 70,926 49,580 54,477 77 30,935.04 44 42,063 278.15 34,855.43 82.87 193.58 35,287.92
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ