รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 11 กรกฎาคม 2561

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2560
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 61
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 6,026 7,350 55 3,550.14 26 5,607 4.91 1,197.07 21.35 20.00 4,007.50
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 4,536 5,096 54 2,246.23 24 5,683 14.94 1,646.80 28.98 20.00 4,332.70
เขื่อนแม่งัด      265 91 121 46 108.47 41 319 0.25 34.74 10.89 0.40 175.33
เขื่อนกิ่วลม      106 72 47 44 42.98 40 547 0.35 223.82 40.92 2.25 276.47
เขื่อนแม่กวง      263 49 75 29 61.39 23 190 0.57 61.94 32.60 1.21 104.16
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 108 88 52 81.92 48 229 0.21 35.76 15.62 0.21 115.94
เขื่อนแควน้อย      939 410 154 16 111.04 12 1,387 0.77 222.22 16.02 1.73 871.09
เขื่อนแม่มอก      110 44 48 44 32.16 29 148 0.20 90.67 61.28 0.29 139.36
รวมภาคเหนือ      24,825 11,337 12,979 52 6,234.33 25 14,110 22.20 3,513.02 24.90 46.09 10,022.55
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 908 725 37 625.20 32 2,258 1.58 325.55 14.42 8.38 1,222.78
เขื่อนลำตะคอง      314 77 206 66 183.37 58 269 0.69 76.66 28.50 0.43 45.95
เขื่อนลำพระเพลิง      155 98 97 62 95.29 61 170 0.12 52.51 30.89 1.14 85.42
เขื่อนน้ำอูน      520 319 343 66 298.13 57 436 3.34 99.49 22.82 0 218.87
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,410 798 33 217.43 9 2,492 1.91 635.09 25.49 10.34 1,606.24
เขื่อนสิรินธร      1,966 927 932 47 100.70 5 1,673 17.28 297.04 17.75 4.07 491.52
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 91 84 51 47.02 29 161 0.14 64.44 40.02 0 122.86
เขื่อนห้วยหลวง      136 76 61 45 54.04 40 167 0.10 26.69 15.98 0.51 67.73
เขื่อนลำนางรอง      121 77 62 51 59.04 49 54 0 9.80 18.15 0.23 7.69
เขื่อนมูลบน      141 65 73 52 66.09 47 96 0.20 29.14 30.35 0.38 55.28
เขื่อนน้ำพุง      165 75 40 24 31.95 19 130 0.41 31.12 23.94 0.62 92.23
เขื่อนลำแซะ      275 125 122 44 115.21 42 203 0.27 31.25 15.39 0.16 73.52
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,247 3,544 42 1,893.47 23 8,109 26.04 1,678.78 20.70 26.26 4,090.09
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 354 195 20 192.37 20 2,352 0.67 250.61 10.66 2.21 713.29
เขื่อนกระเสียว      299 162 194 65 154.20 52 339 0.83 173.14 51.07 0.81 235.80
เขื่อนทับเสลา      160 116 78 48 60.51 38 143 0 21.92 15.33 0 72.14
เขื่อนเจ้าพระยา      15.84/5.76 * 80 **
รวมภาคกลาง      1,419 632 467 33 407.08 29 2,834 1.50 445.67 15.73 3.02 1,021.23
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 12,647 14,463 82 4,198.17 24 4,618 17.13 1,293.52 28.01 6.95 2,033.90
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,196 5,364 61 2,351.52 27 5,433 39.56 1,469.69 27.05 13.03 2,572.11
รวมภาคตะวันตก      26,605 16,843 19,827 75 6,549.69 25 10,051 56.69 2,763.21 27.49 19.98 4,606.01
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 70 69 59 57.07 49 46 0.07 36.99 80.42 0.32 66.47
เขื่อนหนองปลาไหล      164 128 115 70 101.11 62 206 0.97 154.86 75.17 0.22 125.21
เขื่อนคลองสียัด      420 147 209 50 179.18 43 293 4.79 132.17 45.11 0.60 179.72
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 61 92 41 87.56 39 309 1.18 58.06 18.79 0.25 155.03
เขื่อนประแสร์      295 135 208 70 187.74 64 277 2.58 144.57 52.19 1.50 154.38
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 80 64 22 44.18 15 320 1.40 27.90 8.73 0 162.40
รวมภาคตะวันออก      1,515 621 756 50 656.84 43 1,451 10.99 554.55 38.23 2.89 843.21
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 288 384 54 319.13 45 882 3.70 250.54 28.41 0.45 288.82
เขื่อนปราณบุรี      391 167 270 69 252.18 65 439 0.54 153.57 34.98 0.75 151.73
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,976 4,065 72 2,713.07 48 2,643 68.89 1,031.78 39.04 8.07 1,277.66
เขื่อนบางลาง      1,454 915 948 65 671.76 46 1,544 3.53 828.16 53.64 9.85 1,035.62
รวมภาคใต้      8,194 5,347 5,667 69 3,956.14 48 5,508 76.66 2,264.05 41.10 19.12 2,753.83
รวมทั้งประเทศ 70,926 39,027 43,240 61 19,697.55 28 42,063 194.08 11,219.28 26.67 117.36 23,336.92
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ