รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 5 กันยายน 2561

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2560
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 61
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 7,270 8,256 61 4,456.38 33 5,607 19.82 2,702.90 48.21 5.00 4,571.50
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 6,674 7,391 78 4,541.25 48 5,683 92.30 5,255.60 92.48 16.00 5,612.57
เขื่อนแม่งัด      265 160 150 57 138.21 52 319 0.87 99.15 31.08 0.27 209.99
เขื่อนกิ่วลม      106 61 41 39 37.71 36 547 1.54 356.24 65.13 1.34 414.36
เขื่อนแม่กวง      263 75 101 38 86.65 33 190 0.67 113.10 59.53 0.88 127.83
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 138 132 78 126.21 74 229 0.73 114.27 49.90 0.32 150.15
เขื่อนแควน้อย      939 764 507 54 463.50 49 1,387 11.80 651.13 46.95 1.30 946.49
เขื่อนแม่มอก      110 77 32 29 15.72 14 148 0.75 118.57 80.14 1.39 181.99
รวมภาคเหนือ      24,825 15,219 16,610 67 9,865.63 40 14,110 128.48 9,410.96 66.70 26.50 12,214.88
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,649 1,281 65 1,180.50 60 2,258 21.48 1,542.13 68.30 12.28 1,883.06
เขื่อนลำตะคอง      314 103 234 75 211.63 67 269 3.02 139.68 51.93 0.62 76.66
เขื่อนลำพระเพลิง      155 90 73 47 72.00 46 170 1.45 72.29 42.52 0 124.85
เขื่อนน้ำอูน      520 590 555 107 510.36 98 436 4.07 551.90 126.58 6.62 459.26
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,801 668 27 86.94 4 2,492 11.29 971.53 38.99 2.00 2,007.65
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,438 1,259 64 427.21 22 1,673 6.21 1,073.65 64.18 3.35 907.02
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 109 104 64 67.17 41 161 0.32 128.55 79.84 0 165.52
เขื่อนห้วยหลวง      136 88 59 43 52.32 39 167 0.28 44.64 26.73 0.18 87.58
เขื่อนลำนางรอง      121 69 39 32 35.61 29 54 0 5.97 11.06 0.04 23.37
เขื่อนมูลบน      141 83 74 53 67.06 48 96 0.45 53.82 56.06 0.52 76.07
เขื่อนน้ำพุง      165 169 128 78 119.89 73 130 0.92 158.08 121.60 0.67 127.74
เขื่อนลำแซะ      275 160 134 49 127.18 46 203 1.29 85.63 42.18 0.78 112.64
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 6,348 4,608 55 2,957.87 35 8,109 50.78 4,827.87 59.54 27.06 6,051.42
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 343 384 40 380.57 40 2,352 28.44 1,396.30 59.37 25.95 1,682.60
เขื่อนกระเสียว      299 140 132 44 92.30 31 339 0.51 198.39 58.52 2.04 314.93
เขื่อนทับเสลา      160 90 41 25 23.58 15 143 0.04 23.33 16.31 0.04 110.11
เขื่อนเจ้าพระยา      16.46/10.48 * 820 **
รวมภาคกลาง      1,419 572 556 39 496.45 35 2,834 28.99 1,618.02 57.09 28.03 2,107.64
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 13,788 16,195 91 5,930.26 33 4,618 45.34 3,989.01 86.38 21.58 2,889.95
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 6,260 8,401 95 5,388.84 61 5,433 90.62 6,538.79 120.35 55.74 4,561.44
รวมภาคตะวันตก      26,605 20,048 24,596 92 11,319.10 43 10,051 135.96 10,527.80 104.74 77.32 7,451.39
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 102 64 55 51.88 44 46 0.41 45.16 98.18 0.33 83.90
เขื่อนหนองปลาไหล      164 127 104 63 90.24 55 206 1.61 181.81 88.26 0.21 136.49
เขื่อนคลองสียัด      420 189 244 58 214.36 51 293 4.87 243.56 83.13 0.20 250.02
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 135 199 89 194.12 87 309 10.42 342.46 110.83 8.90 337.29
เขื่อนประแสร์      295 199 196 66 176.02 60 277 2.25 204.86 73.96 0.35 214.88
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 139 258 88 238.74 81 320 5.45 234.78 73.44 2.99 170.65
รวมภาคตะวันออก      1,515 890 1,065 70 965.36 64 1,451 25.01 1,252.63 86.35 12.98 1,193.23
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 340 750 106 685.10 96 882 11.82 1,268.26 143.79 14.92 949.82
เขื่อนปราณบุรี      391 211 295 75 277.24 71 439 6.49 607.60 138.41 11.95 608.90
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,331 4,823 86 3,471.55 62 2,643 23.51 2,613.27 98.88 23.10 2,076.47
เขื่อนบางลาง      1,454 894 709 49 432.71 30 1,544 2.29 914.78 59.25 5.06 1,353.67
รวมภาคใต้      8,194 5,775 6,577 80 4,866.60 59 5,508 44.11 5,403.91 98.11 55.03 4,988.86
รวมทั้งประเทศ 70,926 48,854 54,013 76 30,471.01 43 42,063 413.33 33,041.19 78.55 226.92 34,007.42
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ