รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2560
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 61
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 6,023 7,311 54 3,511.12 26 5,607 3.06 1,202.92 21.45 22.00 4,051.50
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 4,541 5,096 54 2,246.23 24 5,683 24.55 1,692.10 29.77 21.99 4,376.69
เขื่อนแม่งัด      265 91 120 46 108.24 41 319 0.30 35.29 11.06 0.37 176.11
เขื่อนกิ่วลม      106 72 43 40 39.45 37 547 0.47 224.65 41.07 2.16 280.83
เขื่อนแม่กวง      263 50 74 28 59.53 23 190 0.24 62.53 32.91 1.16 106.54
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 107 88 52 81.84 48 229 0.13 36.11 15.77 0.21 116.36
เขื่อนแควน้อย      939 414 152 16 108.52 12 1,387 0.44 223.22 16.09 1.73 874.55
เขื่อนแม่มอก      110 46 48 43 31.89 29 148 0.20 90.98 61.49 0.29 139.95
รวมภาคเหนือ      24,825 11,344 12,932 52 6,186.82 25 14,110 29.39 3,567.80 25.29 49.91 10,122.53
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 931 758 38 657.50 33 2,258 33.78 374.40 16.58 8.28 1,239.33
เขื่อนลำตะคอง      314 78 205 65 182.50 58 269 0.33 77.21 28.70 0.64 47.21
เขื่อนลำพระเพลิง      155 98 94 61 92.92 60 170 0.02 52.53 30.90 1.04 87.52
เขื่อนน้ำอูน      520 329 351 67 305.63 59 436 3.38 107.48 24.65 0 218.87
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,393 778 32 196.72 8 2,492 1.94 637.22 25.57 10.21 1,626.88
เขื่อนสิรินธร      1,966 959 936 48 104.31 5 1,673 11.91 309.84 18.52 4.06 499.45
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 90 84 51 47.45 29 161 0.27 64.91 40.32 0 122.86
เขื่อนห้วยหลวง      136 77 60 44 53.34 39 167 0.19 26.99 16.16 0.49 68.74
เขื่อนลำนางรอง      121 77 61 50 57.64 47 54 0 9.80 18.15 0.33 8.36
เขื่อนมูลบน      141 65 72 51 65.00 46 96 0 29.14 30.35 0.45 56.12
เขื่อนน้ำพุง      165 75 48 29 39.70 24 130 4.07 40.18 30.91 0.60 93.43
เขื่อนลำแซะ      275 126 123 45 115.84 42 203 0.48 32.42 15.97 0.16 73.85
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,299 3,569 43 1,918.55 23 8,109 56.37 1,762.12 21.73 26.26 4,142.62
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 359 192 20 188.52 20 2,352 0 251.28 10.68 2.20 717.70
เขื่อนกระเสียว      299 164 194 65 153.90 51 339 0.28 174.30 51.42 0.41 237.09
เขื่อนทับเสลา      160 117 77 48 60.40 38 143 0 21.92 15.33 0 72.14
เขื่อนเจ้าพระยา      15.88/5.76 * 80 **
รวมภาคกลาง      1,419 639 463 33 402.82 28 2,834 0.28 447.50 15.79 2.61 1,026.93
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 12,654 14,482 82 4,216.61 24 4,618 16.51 1,330.32 28.81 7.02 2,047.89
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,201 5,430 61 2,418.15 27 5,433 45.57 1,563.62 28.78 13.03 2,598.21
รวมภาคตะวันตก      26,605 16,855 19,912 75 6,634.76 25 10,051 62.08 2,893.94 28.79 20.05 4,646.10
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 71 69 59 56.59 48 46 0.20 37.19 80.86 0.32 67.02
เขื่อนหนองปลาไหล      164 128 115 70 101.29 62 206 0.72 156.29 75.87 0.11 125.43
เขื่อนคลองสียัด      420 149 211 50 181.22 43 293 1.69 136.23 46.49 0.90 181.52
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 65 93 42 88.94 40 309 0.87 60.00 19.42 0.25 155.52
เขื่อนประแสร์      295 136 207 70 186.88 63 277 1.72 147.15 53.12 1.50 157.38
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 82 66 22 46.61 16 320 1.53 30.44 9.52 0 162.40
รวมภาคตะวันออก      1,515 632 761 50 661.53 44 1,451 6.73 567.30 39.11 3.08 849.27
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 289 396 56 331.47 47 882 5.48 263.96 29.93 0.44 289.70
เขื่อนปราณบุรี      391 168 270 69 252.45 65 439 1.16 155.81 35.49 1.09 153.57
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,953 4,114 73 2,762.11 49 2,643 27.76 1,097.68 41.53 7.99 1,293.70
เขื่อนบางลาง      1,454 912 940 65 663.63 46 1,544 2.62 832.24 53.90 5.91 1,047.58
รวมภาคใต้      8,194 5,323 5,720 70 4,009.66 49 5,508 37.02 2,349.69 42.66 15.43 2,784.55
รวมทั้งประเทศ 70,926 39,093 43,356 61 19,814.14 28 42,063 191.87 11,588.35 27.55 117.34 23,572.00
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ