รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 15 มิถุนายน 2561

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2560
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 61
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 5,985 7,497 56 3,697.20 27 5,607 46.79 863.99 15.41 24.00 3,546.50
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 4,637 4,947 52 2,097.25 22 5,683 15.27 1,037.09 18.25 20.10 3,890.88
เขื่อนแม่งัด      265 88 138 52 125.39 47 319 0.27 27.32 8.56 1.07 150.69
เขื่อนกิ่วลม      106 67 68 64 64.42 61 547 0.83 191.76 35.06 0.53 223.35
เขื่อนแม่กวง      263 43 71 27 57.01 22 190 0.31 47.24 24.86 0.03 95.01
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 130 96 56 89.77 53 229 0.17 29.91 13.06 0.17 102.25
เขื่อนแควน้อย      939 374 229 24 186.35 20 1,387 2.84 163.37 11.78 6.91 737.65
เขื่อนแม่มอก      110 47 48 43 31.89 29 148 0.29 82.73 55.91 0.20 131.69
รวมภาคเหนือ      24,825 11,372 13,094 53 6,349.28 26 14,110 66.77 2,443.41 17.32 53.01 8,878.02
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 695 759 38 659.20 33 2,258 1.16 179.08 7.93 6.26 1,044.18
เขื่อนลำตะคอง      314 76 199 63 175.81 56 269 0.51 62.15 23.10 0.08 42.07
เขื่อนลำพระเพลิง      155 90 96 62 94.32 61 170 0.17 48.77 28.69 0 83.74
เขื่อนน้ำอูน      520 264 304 58 258.75 50 436 0.93 50.26 11.53 0 215.67
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,377 954 39 373.22 15 2,492 3.64 493.13 19.79 11.02 1,349.53
เขื่อนสิรินธร      1,966 987 891 45 59.79 3 1,673 5.86 211.61 12.65 0 470.39
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 96 104 63 66.71 41 161 0.23 56.16 34.88 1.06 95.40
เขื่อนห้วยหลวง      136 62 59 44 52.53 39 167 0.09 11.47 6.87 0.19 54.15
เขื่อนลำนางรอง      121 74 64 53 60.72 50 54 0.04 4.95 9.17 0 7.45
เขื่อนมูลบน      141 65 75 53 67.90 48 96 0.09 26.78 27.90 0 52.98
เขื่อนน้ำพุง      165 60 46 28 37.82 23 130 0.11 21.24 16.34 0.26 78.86
เขื่อนลำแซะ      275 96 121 44 113.90 41 203 0.10 22.98 11.32 0.16 69.29
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,943 3,671 44 2,020.67 24 8,109 12.93 1,188.58 14.66 19.03 3,563.71
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 258 214 22 210.85 22 2,352 0.34 214.68 9.13 2.65 661.68
เขื่อนกระเสียว      299 171 222 74 182.00 61 339 0.08 153.66 45.33 2.17 195.31
เขื่อนทับเสลา      160 110 76 47 58.90 37 143 0 19.92 13.93 1.97 71.86
เขื่อนเจ้าพระยา      15.69/5.76 * 80 **
รวมภาคกลาง      1,419 539 512 36 451.75 32 2,834 0.42 388.26 13.70 6.79 928.85
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 12,688 14,313 81 4,047.51 23 4,618 15.72 898.58 19.46 10.05 1,827.00
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,115 4,742 54 1,729.58 20 5,433 26.72 517.07 9.52 10.11 2,257.84
รวมภาคตะวันตก      26,605 16,803 19,054 72 5,777.09 22 10,051 42.44 1,415.65 14.08 20.16 4,084.84
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 72 75 64 62.59 54 46 0.07 34.33 74.63 0.31 58.80
เขื่อนหนองปลาไหล      164 144 124 76 110.75 68 206 0.51 138.45 67.21 1.75 112.99
เขื่อนคลองสียัด      420 129 212 51 182.24 43 293 0 103.57 35.35 1.50 150.92
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 57 55 25 50.60 23 309 0.63 14.80 4.79 0.08 149.27
เขื่อนประแสร์      295 123 224 76 203.52 69 277 0.14 123.45 44.57 1.71 123.52
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 66 50 17 30.52 10 320 0.45 12.77 3.99 0.04 162.40
รวมภาคตะวันออก      1,515 591 740 49 640.22 42 1,451 1.80 427.37 29.46 5.39 757.90
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 299 318 45 252.94 36 882 1.57 169.16 19.18 0.09 275.63
เขื่อนปราณบุรี      391 173 268 69 250.85 64 439 2.00 115.62 26.34 1.15 115.57
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,234 3,770 67 2,418.03 43 2,643 4.90 542.24 20.52 8.75 1,093.70
เขื่อนบางลาง      1,454 1,035 1,128 78 851.30 59 1,544 2.95 747.17 48.39 10.01 778.62
รวมภาคใต้      8,194 5,740 5,484 67 3,773.12 46 5,508 11.42 1,574.19 28.58 20.00 2,263.52
รวมทั้งประเทศ 70,926 38,987 42,554 60 19,012.13 27 42,063 135.78 7,437.46 17.68 124.38 20,476.84
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ